logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

מצוות עירובין , חיוב מחיצה בבתי כנסיות, וענין פאות

להורדה:

מצוה טאנץ

פסק בית דין

 

ב"ה על מצוות עירובין וענין הפאות

בעניין דרשה לאנשים ונשים ביחד בלי מחיצה

 

קול קורא א'

מחיצה – מהחפץ חיים זצ"ל

ISRAEL613.COM_TZNIUT3

קול קורא א: – אזהרה רבה ואיסור גמור מגאוני אירופא וארץ ישראל בשנת תרפ"ה-תרפ"ו איסור וחרם הקדמונים על העושים בית הכנסת בלי מחיצה כהוגן שהאנשים לא יראו את הנשים. מאת הגה"צ: החפץ חיים, ר' חיים עוזר אבדק"ק קאוונא, ר' יחזקאל ליפשיץ אבדק"ק קאליש, ר' אברהם יצחק הכהן קוק רב הראשי בירושלים, ר' יצחק ירוחם דיסקין מירושלים, ר' מאיר אראק אב"ד טארנא, א"י הכהן בורשטיין אב"ד טאווריג, ר' מאיר הילדעסהיימער הרב דבערלין. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

ISRAEL613.COM_TZNIUT3

שמע ישראל  – לא עת לחשות

פסק דין עם חתימות מע"א זקני הדור בשנת תרכ"ו

ISRAEL613.COM_TZNIUT3

מתוך הפסק דין של גאונים וצדיקים משנת תרכ"ו, ובו י' סעיפים, א. שאסור ליכנס להתפלל בבית המדרש שהמחיצה אינו בשלימות שיוכלו להסתכל אנשים בנשים, ואם נעשה המחיצה באופן כזה, אסור לכנוס בתוכם.
א. ואין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום הכיפורים, ואף אם צריך להתפלל על ידי כן ביחידות.
ב. ואסור לעשות בית הכנסת כמגדל.
ג. ואסור לכנוס להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה באמצע.
ד. אסור לשנות שום מנהג יהדות או שום נימוס בית הכנסת מאשר מקובל מאבותינו ואבות אבותינו.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

ISRAEL613.COM_TZNIUT3

ISRAEL613.COM_TZNIUT3

  קול תורה – ירחון רבני מרכזי, ניסן – אייר תשכ"ח – על שיער הבא מהודו לגבי פאה נכרית, מכאן השאלה הגדולה? אם בשנת תשכ"ח, וכן בספר דת והלכה לגר"מ שטערנבוך משנת תשל"ג, כבר ידעו שהפאה נכרית בא מעובדי עבודה זרה, וכולם שתקו, והרבה רבנים ראו את המאמר הזה ולא עשו כלום, (ואיפו היו כל הרבנים וכל אברכי תורה בא"י ובחו"ל שלומדים תורה לשמה וכותבים חידושים? הלא מי שיש לו עינים לראות יכול לראות באיזה דור שפל אנחנו עומדים!), הלא זה נקרא חסרון ידיעה? ראה מה שכ' הח"ח בהק' למשנה ברורה ח"ג, וז"ל הרמב"ם פ"ל מהל' שבת: השבת ועבודת כוכבים כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצות התורה והשבת הוא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם לפיכך כל העובר על שאר המצות הרי הוא בכלל רשעי ישראל אבל המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודת כוכבים ושניהם כעובדי כוכבים לכל דבריהם וכו'.

ISRAEL613.COM_TZNIUT3

 מקרי דרדקי על בראשית – מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש מקאלאמיא זי"ע, למבערג, 988'

ISRAEL613.COM_TZNIUT3

  ספר השמחה בהלכה

בו יבואר איך לעשות שמחת נשואין על פי התורה

ISRAEL613.COM_TZNIUT3

מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקייםהיות והנסיונות בשמחת נשואין עצומים מאוד, על כן צטטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המכשיל את הרבים כשעושה סעודת מצוה בלי מחיצה כהלכה, שאין מספיקין בידו לעשות תשובה, וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו וכו', והמנהג הזה לילך אנשים ונשים ביחד הוא נהוג בהיכלות של עכו"ם, ועל זה נאמר ובחוקותיהם לא תלכו, והוא נקרא מומר לדבר אחד  וגודל שכר הנזהר בזה שזוכה לבנים הגונים וזוכה להקביל פני השכינה. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

ISRAEL613.COM_TZNIUT3

 שירי משכיל – הגורם פרנסה וכלכלה, לחזק בדק שרשי אמונה ודת ולהשרישם בלב עם ה', מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש מקאלאמיא זי"ע, למבערג, שנת תרל"ז לפ"ק

 

דת משה ויהודית

עם הוספות ובתרגום אידיש נדפס בשנת תשכה לערך 10 אלפים 5000 בלשה"ק לבד ו5000 בלשה"ק ואידיש

ISRAEL613.COM_TZNIUT3

ISRAEL613.COM_TZNIUT3

 אבקת רוכל ח"א – מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש מקאלאמיא זי"ע, למבערג, שנת תרמ"ג לפ"ק

ליקוט מדברי גדולי הדורות על איסור פאה נכרית (פארוק, שייטעל) וגלוי שער בנשים נשואות. יצא לאור על ידי וועד משמרת הצניעות ירושלים. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

ISRAEL613.COM_TZNIUT2

ISRAEL613.COM_TZNIUT3

אזהרה ובקשה לבנות ישראל הכשירות
ISRAEL613.COM_TZNIUT3

בענין שלום בית במה שאמרו חז"ל אין לך אשה כשרה בנשים, אלא שעושה רצון בעלה. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

 

הרבנים והרעבעס שמתירים לנשים לילך בפאה נכרית הם הם הערב רב האמיתיים ומעכבים את הגאולה, וכל החסידים ההולכים אליהם הם משתחוים להבל ולריק, ולעבודה זרה ממש, כמבואר ברמב"ם שאין להן חלק לעולם הבא והם בכלל המורדים ומחטיאי הרבים והפורשין מדרכי צבור… והמושך ערלתו… ארבעה ועשרים דברים מעכבין את התשובה ארבעה מהן עון גדול והעושה אחד מהן אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו ואלו הן: המחטיא את הרבים ובכלל עון זה המעכב את הרבים מלעשות מצוה. ושצריכים לשרוף את הרבנים באש לפני ששורפים את הנשים ההולכות בפאה נכרית, כי כל האשמה תלוי בהם כמו שפסק הצדיק הקדוש רבי עובדי יוסף שליט"א, וכל הרבנים והרעבעס שלא מודים בזה צריכים לשרוף אותם תיכף ומיד ממש, כי הם אשמים על מה שעם ישראל סובלים כל כך הרבה צרות כמבואר בישעי'. 

ISRAEL613.COM_TZNIUT3

כל הנשים ערבות זה לזה

תפסנו את האשמים על הפצצה מספר 2, וצריכים לעורר אותם שיעשו תשובה בעוד מועד!

כשאת רואה אשה שהולכת בפאה נכרית [לא איכפת אם את מכירה אותה או לא] תגידי לה על המקום [או תתני לה המודעה הזאת בידים], סליחה! – את יודעת שבשביל נשים שהלכו בלבוש כמוך, גרמו לחורבן בית מקדשינו, וגרם להביא את המבול, ועכשיו את מביאה את הערבים עם הפצצות רח"ל, אולי את יכולה לחשוב כמה יתומים ואלמנות אנחנו גרמנו בזה שהלכנו עם הפאה שלנו בגאווה?

האם את יודעת שעד עכשיו היינו אנחנו לבד הרוצחים אבל היינו שוגגים, ועכשיו אם אנחנו הולכים אפילו בסינטעטיש שאסור לכל הדיעות [חוץ מדעת הרבנים של הערב שגרמו לחורבן בית המקדש ודור המבול] אנחנו כבר מזידין, וכל פצצה ואסון שקורה חס ושלום אנחנו אשמים, שאנחנו הולכות עם הפאה האסורה לנו, ואם אני לא אומרת לך האמת בפנים אני גם כן אשמה!

לא! לא! ולא! – לא אני! – אני לא רוצה להיות אשמה בלהרוג ולרצוח במו בידים שלי ילדים וילדות ואנשים ונשים צעירות, לא! לא אני!

הבנת את המעסיטש?

נשים יקרות! אל תשכחו!

תזכרו בכל רגע שיעמוד לנו נגד העינים הפצצה של מספר 2 – כל אלו שנפטרו ונפצעו יעמדו לנו נגד העינים שלנו בכל עת ובכל רגע ובכל שעה, שרק אנחנו אשמים בזה!

כל אשה תגיד לחבירה שלה, אני לא הולכת לשמחה שלך, אם את הולכת בפאה נכרית, את לא חבירה שלי, את רוצחת, את חשובה כמו הטעראריסטים, את סכנה לי ולעם ישראל, אם אני הולכת לשמחה שלך, זאת אומרת שאני מסכימה להרוג נפשות יקרות ויש לי חלק בזה, גמרנו! אני לא הולכת, לא, לא ולא!

אם 3 נשים יעבירו את המעסיטש לכל אשה נפטר מכל הצרות הבאות עלינו ונזכה תיכף ומיד לגאולה, כמבואר במדרש שבזכות נשים צדקניות נגאל בב"א.

החותמים בצפי' לרחמי שמים המרובים

המכתב הזאת כל אשה מחויבת לשלוח לכל חבירה שלה!

נשי ירושלים עיה"ק תובב"א

2 קבצים מצורפים

 

 

תשובהתשובה לכולםהעברה

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*