logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

האדמור מהאלמין בדרשה לקו אחרית הימים

..

ראש חודש אייר

האדמור מהאלמין בדרשה לקו אחרית הימים

תוכחה מספר 4

האם משיח יכול לבוא ברחמים אם הולכים עם פאות נכריות ובפרט של עבודה זרה ועוברים על אנכי ה' אלוקיך ולא יהיה לך אלהים אחרים?

אנחנו רואים שבית המקדש נשרף בגלל הצניעות שהלכו עם פאות וכו', כמבואר בתנ"ך וגם כתוב שם שהעונש על הפאות זה מחלת הסרטן, שיהיה להם קרחת על הראש מדה כנד מדה כמו שאמרנו כבר באריכות, אז אני שואל את כל הרבנים דרשנים אדמורים למה אתם לא מגלים לציבור את האמת, לפני שהדא"ש יבואו וישחטו ח"ו את כל האנשים ונשים, כמו שהדא"ש כבר פרסמו איך להכיר בין יהודיה לערביה, מי שהולכת עם פאה זה יהודיה שצריך להוריד להם את הראש ח"ו, כן זה היה בחדשות לפני שנה, ויש לי את המודעות שלהם, ואיפה כולם שלא מפחדים לא מהקדוש ברוך ולא מהדאע"ש,?

שמעתי דברי המאזין היקר שאמר שבמרכז העיר מסתובב ערבי עם סכין גדול והוא צועק מחבל ואומרים לו שקט אל תגיד בקול שא שא שא.

כך זה המצב שלנו, מי שלא צועק ישלם את המחיר הכבד, שכולם מחוייבים בתוכחה ובערבות, לא יהיה לנו שום תירוץ בע מע און א שאקל מיט די פלייצע!!!

כל אחד מחויב למחות ואם לא מוחה ישלם את המחיר ורק בזכות זה יבוא משיח כמו שאמרה הבעלת תשובה מהטכניון בחיפה שסיפרה מהחזון איש זצ"ל שאמר שמשיח יבוא כשכולם יעשו תוכחה, ויפגינו נגד כל אלו השותקים ולא מעוררים, בזכות זה יבוא משיח צדקנו בב"א.

  

מיהו מלך המשיח?

בפרשת תצוה (שמות כ"ז, כ'): "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד", ביאר "אור החיים" הקדוש – בדרך הרמז – על-פי המבואר בזוה"ק (זו"ח פר' בראשית טו/א) שהגאולה העתידה תהיה על ידי משה רבינו, אבל רק בתנאי שיעסקו ישראל בתורה שניתנה למשה בסיני, והנה לשון הזוהר מתורגם ללשון הקודש: "רבי יוסי בן חלפתא ישב לפני רבי יצחק. אמר לו: האם שמעת למה מתאחר יום שיתגלה המשיח בגלות זו? אמר לו: לא מתאחר אלא על ביטול תורה. שכך שמעתי מרב המנונא סבא, שלוש גלויות גלו ישראל, וחזרו בזכות שלושת האבות, וגלות רביעית בזכות משה יחזרו. בא ואראה לך שלא גלו ישראל אלא על ביטול תורה, שנאמר (ירמיה ט', י"ב): 'ויאמר השם: על עוזבם את תורתי' אמר הקב"ה: בגלויות הראשונות חזרו בזכות אברהם יצחק ויעקב. עכשיו הם חטאו בתורה שנתתי למשה. ונקראה על שמו, שנאמר (מלאכי ג', כ"ב): 'זכרו תורת משה עבדי'. כאשר ישבו ויתעסקו בתורה, בזכות משה אני גואלם. על כן נאמר בתורה (דברים ל"ג, ד'): 'תורה ציוה לנו משה' – כדי לשומרה ולעסוק בה. ואם לאו – 'מורשה קהילת יעקב'. מורשה זו עניות, כמו שנאמר (שמואל א ב', ז'): 'השם מוריש ומעשיר'. מלמד שלא באה עניות לביתו של יעקב, אלא על שלא התעסקו במצוות התורה". עד כאן דברי הזוה"ק.

וכתבנו כבר בספר זוהר הגאולה ביאר ה"אור החיים" הקדוש: "ולזה נתארך הגלות, כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות, אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה". וזהו רמז הכתוב: "ואתה תצוה את בני ישראל" – על דרך: 'כי מלאכיו יצוה' או על דרך אומרם ז"ל: 'אין צו אלא מלכות'. כי הוא ימלוך עלינו לעתיד. היינו, אתה משה עתיד להתחבר עם בני ישראל בגאולה העתידה ויהיה "תצוה" מלשון צוותא והתחברות.

אבל התנאי לכך הוא: "ויקחו אליך שמן זית זך" – שיעסקו בתורה שנמשלה לשמן המאיר לעולם זך בלי שמרים, דהיינו תורה לשמה ולא על-מנת לקנטר חס ושלום או להתגדל – לשם כבוד וכדומה, ואמר עוד: "כתית למאור" – שצריך לכתת גופם וכוחם, כמו שדרשו חז"ל (ברכות סג:) על הכתוב (במדבר י"ט, י"ד): "זאת התורה אדם כי ימות באהל" – אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. עד כאן דבריו הקדושים.
ולכאורה קשה כי מכאן משמע שמשה רבינו יגאל את ישראל לעתיד לבוא, וכן מבואר בזוה"ק (משפטים קכ/א), כי משה רבינו שגאל את אבותינו הוא יגאל אותנו לעתיד לבוא, שכתוב (קהלת א', ט'): "מ'ה ש'היה ה'וא שיהיה" – ראשי תיבות: מש"ה. ואילו כל הכתובים מלאים מכך שמלך המשיח יהיה משבט יהודה – מזרעו של דוד המלך, כבר הרגיש בכך ה"אור החיים" הקדוש (בראשית מ"ט, י"א ד"ה יש) ותירץ כי מלך המשיח יהיה כלול משתי נשמות – מנשמת דוד ומנשמת משה [אד"ם ראשי תיבות: א'דם ד'וד מ'שיח – שלושה גילגולין (האריז"ל ב"ספר הליקוטים" – פר' אחרי ופר' האזינו;)].

עכשיו באים אנשים חכמים וכל אחד רוצה לעשות את משיח מי שהוא חפץ

תראו וכתבנו כבר גימטריה על זה – ששאל רבי יהושע בן לוי את מלך המשיח (סנהדרין צח. עיי"ש) שהוא נשמת משה רבינו שעתיד להיות מלך המשיח: "אימתי יבוא אדוני"? השיב לו מלך המשיח: "היום"! וכאשר לא הגיע, התלונן על כך שהמשיח שיקר לו לפני אליהו הנביא. השיב לו אליהו הנביא: כי משיח נתכוון לומר שיבוא 'היום – אם בקולו תשמעו' (תהלים צ"ה, ז') – אכן יכול הוא לבוא היום, אבל רק אם ישראל ישמעו בקול הקב"ה, אבל בלא זה – "אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה".

משה רבינו, הגואל לעתיד לבוא, אינו יכול לבוא ולגאול את עם ישראל, מחמת עוון ביטול תורה, והוא בצער גדול, כפי שכתוב בספרים הקדושים שמלך המשיח הרוצה לבוא ואינו יכול לבוא – בגלל עוונות הדור – שרוי בצער גדול ונורא.
אם כך, הדבר תלוי בנו, הרי יכולים אנו לשנות זאת, אם רק נוסיף ונתמיד בלימוד התורה. שכן, על-ידי כך יקום משה רבינו לתחייה ויגאלנו גאולת עולם בקרוב, אמן כן יהי רצון.

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*