logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

שיעור בליקוטי זוהר לשון הקודש דף 193- מצות ציצית שיעור מספר 3 -האדמור מהאלמין ג’ חשון תשעח

https://www.youtube.com/watch?v=pXGEI48S7xA&spfreload=10

 

 

Likutei Zohar Lashon HaKodesh Lesson Head cover for woman Lesson # 3 Admor OF Holmin 3 Cheshvan 5770‏

 

ב שיעור בליקוטי זוהר לשון הקודש דף 193 מצות ציצית שיעור מספר 3 האדמור מהאלמין ג’ חשון תשעח

קדושתה

על ידי מצוה קלה של ציצית אדם ישר
יחזה פני שכינה

עובדא מפורסמת היא (הובא בספר עליות אליהו), שהגר”א זצ”ל לפני פטירתו אחז בציציותיו ואמר בבכי’, כמה קשה להפרד מעולם המעשה הזה אשר על ידי מצוה קלה של ציצית אדם ישר יחזה פני שכינה ואיפוא נוכל למצוא זאת בעולם הנשמות אף אם יתנו כל כחותיו עבורו.

נתן לנו הקב”ה מצוה אחת וציצית שמה ומעלה עלינו כאילו עשינו את כולם יום יום

איתא במסכת שבת דף קיח: אמר ר’ נחמן תיתי לי (ישולם שכרי) דקיימית מצות ציצית אמר לי’ רב יוסף לרב יוסף ברי’ דרבה אביך במאי זהיר טפי, אמר לי’ בציצית, יומא חד הוה קא סליק בדרגא איפסיק לי’ דוטא, ולא נחית ואתא כמה דלא רמי’.

והר”ן בחידושיו מפרש ענין במאי דהוה זהיר טפי וז”ל כל תלמיד חכם ראוי לו לקבוע לעצמו מצוה אחת לקיימה כהלכתה עד כאן לשונו. וכן הובא בספרים הקדושים שכל אדם ישתדל לעשות לכל הפחות מצוה אחת בשלימות. והאלשיך הקדוש (שהעיד עליו האר”י ז”ל שכיון אל האמת בדרשותיו, שם הגדולים) כתב שרצה הקב”ה לזכות את ישראל ולקדשו עד שיהיו כל רמ”ח אבריו ושס”ה גידיו לה’, וזה על ידי מצותיו רמ”ח מצות עשה ושס”ה מצות לא תעשה (מכות כג:) כי יגיעת שניהם יקדשו את האדם, והנה אי אפשר לאדם לקיים כל התרי”ג מצות למען יקדש על ידם כל רמ”ח אבריו ושס”ה גידיו, על כן נתן לנו הקב”ה מצוה אחת וציצית שמה שבה נזכיר בכל יום כל מצותיו ומעלה עלינו כאילו עשינו את כולם יום יום. וכדבריו מובא במדרש שוחר טוב תהלים מזמור צ.

היהודים שישארו לעת קץ יהיו מצויינים
במצות ציצית

במשנה ברורה סימן ת’ מובא, שמשמע מן הכתובים דהיהודים שישארו לעת קץ, יהיו מצויינים במצות ציצית, כמה דכתיב, ובאו עשרה אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי וגו’ (זכרי’ ח).

אזור קבצים מצורפים

תצוגה מקדימה של סרטון ה-YouTube ‏שיעור בליקוטי זוהר לשון הקודש דף 193 מצות ציצית שיעור מספר 3 האדמור מהאלמין ג’ חשון תשעח

שיעור בליקוטי זוהר לשון הקודש דף 193 מצות ציצית שיעור מספר 3 האדמור מהאלמין ג’ חשון תשעח

לחץ כאן כדי להשיב או להעביר

17.13 GB‏ (%100) מתוך 17 GB נמצאים בשימוש

נהל

תנאים – פרטיות

פעילות אחרונה בחשבון: לפני 49 דקות

פרטים

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*