logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

האדמור מהאלמין שיעור דרשני הערב רב דור האחרון שיעור מס'-20-22 מתוך הקו החזק – קו התשובה 0772301519

האדמור מהאלמין שיעור דרשני הערב רב דור האחרון שעור 20 מתוך הקו החזק – קו התשובה 0772301519

https://www.youtube.com/watch?v=TQ58YQ-txUc&t=6s&spfreload=10

 

ב"ה האדמו"ר מהאלמין דרשני הערב בדור האחרון שיעור 22 לביטול מלחמת גוג ומגוג סיוון תשע"ז

https://www.youtube.com/watch?v=npRR8-PzMZ0&t=2s&spfreload=10

ב"ה שיעור מספר 15 על הערב רב

ליום ח בחודש

סדר הלימוד ליום ח לחודש

הקדמה קצרה לשיעור 15

 

ידוע מה שאמר הצדיק רבי יחזקאל לעווינשטיין שהמלחמת גוג ומגוג זה סובב על רוחניות, אז בואו ונעשה חשבון פשוט על ימי הגאולה והסתרת פנים על קצה המזלג

האמוראים הקדושים

כתב

הספורנו: "אוי מי יחיה משומו קל" (במדבר כ"ד כ"ג) – כענין שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה (בסנהדרין צ"ח ע"ב): אמרו האמוראים הקדושים: "ייתי ולא אחמיני" – כלומר יבוא המשיח בדור שיבוא ואין אנו חפצים להמצא באותו דור, על אף שנפסיד מלראותו, וכבר פירשתי שלא היו הקדושים האלו יראים מיסורי הגוף, אלא ראו ברוח קדשם בלבול המוחות והסמיות עינים, שיהיה בעקבא דמשיחא, ולרוב קדושתם ידעו, שלא יהיה בהם כח לסבול זאת, וזה שאמר הכתוב: "אוי מי יחיה משומו קל" – וי לצרה! לאלו שיחיו בדור הזה…

אלו

שיחיו בדור ביאת המשיח – וי להם! מפני שלא תהיה להם אף זכות להגאל רק משום כבוד השם יתברך

עוד

פירוש אפשר לפירוש: "מי יחיה משומו קל" על דרך שכתב הספורנו, שהוא כענין שאמרו "ייתי ולא אחמיני" – שראו שפלות המצב של הדור האחרון, ואם כן באיזו זכות ישראל נגאלים? ועל זה מתרץ, הדא הוא דכתיב: "וסלחת לעווני כי רב הוא" כי גדול הוא יתברך, בשביל כבוד שמו יתברך…

כמו ביציאת מצרים כן בביאת המשיח, רק זה
שיראת ה' בליבו יזכה להיות בין הזוכים

איתא

בפירוש הראב"ד דמסכת עדיות, ומבואר גם כן במדרש: גם לעתיד תהיה מכת חושך כמו שהיה במצרים, ויהיו אנשים שאינם ראויים לראות בגודל הטובה וגם יוליכו את ישראל שנית במדבר הזה, ויהיה שם הברור, ומי שאינו ראוי – ידחה חלילה. על כן על כל איש ישראל לחשוב בנפשו באיזה מצב הוא עומד, כי הרי באמת כל אחד מלא הוא בעוונות ופשעים ואין איש יודע איזו תנועה חשובה יותר לפני השם יתברך, וכל אחד צריך לירא, מי יודע האם יזכה הוא ויהיה בין ההולכין, כשיעזור השם יתברך, ותהיה הגאולה השלימה, וילכו לקבל פני משיח צדקנו, וכל הנחמות המפורשות בתורה הקדושה ובדברי חכמינו, זכרונם לברכה, תתקיימנה, ויקבל על עצמו לעבוד את ה' ביראה ולהרבות במצות, וירחם עליו ה', שיזכה להיות בין הזוכים, מאותן אלו שיזכו לקבל פני משיח צדקנו, ויתקן הכל לעשות תשובה שלמה עוד קודם הגאולה.

(חד"ת תשט"ז, עמוד ק"נ)

 

שמעתי שמפלפלים בקו מה הפירוש "ויפוצו מעינותיך חוצה" ידוע שהבעל שם טוב זי"ע מספר שעשה עליית נשמה והגיע להיכלו של משיח ושאל את פי משיח: אימתי קאתי מר? והשיב לו המשיח: בזאת תדע, בעת שיתפרסם לימודך בעולם, ויפוצו מעינותיך חוצה, מה שלימדתי אותך והשגת, ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך ואז ייכלו כל הקליפות ויהיה עת רצון וישועה.

אז ראה הבעל שם טוב שכמעט כל הקהילות אוכלים נבילות וטריפות ושוחטים עם סכינים פגומים, ואפילו אלו שנחשבו ליראי שמים נתפסו להשבתי צבי והאכילו במיזיד ואחרי שהראו לרב סכין טוב וכשר, כשהרב הלך עשו פגימה ושחטו כך, [כמו שסיפרתי כבר הסיפור מהבעל שם טוב הקדוש זי"ע עם הפני יהושע זצ"ל] כדי שכולם יאכלו נבילות וטריפות וממילא ילכו אחרי הש"ץ ימ"ש.

בעת שהצדיק רבי גרשון מקיטוב, שהה בארץ הקודש, שלח אליו גיסו הבעל-שם-טוב הקדוש, אגרת נפלאה ובה תיאור מרתק על מה שראה ושמע בעת שעשה עליית נשמה באותו ראש השנה. האגרת נשלחה על ידי התלמיד הנאמן הרב הקדוש רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה, שביקש גם הוא לעלות ולחונן את עפר עיר הקודש ירושלים, אך מחמת עיכובים התבטלה הנסיעה והאגרת נותרה בידו.

בעזרת ה' בשיעורים הבאים נביא את לשונו הקדוש באריכות

ובספר המנהיג בישראל כהלכתה הבאתי את לשונו הקדוש

ויכוח בין תלמידי הבעש"ט זי"ע איזהו הדבר העיקרי שראש ומנהיג הדור צריך להשגיח עליו

בספר ברכות אברהם (פ' ואתחנן) כתב שמעתי שתלמידי הרבי ישראל בעל שם טוב ז"ל היו יושבים ביחד ומתווכחים איזהו הדבר העקרי שראש ומנהיג הדור צריך להשגיח עליו.

יש מהם אמרו, שהעיקר הוא להשגיח על הזביחה שיהיה השו"ב ירא שמים, וכן בכל שאר ענינים השייכים לזה כי ח"ו מאכלות אסורים מטמטמים את הלב.

ויש שאמרו עירובין הוא העיקר כי הלכות שבת כהררים התלויים בשערה (חגיגה ד-י ע"א) והאיסור חמור מאוד.

ויש אמרו מקוה היא העיקר להשגיח שהמקוה תהיה כשרה בלי שום חשש, כי אם יסוד בנין האדם הוא חס ושלום בלי כשרות קשה לו מאוד להתגבר על הרע ר"ל.

ואחר זה אמר להם מרן הריבש"ט ז"ל בזה הלשון, תיתי לי כי בעת הזאת פלפלו גם כן במתיבתא דרקיע איזה מהם עיקר ואמרו כמר וכמר.

והסימן הוא במקרא (חבקוק ג') בזע"ם תצעד ארץ ר"ת "זביחה, "עירובין, "מקוה, כל אלה הם יסוד הארץ. עכ"ל.

ועל זה עשיתי ספר הבעל שם טוב והשחיטה, וזה היה עיקר מלחמתו כידוע, ובגלל זה שמו את הבעל שם טוב בחרם, וגם את הצדיק הקדוש רבי נתן אדלר גם שמו בחרם בגלל זה, כמבואר בספר דרך הנשר

בספר דרך הנשר מביא קטע העוסק בשנת תר"כ בעניני חזנים, שוחטים, שצי"ם, ובתי כנסיות, ובטרם נפתח באותו קטע נביא הקדמה מדברי החתם סופר בשו"ת או"ח סימן ר"ה אשר בו הוא כותב:…מלך זקן וכסיל [הוא היצר הרע] יושב על כסא של ג' רגלים:

רגל אחד

החזנים המוליכין מחוץ למחנה תפילות כלל ישראל.

רגל ב'

שוחטים המאכילים נבילות וטריפות לבני ישראל.

רגל ג'

סופרים הכותבים תפילין ומזוזות פסולים,

ותו לא צריך לכלום.

רוח הקודש גלוי – מאיש קדוש – בשחיטות

בספר זוהר דעת דף ס"ג מביא מספר דרך הנשר,  (ומובא ג"כ בספר שמרו משפט – שיחות דף ע"ב) וז"ל:

כ' בס' דרך הנשר בשם הגאון ר' יצחק ראב"ד ווערבא שהה"צ ר' עקיבא יוסף שלעזינגער ז"ל (חתן הגה"ק ר' הלל מקאלאמייא זצ"ל) כתב בספרו שמרו משפט שבשנת כת"ר לפ"ק בערב פסח בא לבית חותנו איש אחד מאזיען בשם ר' אליעזר ב"ר שמעון ממדינת טיבעט (שהוא בן יאפאן וחינא) ודבריו הי' רק בלשה"ק ובקשתו הי' מחותנו הה"ק ר' הלל זצ"ל להיות אצלו פסח בלבד,

ואצלו ספר בשם האבי"ב (ר"ת אחינו בני ישראל בגולה).

הסוד הגדול

ואעתיק ממקצת מספר האבי"ב מהנוגע לדעת בדורנו וז"ל: ר' נתן אדלר ותלמידו ר'משה סופר מפ"ב מקובלים בנסתר, רנ"א רצה לפסול השוחטים דפפד"מ, ולהכניע חותם הס"א ששורה על שוחטים פסולים בסוד על חרבך תחי' וגו' ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח, אך הס"ם העמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח מפ"פ ועל ר' משולם טימסניץ מפ"ב כ' נשמת שרף – ועל הנוב"י כ' עינו כעין חשמל – ועל מדינת מעהרן פיהם כ' נחתם היא עם חותמו של ס"מ ר"ל, וישמור עצמו כל בעל נפש לעבור שם (ואין לך דבר שעומד בפני התשובה).

ובעיר פראג כ"ז שהי' הנוב"י בחיים ל"ה יכול הס"מ להיות שם, רק בדוחק בבחי' אורח ועכשיו מולך שם, ותחלת הקלקול יצא ע"י חזן וקאה"ר וכו' – ועל בתי כנסיות אלו כ' שם כל תפלתם בהם תועבה כמו אשר מתפלל בבית הכבוד, וגרוע יותר כי שם אשר מזכירין שם,

ערמת היצה"ר ללכוד ברשתו בסיטונות

הכנסת יחזקאל פ' משפטים עה"כ ואנשי קודש, כותב:

דהנה היצה"ר בעוה"ר בחר לו דרך יותר מרווח לעבודתו ואינו הולך לכל אחד ואחד בפרט להסיתו על כל עבירה מיוחדת כי אם הולך לבית המטבחיים אשר משם יאכלו בני ישראל בשר ומסית את השוחט או את הקצב להאכיל ח"ו נבילות וטריפות וממילא יש לו בידו כל העיר כי הנו"ט מטמטם את לבם וממילא בנקל לו ללכוד את כל העיר ברשתו

 

עד כאן ההקדמה, ועכשיו נתחיל מהספר אות כט. רבינו הקדוש מסאטמאר זי"ע: אם החתם סופר אמר כן בימיו אנן מה נענין אבתריה – על ידי התמורה הגדולה אין עצה אחרת רק לזכות אל הגאולה

וכמו שכתב החתם סופר זלה"ה [זכרונו לברכה לחיי העולם הבא] לפרש הכתוב מגינינו ראה אלוקים והבט פני משיחיך, שהקדוש ברוך הוא יראה מי המה המגינים על ישראל, ויתראה שאין לנו עצה אחרת אלא הבטת פני משיח צדקינו, ואמר זה החתם סופר זלה"ה [זכרונו לברכה לחיי העולם הבא]בדורו, ואנן מה נענין אבתריה בירידה הנוראה, שאין לה דמיון וערך לדור שלפנינו, ובפרט בהתמורה הנוראה שקרה בזמנינו, שהגענו בעוונותינו הרבים לדור שכולו חייב, כאשר התנבאו חכמינו זכרונם לברכה, וזה על הגאולה ועל התמורה שבדור של התמורה, נזכה לגאולה, כי אין לנו עצה אחרת, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, וישלח לנו את אליהו זכור לטוב, להשפיע דעת על ישראל, להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ונזכה לגאולה שלימה ואמיתית, ולראות בנחמת ציון וירושלים, ובישועת כל ישראל ושמחתן על ידי דוד משיח צדקינו, במהרה בימינו, אמן. (קונטרס על הגאולה ועל התמורה דף קפ"ז).

 

ל. משה רבינו עליו השלום צפה תכלית השפלות של דורות האחרונים, עם מלכיהם בראשיהם, ונתיירא מאוד – הקדוש ברוך הוא נחמו, שאדרבה על ידי זה יצמח ישועה גדולה

והנה מקום יש בראש לומר שכשראה משה רבינו עליו השלום דורות האחרונים, איך שהגיעו לתכלית השפלות בביטול תורה ותפלה, ופרנס שלהם גם כן לפי הדור, ואין נביא ומוכיח על פשעם וחטאתם, ולהלהיב את לבם לאביהם שבשמים, ועל ידי זה מגושמים המה בתכלית הגשמיות, על כן נרתע משה רבינו עליו השלום לאחוריו, והיה מצטער מאוד על המראה הזה, אמנם אחר כך נתיישב לבו, והיה למנחם ולמשיב נפשו, שאדרבה מזה יהיה קידוש השם יתברך, שיתגלה שמו יתברך עלינו, ויצמח ישועה גדולה לישראל, כי על ידי שאומה הישראלית הם בתכלית השפלות, ובמעלה התחתונה, נעשה דוגמת השבירות הכלים הידועים כנ"ל, ואם כן אחר כך יתחדש כנשר נעוריהם, ויזכו אחר כך לעולם החדש חיי נצחית (ועיין בספר ישמח משה בפתיחה לספר בראשית, מה שאמר שם לפרש הפסוק נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל), וזהו היה כוונת משה רבינו עליו השלום בענין שבירת הלוחות לעיני כל ישראל, ר"ל, כיוון שאנשי דורות האחרונים בראותם בימיהם, איך שהגיעו לתכלית השפלות עם מנהיגיהם ומנהלם, גם כן לפי דורם, ואם כן ייראו לנפשם, ויחשבו בלבם, שחס ושלום נתחייבו שונאי ישראל כליה, על כן הראה להם משה רבינו עליו השלום, שבירת הלוחות לעיניהם דייקא, שלא יפחדו, כי אדרבה על ידי השבירת הכלים, יצמח ישועה גדולה וקידש שמו יתברך עלינו, שיתחדש עולם חדש, ותיקון כל פגם בחיי נצחית. (קדושת יום טוב פרשת ברכה).

גמרנו ב"ה שיעור מספר 15 על הערב רב

ברוך ה' לעולם אמן ואמן

 

888

 

 

ב"ה שיעור מספר 16 על הערב רב

לכבוד המאזינים הצדיקים קו לסוד החשמל קו האמת קו התשובה 0772301519

כאן מדבר האדמור מהאלמין

מספר גילוי האמת לדור האחרון

ילקוט מאמרים מדברי חכמים, רוח הקודש מצדיקים קדמונים,
על עיקבתא דמשיחא

שהובאו בארוכה בספרי הערב רב  [42 חלקים]

מחולק לשלושים יום – לסיימו בכל חודש

סדר הלימוד ליום ט לחודש

לא. הרבה מנהיגים אשר בדור הקודם היו נחשבים עוד לעובדי עבודה זרה, בדור הזה נעשו מנהיגים ורבי'ס

מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו וכו', ויל"ד, דהוא ליה מתחילה היו אבותינו עובדי עבודה זרה, דלא יתייחס שם זה ע"ש הפעולה, וכי בשביל שהיו עובדי עבודה זרה, היו אבותינו, וצריך ביאור הכוונה, ונראה דמצינו בפסוקים שמנהיג ומורה דרך מכונה בשם זה, כמו שאמר אלישע לאליהו, אבי אבי רכב ישראל, וכן משמע בכמה מקומות, ואפשר דאין הכוונה על אבותינו ממש, אלא ר"ל דקודם שבא אברהם, היו ראשי העם כולם עובדי עבודה זרה, וז"ש מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, והם היו מדריכי העם, ואחר שקרבנו המקום לעבודתו, נתרחקו כל אלו עובדי עבודה זרה, וזכינו למנהיגי אמת.

ובדרך צחות אפשר לומר, דהנה בעוונותינו הרבים בימינו אלה, כל מי שלובש איצטלא דרבנן ובגדי לבן, מכתיר את עצמו בשם רבי ומנהיג ישראל, ועדת ישראל עליו יסמוכו בדברים העומדים ברומו של עולם, בעיקרי הדת, ובעיקרי האמונה, וכל אחד מכריז ואומר, שאך דעתו הוא דעת תורה, ועל ידי זה נעשית התורה כשתי תורות בעוונותינו הרבים, ומתחילה בדורות הקודמים, שלא היה התגברות השקר גדולה כל כך, והיו עוד צדיקי אמת בעולם, וניכרו דברי אמת, גם בין ההמון, אז היו הרבה מאלו נחשבו לעובדי עבודה זרה, לפי השקפתם ודיעותיהם בעיקרי האמונה והגאולה, וז"ש מתחילה עובדי עבודה זרה, שאלו שהיו נחשבים מתחילה לעובדי עבודה זרה היו אבותינו, נעשו עכשיו למנהיגי ומדריכי ישראל, שנקראים בשם אבותינו, כנ"ל. (מהר"י ט"ב הגדה של פסח דף קט"ז).

 

לב. הדור של עיקבתא דמשיחא יהיה עני ודל ממנהיגי אמת – המנהיגים הרעים הגורמים שכחת התורה – עבור להגדיל ביתם ולחזק כסא ממשלתם מתעים את העם

אמרו חכמינו זכרונם לברכה, אין בן דוד בא עד שיכלו שופטים הרעים מישראל, כי המנהיג הוא הדור, והדור הוא המנהיג, וכל פרצה שאינה מן הגדולים אינה פרצה, ואותו הדור של עקבות משיחא, יהיה עני ודל ממנהיגי אמת, כי מעט מזעיר יהיה כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה על פסוק כי ידין ה' עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אזלת יד, נתמעטו תלמידים, ופירש רש"י תלמידים כאלה המחזיקים ידי ישראל להחזירם למוטב, אלו יתמעטו, ומעתה איך יהיה התנהגות עניי הצאן האלו, אם רועה אמת אין להם, ומה יעשו דור יתום הזה, אם אביהם האמיתי, שהוא הוא המנהיג הזה שכל תכליתו ומגמתו הוא לטרוח עבדי ה', ולקרב לב בנים לאביהם שבשמים, חולץ מהם,

999

ובמקום המשפט שמה הרשע, רועה אויל ואב חורגי – ואיתא (במדרש) על פסוק, על כן קרא שמו לוי, משום שעתיד ללות בנים למקום, ובזה אפשר לפרש כוונת התפילה של (יום כיפור קטן). יצוה ה' "חסדו "קוממיות "השיבני "לנוי "לפאר "מקום "מקדשי, וחוזר ומפרש על ידי מה, והוא כמתמה, איך אפשר לשאול מה' דבר זה, ואיך יוכל לקוות שיעשה ה' כן, הלוא אמרו חכמינו זכרונם לברכה, האומר הקדוש ברוך הוא וותרן יוותרו מעיו, והלא הרואה יראה מעמדם ומצבם של בניו של מקום, בענין קיומה של תורה הוא בבחינות וידל ישראל מאוד, שיש מקומות שהתורה נעשית קרעים קרעים, וכמה פרצות פרצו בה, ויש מקומות שפרוץ כעומד, ויש שהוסיפו והריעו לעשות עד שפרוץ מרובה על העומד, ויש שכמעט נשכח מהם לגמרי שהמה עם ה', ויש שהיראים ועובדי ה' באמת רק על דרך אבותינו הראשונים, נרדפים ונדרסים ברגל, מהכת הפושעים והצבועים, ותורה צוה לנו משה מורשה, אני אומר לך שלא מחשבותי מחשבותיכם, ובאמת (הושע פרק יב א) יהוּדָה עֹד רָד עִם אֵל, וסיבת הדברים של שכחת ומיאוס ועזיבות התורה במקומות שונים, לא מבני ישראל המה, ורק ראשית אשר בשוחד ישפטו, וכהניה במחיר יורו, אשר עבור להגדיל כבוד ביתם, ולחזק ולנשא כסא ממשלתם, נושכים בשניהם, ומתעים את עמי, ומוסרים בניו של מקום להריגה ואבדן נצחיי וקראו שלום, ומשיגי גבול עולם אשר גבלו הראשונים, וכי יבוא הזמן שדם עבדיו יקום, נקם ישיב לצריו, והן המה הגורמים ומסבבים כן, משום הכי ואני תפלה אל ה', שיסבב "וְיָשַׁב מְצָרֵף וּמְטַהֵר אֶת בְּנֵי לֵוִי", הן המה הרועים והמנהיגים שעליהם המצוה הזאת לעורר צאן קדשים עם ה' ולכבס ולטהר לבבם כבורית, ולמשוך אותם בדברי תורה ומוסר כאלה, המושכים לב אדם כמים, אותם יטהר ויצרף ויבער ויכלה, לא לבד הקוצים, אלא גם הפוסחים על שתי הסעיפים, ולבושים מלבוש נכרי ואז "והיה "לה' "מגישי "מנחה, שכללא הוא, אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים, ודברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, בוודאי דבריהם ותוכחתם יעשו פרי קודש אצל המון עם ה', ועשה את אשר חפצתי, ואז מנהיגים האלה הן המה באמת כהנים לה', שהרי מקרא מלא הוא,

(שמואל א פרק טו כב) "שְׁמֹעַ מִזֶּבַח טוֹב לְהַקְשִׁיב מֵחֵלֶב אֵילִים" וכו'. (משכיל אל דל מהגה"ק רבי הלל מקאלאמייא זי"ע, חלק ג' כלל י פרט א').

לג. המנהיגים הרעים גורמים מכשולות היותר גדולים

עוד יש לפרש, דהנה מנהיגי ישראל בשעה שמנהגים את העם על דרך הישרה, אין לך מעלה יותר גדולה מזה, אמנם לעומת זה, כשיש בישראל חס ושלום מנהיגים לא טובים, הם גורמים מכשולים היותר גדולים, וכמבואר בגמרא (בבא קמא דף נ"ב ע"א) כַּד רָגֵיז רָעֲיָא עַל עָנָא, עָבֵיד לְנַגָּדָא סַמּוּתָא, פירש רש"י כשהמקום נפרע משונאי ישראל ממנה להן פרנסין שאינן מהוגנין, וכמו שרואין זאת בחוש, בעוונותינו הרבים, בדור האחרון הזה עיקבתא דמשיחא, שניבאו לנו חכמינו זכרונם לברכה באומרים (סוטה דף מ"ט ע"ב) פני הדור כפני הכלב וכו', וסיימו אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים, וכן מצינו בפסוקי (יחזקאל ל"ד) שהנבואה מקוננת על רועי ישראל, ופתח לומר, הוי רועי ישראל עד שסיים לבסוף, שהקדוש ברוך הוא יציל צאנו מהם. (עיין עוד ויואל משה מאמר א' סי' קנ"ג). (חידושי תורה פרשת קרח, עמוד ר"נ).

לד. פני הדור של קודם ביאת המשיח

יהיה איך שיהיה, פסוק זה קאי על דור שקודם ביאת בן דוד כן נראה, מבואר מדברי חכמינו זכרונם לברכה, רואין מזה איך הוא פני הדור, של קודם ביאת המשיח, ואיך יהיה כח ההנהגה של השופטים ושוטרים, עד שהעידו חכמינו זכרונם לברכה, שיכלו כל השופטים ושוטרים מישראל, אוי לנו שכך עלתה בימינו וכו'. (חידושי תורה דברים שם, עמוד ל"ח).

משה רבינו בא בגלגול אחת לחמישים שנה,
כדי שלא יטעו הערב רב את ישראל

בספר

הקדוש זוהר חי בראשית (על זוהר ד' כ"ה ע"א בדפי הספר ד' צ"ו) מהגאון הקדוש מקמארנא זי"ע, וזה לשונו: "שהערב רב היה חלק הרע של משה, ומשה רצה לתקנם… ומשה עצמו יקום בכל דור ודור ויתגלגל גם בימים אלו דרא בתראה בין ערב רב… ועתה רוב הדור וראשים שלהם הם ערב רב, ומשה בא בעיבור ובגלגול – אחת לחמישים שנה, שלא יטעו ראשי ערב רב את ישראל לדרכים שונות… עד כאן לשונו הקדושה. (מבואר כן בזהר הקדוש פרשת נשא דהראשים בכל אתר ואתר יהיו מהערב רב ותמלא הארץ חמס מפניהם, ושם מהזוהר הקדוש פרשת תצא דבסוף הגלות ישלטון על ישראל רמאים ודייני שקר וערב רב עיין שם)

ועתה

רוב הדור עם הראשים שלהם מהערב רב, ושלא יטעו את ישראל בדרכים מקולקלות, הזהר מן היועצך לפי דרכו, שתלך בדרך החדשה לבזות את כל התפילה והמצוות בסכליות של כסיל בחושך הולך, כמו שעשה הטמא והארור, שהטעה את כל העולם בדרכים מרורות כלענה, וכן בכל דור, ולזה הוצרך להתגלגל משה רבינו בכל דור ודור כמו מרן האר"י ורבי ישראל בעל שם טוב וכן בכל דור צדיקיא, שלא יטעו ערב רב עם ראשים שלהם את ישראל וכל זה מבואר (בלקוטי תורה להאר"י ז"ל פרשת ואתחנן) למעיין בעיניים מאירות, עד כאן לשונו.

(זוהר חי בראשית ד' קי"ג)

כעבודה זרה ממש הגאוה להיות רב ורבי

עבודה זרה, שהיא הגאוה להשתרר להיות רב ורבי, שלא לשם שמים, ורצונו להמית לכל הצדיקים מרוב גאותו, שיהיו כולם נכנעים תחתיו, והוא בור ריק של נחשים ועקרבים, והמשתחוה והנכנע לו הוא משתחוה לעבודת קל נכר. (זוהר חי שמות דף פ"ו).

 

רבותי אין זמן צריכים תיכף לעשות תשובה, על הצניעות על הכשרות על המקוואות על תפילין ומזוזות שיהיו כשרים כהלכתן, וזה הנסיון האחרון של הדור הזה, כי אנחנו לפני הסוף, ואחרי 120 שנה ישאלו אותנו למה לא הינחת תפילין כשרות ומזוזות, למה לא נזהרת על הכשרות של בשר עוף כשר, מקוואות כשרות, שם לא יועיל התירוץ לא שמעתי לא ידעתי בע מע אין שאקעל מיט פלייצע, ואם לא נעשה תשובה על יסודי הדת, לא יועיל לנו כלום.

מורי ורבותי אני צריך למחות – שמעתי מסופר גדול ומזכה הרבים גדול שיש לו חבר שמזכה את הרבים בגדול מאוד ונותן מזוזות בחינם לכל אחד ומניח אותם גם על הדלתות, אבל אלו מזוזות יקרות מאוד בהכשרם של הבית הגדול אבדאל"א, קונה ישר מהערבים 13 ₪ למזוזה, כן שמעתם, אלו המזיקי הרבים שלנו, בדיוק כמו הדרשנים ומזיקי הרבים שנותנים דרשות בתערובות אנשים ונשים בלי מחיצה כשירה ועוברים על כל התורה רח"ל, תסמר שערות ראש! ובגלל זה צריכים ללמוד מה שכתבו לנו הזוהר הקדוש 170 פעמים על הרב רב ו130 מקומות בכתבי תלמידי בעל שם טוב

אז למדנו קצת מהו דרך הבעל שם טוב,

גמרנו ב"ה שיעור 15 על הערב רב

ברוך ה' לעולם אמן ואמן

1212

 

 

ב"ה שיעור מספר 17 על הערב רב

לכבוד המאזינים הצדיקים לקו האמת קו התשובה 0772301519

קו סוד החשמל

כאן מדבר האדמור מהאלמין

מספר

גילוי האמת לדור האחרון

ילקוט מאמרים מדברי חכמים, רוח הקודש מצדיקים קדמונים,
על עיקבתא דמשיחא

שהובאו בארוכה בספרי הערב רב  [42 חלקים]

מחולק לשלושים יום – לסיימו בכל חודש

 

סדר הלימוד ליום י לחודש

הקדמה

אנחנו כעת לפני מלחמת גוג ומגוג שכתבו המפרשים שהיא סדרת מלחמות, שיהיו שלוש מלחמות גדולות בעולם. חז"ל מפרשים כי גוג ינסה לעלות שלש פעמים על ירושלים. בשתי הפעמים הראשונות ייכשל, אבל בשלישית באחרית  הימים הוא יצליח ללכוד את העיר לפרק זמן קצר, לפי התנ"ך, במלחמה זו, צפויה לקום קואליציה גדולה של הרבה מאומות העולם, בראשות גוג מלך מגוג, שתילחם בעם ישראל. מלחמה זו תהיה עקובה מדם ובסופה יכניע האל באותות ובמופתים את גוג ואת צבאו, וכך יידעו אומות כל העולם ויכירו במציאות האל.

ישנם דיעות שונות אם המלחמה תתקיים לפני ביאת המשיח (ראה ויקרא רבה צו ט, ו; שבחי ר' חיים ויטאל; הגר"א בליקוטי אגדות)

או אחרי ביאת המשיח, ראה רמב"ם, אגרת תימן דף מט; החתם סופר שו"ת, חלק ו', סימן צ"ח ד"ה שאני  או אולי תתחיל לפני אך תסתיים לאחר בואו. מהרש"א סוכה נ"ב ע"א ד"ה על

ובמדרש אגדה פרשת בראשית ח י"ב  מבואר כי לאחר המלחמה לא יגלה עוד עם ישראל מארצו

ובילקוט שמעוני:

א"ר יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס מתגרה במלך ערבי, והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה מהם, וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם, וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומר להיכן נבוא ונלך, להיכן נבוא ונלך, ואומר להם בני אל תתיראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתיראים? אל תיראו הגיע זמן גאולתכם, ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה, כי גאולה ראשונה היה לכם צער ושעבוד מלכיות אחריה, אבל גאולה אחרונה אין לכם צער ושעבוד מלכיות אחריה.

ועכשיו נדבר על סודות הערב רב לפני ביאת המשיח

ונמשיך בסעיף לה

לה. אף המנהיגים הכשרים יראים מהשפעת העולם

ומעתה בעוונותינו הרבים הנה הגיע אלינו כל הענין הרע והמר הזה, אשר בעוונותינו הרבים נתפסו ברשת זו, ואיני מדבר מרובם מהם אשר בעצם בפנימיות לבבם כבר נתפסו לציונות, אלא אף המועטים שאינם כן בעצם הענין, אבל יראים מהשפעת העולם. (על הגאולה עמוד קע"ז).

לו. אין כבוד ה' וטובת הדור לנגד עיניהם

והנה בדורות שלפני ביאת המשיח, ישנם מנהיגים כאלה, ששמים עצמם לעיני העדה אף שבאמת טחו עיניהם מראות את האמת, שאין כבוד ה' וטובת הדור לנגד עיניהם, והמון העם שאינם יכולים להבחין בעין שכלם, להבדיל בין האור והחושך, נמשכים אחריהם, וחושבים שהם המנהיגים, וזה דבר קשה ומר לדור, והוא הסתר בתוך הסתר. (חידושי תורה ודרשות מארץ ישראל, עמוד כ"ו).

לז. המנהיגים גורמים כל המכשולות

והנה במדבר ראו כמה פעמים שנכשל הכלל ישראל על ידי המנהיגים, כמו בחטא המרגלים שהיו נשיאי ישראל, וגרמו מכשול גדול לישראל, כמבואר בפסוקים, גם במתאוננים כתיב, ותבער בם אש ה' ותאכל בקצה המחנה, ודרשו ז"ל הביא רש"י ז"ל בקצינים שבהם ובגדולים, ושוב במחלוקותו של קורח היו גם כן נשיאי עדה קרואי מועד אנשי שם, שהיה להם שם, בכל העולם, ועל ידם המשיך לשיטתו את כל העדה, אם כן ראו כבר, והנסיון העיד שהמנהיגים שבישראל הם גורמים כל המכשולות, וכמו שהיא גם כן בדורות האחרונים הללו. (חידושי תורה קורח, עמוד ר"נ).

לח. הגדולים מושכין את הדור לשיטת הערב רב

וכמו שרואין זאת בדורותינו אלה, בעוונותינו הרבים בעיקבא דמשיחא שגדולי הדור נצטרפו ונתחברו עם הערב רב, והולכין בשיטתם, ועל ידי זה נכשל ונופל כל הדור בשיטת הערב רב, ומכשול היותר גדול הוא מה שדורשין הכל בשם ה' ובשם התורה הקדושה, זה גורם את גודל בלבול המוחות ומושכין אחריהם את רוב הדור. (חידושי תורה בהעלותך, עמוד קל"ג).

לט. אנשים ריקים נעשו מנהיגי הדור

עינינו רואות וכלות, איך שקמו אנשים ריקים ולבשו איצטלא דרבנן והם משתלטים בכח השקר והפירסום על העם ונעשו מנהיגי הדור, או לו לאותו הדור שאלה הם מנהיגיו. (קונטרס דברות קודש).

מ. עכשיו בעוונותינו הרבים חדל הרועה מלהנהיג, כי הדור מנהיגין אותו לדעתם – בזמן כזה צריך להתבונן בדרכי האבות

וכאשר נתבונן בלשון רש"י ז"ל הנ"ל בשיר השירים, על הכתוב, אם לא תדעי לך היפה בנשים, שכתב שחדל הרועה מלהנהיג אותך, ולא אמר שלא יהיה לך רועה, דמשמע שזה ברור שיהיה רועה בישראל, אלא שחדל מלהנהיג, ואינו מובן דממה נפשך, אם לא נוכל לחשוב שלא יהיה רועה, למה נחשוב שחדל מלהנהיג, ונראה שכיוון להמצב הזה שהרועה נמשך אחר הדור, אם כן חדל להיות מנהיג, כי אדרבא הדור מנהיגין אותו, והמה ממשיכין את רועי ישראל לדעתם הנכזבה, ועל אותו הזמן אמר, צאי לך בעקבי הצאן כפירש רש"י ז"ל, התבונני בדרכי אבותיך הראשונים. (ויואל משה שם, עמוד קנ"ז).

מא. לולא הגדולים היה מציאות להציל רבים מישראל

אבל בעוונותינו הרבים בימינו אלה, קמו מנהיגים מתעים המעבירים את העם מדרך התורה, ואסור להתבטל נגדם ולהכנע לפניהם, ואמרו חכמינו זכרונם לברכה כל פירצה שאינה מן הגדולים אינה פירצה, ואנו רואים עכשיו שאף על פי שהדור שפל כל כך, מכל מקום היה מציאות להציל הרבה מהמון העם לילך בדרך התורה הקדושה דרך האמת, אלא שבעוונותינו הרבים המנהיגים הלא טובים הם בעוכרינו. (חידושי תורה בשלח, עמוד קע"ט).

מב. כל מה שהגדולים עושים הדור יעשה

ובעוונותינו הרבים דא עקא עכשיו בדורינו עיקבתא דמשיחא, שהמנהיגים משוחדים מיראת הדור ומיראת התמנות וכדומה, נגיעות עצומות המסמות עינים, ונמשכו אחר זה אף שארית הפליטה יראי ה', מכח המנהיגים, כמבואר במדרש רבה פרשת ואתחנן על הכתוב, כי תוליד בנים, זה שאמר הכתוב, כרובן כן חטאו לי וגו', מאי כרובם, אמר רבן שמעון בן גמליאל, שכל מה שהגדולים עושים הדור עושה, כיצד הנשיא מתיר והאב בית דין אוסר וכו', הנשיא מתיר, ואני אוסר, והדיינים אומרים אב בית דין מתיר, ואנו אוסרים, ושאר כל הדור אומרים הדיינים מתירין ואנו וכו', מי גרם לכל הדור לחטוא הנשיא שחטא תחילה וכו' (דברי יואל מכתבים חלק א' עמוד קל"ה).

מג. הבעל דבר לעת זקנותו נתחכם ומפתה רק להמנהיג להכשיל על ידו יתר העם

וכמו כן היא תמיד אף בשאר אדם, מי שהוא עלול שהעולם יכשלו על ידו מתגבר עליו הבעל דבר יותר, לפי שהעולם עלולים להכשל על ידו, והבעל דבר יכול להרויח על ידו הרבה בפעם אחת, וכמו שהביא החתם סופר זכרונו לברכה לחיי העולם הבא, בתשובה בשם רבו, שהמלך זקן וכסיל לעת זקנתו גמר בדעתו שסגי לו בכסא של שלש רגלים, שמפתה רק לשלשה בני אדם, את השוחט להאכיל נבילות וטריפות, ואת החזן שלא יערב תפילתו, ואת הסופר להכשיל בתפילין ומזוזות, שאם אין תפילין, ואין כשרות, ואין תפלה, אין צריך יותר לילך אצל כל אחד ואחד בפרטיות, כן מביא החתם סופר שסגי ליה בכסא של שלש רגלים, והיום אין צריך אף לזה, שכבר הוזקן יותר ורב לו מאוד לילך אצל שלשה, וסגי ליה באחד שמפיץ על ידו מינות בעולם שזה כולל יותר, ובזה סגי ליה. (חידושי תורה תשי"ז, עמוד ל"ד).

מורי ורבותי כולם לומדים ספרי חסידות של הבעל שם טוב זיע"א אבל לא יודעים בכלל מה זה דרך הבעל שם טוב, עד שמרן כ"ק אדמו"ר מסאטמאר רבינו יואל זיע"א אמר וכתב שנשתכך דרך הבעל שם טוב, וזה אמת לאמיתו כי בכלל הולך בדרך הבעל שם טוב כמה אנשים מעוררים על מה שהבעל שם אמר העיד ששמע במתיבתא דרקיע שרב צריך לעורר על זביחה עירובין מקוואות וכמה יש לנו באמת שמעוררים רק יחידי סגולה ואותם גם מאיימים עליהם להרוג אותם כידוע. נביא לכם ראיה שדבר שנשתכך זה לא אומר שנשתכך לגמרי כמו שרואים שאחז”ל שכשמת משה נשתכחו 3000 הלכות ובקשו מיהושע ולא ידע ורצו להורגו, ואז אמר לו ה’ שיטרדם במלחמה וישכחו מהעניין, עד שבא עתניאל בן קנז והחזירן בפלפולו. ומדוע שכחם? שא”ל משה לפני מותו שישאל כל שקשה לו, ואמר לו שיודע הכל והיה בזה שמץ גאוה וכל המתגאה חכמתו מסתלקת הימנו. ולכן אמר ‘ויהי’ שהוא ל’ צער [מע”ל]

הבעל שם טוב מספר שעשה עליית נשמה והגיע להיכלו של משיח ושאל את פי משיח: אימתי קאתי מר? והשיב לו המשיח: בזאת תדע, בעת שיתפרסם לימודך בעולם, ויפוצו מעינותיך חוצה, מה שלימדתי אותך והשגת, ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך ואז ייכלו כל הקליפות ויהיה עת רצון וישועה.

בעת שהצדיק רבי גרשון מקיטוב, שהה בארץ הקודש, שלח אליו גיסו הבעל-שם-טוב הקדוש, אגרת נפלאה ובה תיאור מרתק על מה שראה ושמע בעת שעשה עליית נשמה באותו ראש השנה. האגרת נשלחה על ידי התלמיד הנאמן הרב הקדוש רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה, שביקש גם הוא לעלות ולחונן את עפר עיר הקודש ירושלים, אך מחמת עיכובים התבטלה הנסיעה והאגרת נותרה בידו.

 

וזה דבר ולשון האגרת:

– לכבוד אהובי גיסי חביבי וידידי כנפשי ולבבי ה"ה הרבני המופלא החסיד המפורסם בתורה וביראה כבוד מורנו ורבנו הרב רבי אברהם גרשון נרו-יאיר, ולאשתו הצנועה מרת בלומא עם כל יוצאי חלציהם, כולם יעמדו על הברכה של חיים אמן סלה.

 

בראש השנה שנת תק"ז עשיתי השבעת עליית הנשמה כידוע לך, וראיתי דברים נפלאים במראה מה שלא ראיתי עד הנה מיום עומדי על דעתי, ואשר ראיתי ולמדתי בעלותי לשם בלתי אפשרי לספר ולדבר אפילו פה אל פה. אך בחזרתי לגן-עדן התחתון ראיתי כמה נשמות החיים והמתים הידועים לי ושאינם ידועים לי, בלי שיעור ומספר, ברצוא ושוב, לעלות מעולם לעולם דרך העמוד הידוע ליודעי חן, בשמחה רבה וגדולה, אשר ילאה הפה לספר יכבד אוזן הגשמי לשמוע, וגם רשעים רבים חזרו בתשובה ונמחל להם עוונותיהם באשר שהיה עת רצון גדול שגם בעיני יפלא מאוד שכמה וכמה נתקבלו בתשובה שגם אתה ידעת אותם, והיתה ביניהם גם כן שמחה רבה עד מאוד ועלו גם כן בעליות הנ"ל. וכולם כאחד בקשו ממני והפצירו בי עד בוש, באומרם, לרום מעלת כבוד תורתך חנוך ה' בבינה יתירה להשיג ולדעת מענינים האלה. עמנו תעלה להיות לנו לעזר ולסעד. ומחמת השמחה הגדולה שראיתי ביניהם אמרתי לעלות עמהם.

 

וראיתי במראה כי הס"מ עלה לקטרג בשמחה גדולה אשר לא היתה כמותה, ופעל פעולותיו גזרות שמד על כמה נפשות שיהרגו במיתות משונות, ואחזתני פלצות ומסרתי ממש נפשי. ובקשתי ממורי ורבי שלי שילך עמי, כי סכנה גדולה לילך ולעלות לעולמות העליונים, כי מיום עמדי על דעתי לא עליתי בעליות גדולות כמוהו.

ועליתי מדרגה אחר מדרגה, עד שנכנסתי להיכל משיח, ששם לומד משיח תורה עם כל התנאים והצדיקים וגם עם שבעה רועים. ושם ראיתי שמחה גדולה עד מאוד ואיני יודע לשמחה זו מה היא עושה. והייתי סבור שהשמחה הזאת חס ושלום על פטירתי מעולם הזה, והודיעו לי אחר כך שאיני נפטר עדיין כי הנאה להם למעלה כשאני מייחד יחודים למטה על ידי תורותיהם הקדושות, אבל מהות השמחה איני יודע עד היום הזה.

 

ושאלתי את פי משיח אימתי קאתי מר? והשיב לי: בזאת תדע, בעת שיתפרסם לימודך בעולם, ויפוצו מעינותיך חוצה, מה שלמדתי אותך והשגת, ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך ואז ייכלו כל הקליפות ויהיה עת רצון וישועה.

 

ותמהתי על זה, והיה לי צער גדול באריכות הזמן כל כך מתי זה אפשר להיות.

 

אך ממה שלמדתי שם שלושה דברים סגולות, ושלושה שמות הקדושים והם בנקל ללמוד ולפרש, ונתקררה דעתי, וחשבתי שאפשר ועל ידי זה יוכלו גם כן אנשי גילי לבא למדרגה ובחינה כמותי, דהיינו בהיותם יכולים להעלות נשמות וילמדו וישובו כמו אני, ולא נתנה רשות כל ימי חיי לגלות זאת ובקשתי עבורך ללמד אותך ולא הורשיתי כלל ומושבע ועומד על זה…

 

אצל הרב הקדוש רבי מרדכי מנשכיז היה חיוב ללמוד אגרת זו מדי יום ביומו, ומבלי לגרוע כהנחת תפילין ממש. ואמר שמה שכותב הבעל שם טוב שלמד ג' שמות שאין ברשותו לגלות, באמת הם רמוזים בהעלם, ואפשר לדעת על ידם קץ הגאולה.

 

 

 

ב"ה שיעור מספר 18 על הערב רב

לכבוד המאזינים הצדיקים לקו האמת קו התשובה 0772301519

קו סוד החשמל

כאן מדבר האדמור מהאלמין

מספר

גילוי האמת לדור האחרון 19

ילקוט מאמרים מדברי חכמים, רוח הקודש מצדיקים קדמונים,
על עיקבתא דמשיחא

שהובאו בארוכה בספרי הערב רב  [42 חלקים]

מחולק לשלושים יום – לסיימו בכל חודש

 

סדר הלימוד ליום יא לחודש

הקדמה

קודם אני רוצה להודות להצדיק עופר כהן על המבזקים שזה באמת מעורר הגאולה, אשרי חלקך, ויש לכם זכות גדול לכל אלו שעושים תשובה על ידי זה כמו שאומר המהרש"א שאם לא יעשו תשובה מעמידים עליהם מלך כמהמן וזה ממש אירן כידוע, וכבר דיברו על זה הרה בקו,

אבל דבר אחד שוכחים שאנחנו ממש לפני מלחמות גדולות שלא היתה כמוה – ולכן אמרתי לפני כמה חודש שכל אחד יכין אוכל ושתיה ובפרט אוכל לילדים קטנים וגם כל דברים הצריכים לילדים קטנים וגם מצות מכונה שמחזיק הרבה זמן ושימורים, כי באמת כל אחד מבין את זה אבל דרך העולם לא שמים לב, לכן באחריותי לעורר והשומע ישמע.

מורי ורבותי!

דיברנו כבר מקודם ואזכיר עוד הפעם, מה ששמעתי איש מפי איש מהחפץ חיים, וגם חלק מזה מביא  הרב אליהו לופיאן בספר לב אליהו, שמות, פרשת יתרו, דף קע"ב, כותב: "אני שמעתי בלונדון מפי הקדוש ר’ אלחנן וסרמן זצ"’ל, שאמר בשם החפץ חיים זצוק"ל, שחז"ל אומרים שמלחמת גוג ומגוג תהיה שלוש פעמים, ואז היה אחרי המלחמה העולמית הראשונה, ואמר החפץ חיים זי"ע שהמלחמה הזאת הייתה מלחמת גוג ומגוג הראשונה, ובעוד עשרים וחמש שנה בערך, תהיה עוד מלחמה עולמית שנייה, שהמלחמה הראשונה תהיה כאפס נגדה, ואחר כך תהיה מלחמת גוג ומגוג שלישית – עת צרה היא ליעקב, אבל ממנה יושע.

ומה שאני שמעתי מהחפץ חיים זי"ע שמלחמת העולם השניה היא צחוק כנגד מלחמת העולם השלישית. וסיים הג"ר אלחנן ואמר, כי חבלי משיח מוכרחים לעבור, רק המשכיל בעת ההיא ידום, ויתכונן בהכנה דרבה, אולי יזכה לראות בנחמת ציון וירושלים".

האם שמעתם מה שעשה כ"ק מרן רבי אהרן מבעלזא זי"ע עשרים שנה לפני מחלמת העולם השניה?

הוא התאכסן בדירה נגד הצורר הנאצי ימ"ש והיה שם כמה שבועות והתפלל יומם ולילה לבטל אותו ולא הצליח.

– מורי ורבותי היה לנו צדיק קדוש וטהור כ"ק מרן רבי אהרן מבעלזא זי"ע שבישו ממנו בגיטו אמר שהנאצי ימ"ש

 

(1) ספר שמות פרק יז

(יא) וְהָיָה כַּאֲשֶׁר יָרִים משֶׁה יָדוֹ וְגָבַר יִשְׂרָאֵל וְכַאֲשֶׁר יָנִיחַ יָדוֹ וְגָבַר עֲמָלֵק:

(יב) וִידֵי משֶׁה כְּבֵדִים וַיִּקְחוּ אֶבֶן וַיָּשִׂימוּ תַחְתָּיו וַיֵּשֶׁב עָלֶיהָ וְאַהֲרֹן וְחוּר תָּמְכוּ בְיָדָיו מִזֶּה אֶחָד וּמִזֶּה אֶחָד וַיְהִי יָדָיו אֱמוּנָה עַד בֹּא הַשָּׁמֶשׁ:

(יג) וַיַּחֲלשׁ יְהוֹשֻׁעַ אֶת עֲמָלֵק וְאֶת עַמּוֹ לְפִי חָרֶב:

(יד) וַיֹּאמֶר יְהֹוָה אֶל משֶׁה כְּתֹב זֹאת זִכָּרוֹן בַּסֵּפֶר וְשִׂים בְּאָזְנֵי יְהוֹשֻׁעַ כִּי מָחֹה אֶמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם:

(טו) וַיִּבֶן משֶׁה מִזְבֵּחַ וַיִּקְרָא שְׁמוֹ יְהֹוָה נִסִּי:

(טז) וַיֹּאמֶר כִּי יָד עַל כֵּס יָהּ מִלְחָמָה לַיהֹוָה בַּעֲמָלֵק מִדֹּר דֹּר:

ואמר תביאו לי עוד שני גדולי ישראל לבטל את הגזירה, ולא מצאו רק אחד נכד החתם סופר שהיה ראוי למסימה הזאת

מורי ורבותי אנחנו כעת במלחמת אדום וישמעאל תראו מה שהק הישר כותב בפרק קב:

תיבות אדו"ם ישמעא"ל הן גי' תק"ב [502]
בש"ר הוא גם כן גימטריא תק"ב  [502]
והנה ידוע (עיין זוהר ח"א דף קס"ז. – ותיקוני זוהר בסופו תיקון י' דף קמ"ז) שמכח חטא אדם הראשון גברו ב' קליפות שור חמור, וחמור הוא קליפת ישמעאל, ושור הוא קליפת אדום, ותיבות אדו"ם ישמעא"ל הן גי' תק"ב [502] כמנין השנים שהיו האבות חיים בעוה"ז, כי אברהם היה חי קע"ה [175] שנים, יצחק ק"פ [180] שנים, יעקב קמ"ז [147] שנים, קע"ה וק"פ וקמ"ז צרפם יחד יהיו תק"ב [502] שנים, כי האבות הן בקדושה נגד הקליפה. וזהו הסוד (ראה בעץ חיים שער מ"ט פרק ו') בש"ר בשדה טריפה לא תאכלו (שמות כב,ל) כי בש"ר הוא גם כן גימטריא תק"ב  [502] וק"ל.
(ספר קב הישר – פרק קב)

הצדיק הקדוש בעל דברי חיים זי"ע מגלה לנו סודות נוראים

רבי חיים הלברשטאם מצאנז, היה רבה של העיר צאנז ומייסדה של חסידות צאנז, ומגדולי ומנהיגי יהדות מזרח אירופה בדורו. נפטר לפני 140 שנה  19 באפריל 1876, נובי סונץ', פולין

63 שנה לפני מלחמת העולם השניה

מלחמת העולם השנייה היא המלחמה הגדולה ביותר שידעה האנושות. מספר החללים במלחמת העולם השנייה (לפי ההערכות המקובלות) כ-64.5 מיליון בני אדם, יותר מבכל מלחמה אחרת בהיסטוריה[1].

בזירה האירופית החלה המלחמה ב-1 בספטמבר 1939 (י"ז באלול ה'תרצ"ט), עם פלישת גרמניה הנאצית לפולין, והסתיימה ב-8 במאי 1945 (כ"ה באייר ה'תש"ה), עם חתימת גרמניה הנאצית על חוזה הכניעה הסופי. בזירה האסייתית החלו אירועי המלחמה עם תחילת מלחמת סין-יפן השנייה ב-7 ביולי 1937, והסתיימו ב-15 באוגוסט 1945 עם כניעת יפן לארצות הברית, וב-2 בספטמבר (של אותה שנה) עם כניעתה הרשמית של יפן לבעלות הברית. במהלך מלחמה זו נעשה בפעם היחידה בהיסטוריה שימוש מבצעי בנשק גרעיני.

הדברי חיים זי"ע חי 44 שנה לפני מלחמת העולם הראשונה

מלחמת העולם הראשונה, שהתחוללה בין השנים 19141918, נקראה אז המלחמה הגדולה, אף שהשם "מלחמת העולם הראשונה" נטבע כבר בשנת 1920 על ידי סגן אלוף צ'ארלס רפינגטון בספרו "The first world war, 1914–1918”,[1] הייתה המלחמה הגדולה ביותר עד התקופה ההיא בעולם. השתתפו בה מדינות על-פני יותר מחצי מכדור הארץ. במלחמה זו נהרגו למעלה מ-16.5 מיליון בני אדם, מתוכם כ-40 אחוזים אזרחים.

ואמר החפץ חיים זי"ע שהמלחמה הזאת הייתה מלחמת גוג ומגוג הראשונה, ובעוד עשרים וחמש שנה בערך, תהיה עוד מלחמה עולמית שנייה, שהמלחמה הראשונה תהיה כאפס נגדה, ואחר כך תהיה מלחמת גוג ומגוג שלישית,

אתם שומעים!

מלחמת העולם הראשונה גבתה 16.5 מליון ומלחמת העולם השניה גבתה 64.5 מיליון זה מה שאמר החפץ חיים ברוח קדשו שזה צחוק ממה שיהיה אחר כך, ומה שיהיה במלחמת העולם השלישים כבר אמר גם דברים נוראים ה' ירחם, שנזכה שיהיה ברחמים כמו שהבטיח משה רבנו עליו השלום שבזכות ספר הזוהר נצא מהגלות ברחמים, אמן

מה קורא בהיסטוריה של גדולי ישראל מלאכי אלוקים מה הם עשו להצלת עם ישראל

רוח הקודש גלוי – מאיש קדוש – בשחיטות

הרב נתן בן שמעון הכהן אדלר (י' בטבת תק"ב, 16 בדצמבר 1741כ"ז באלול תק"ס, 17 בספטמבר 1800), רב ומקובל בפרנקפורט, גרמניה, ורבו של החת"ם סופר.

נפטר 76 שנה לפני פטירת הדברי חיים

בספר זוהר דעת דף ס"ג מביא מספר דרך הנשר,  (ומובא ג"כ בספר שמרו משפט – שיחות דף ע"ב) וז"ל:

כ' בס' דרך הנשר בשם הגאון ר' יצחק ראב"ד ווערבא שהה"צ ר' עקיבא יוסף שלעזינגער ז"ל (חתן הגה"ק ר' הלל מקאלאמייא זצ"ל) כתב בספרו שמרו משפט שבשנת כת"ר לפ"ק בערב פסח בא לבית חותנו איש אחד מאזיען בשם ר' אליעזר ב"ר שמעון ממדינת טיבעט (שהוא בן יאפאן וחינא) ודבריו הי' רק בלשה"ק ובקשתו הי' מחותנו הה"ק ר' הלל זצ"ל להיות אצלו פסח בלבד,

ואצלו ספר בשם האבי"ב (ר"ת אחינו בני ישראל בגולה).

הסוד הגדול

ואעתיק ממקצת מספר האבי"ב מהנוגע לדעת בדורנו וז"ל: ר' נתן אדלר ותלמידו ר'משה סופר מפ"ב מקובלים בנסתר, רנ"א רצה לפסול השוחטים דפפד"מ, ולהכניע חותם הס"א ששורה על שוחטים פסולים בסוד על חרבך תחי' וגו' ואלמלא השיג כל רצונו בא משיח, אך הס"ם העמיד עליו רודפים קצבים והוצרך לברוח מפ"פ ועל ר' משולם טימסניץ מפ"ב כ' נשמת שרף – ועל הנוב"י כ' עינו כעין חשמל – ועל מדינת מעהרן פיהם כ' נחתם היא עם חותמו של ס"מ ר"ל, וישמור עצמו כל בעל נפש לעבור שם (ואין לך דבר שעומד בפני התשובה).

וידוע שעל ידי השוחטים הקלים שהאכילו בשר פיגול, יצאו מן הדת לערך ג' וחצי מיליאן יהודים רח"ל, כמבואר בשאלות ותשובות "דברי חיים" (יורה דעה חלק א' סימן ז') שאין עבירה כמאכלות אסורות שמטמטם הלב הישראלי, ובעונותינו הרבים ראינו דעל ידי זה יצאו מן הדת כמה קהילות בארץ לוע"ז שאכלו ונתפטמו בנבילות וטריפות על ידי השובי"ם הקלים, וגברו עליהם דעות זרות עד שנאבדו מן הקהל (עיי"ש דבריו החוצבים להבות אש), וכן מובא בדגל מחנה אפרים" (פרשת עקב מכתב מהרמב"ם זצ"ל) ששבעים אלף איש כפרו בתחיית המתים בגלל שאכלו ונתפטמו במאכלות אסורות עד שיצאו מהדת ובא עליהם מלך והרג את כולם רח"ל. וידוע שמערמת הס"ם שלא לפתות כל יחיד ויחיד, רק מעמיד שוחטים ורבנים בכל מקום מסיטרא דיליה ועל ידי זה הכל ברשתו.

האם שמעתם מה שעשה הבעל שם טוב הקדוש זי"ע לבטל את מלחמת העולם השניה – מלחמה לה' בעמלק

הצדיקים הקדושים במלחמתם הגדולה להציל את עם ישראל מכלי' חס ושלו'.

א') הבעל שם טוב הקדוש ראה הגזירה הנוראה
של אוישווי"ץ וניסה לבטלו

מכתב שכתב הצדיק הקדוש מורינו ורבינו רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע לחבירו הרב הק' מ' מרדכי מטלוסט זי"ע

["בן גילו הצדיק נסתר" – כך כתב בכמה מכתבים מהבעש"ט זי"ע אליו]

באגרת הקודש [דף קעב] (יג), מכתב ס' [נו' 183]: [נדפס בספר "התמים" – יצא לאור בווארשא י"ב לחודש תמוז שנת תרצ"ו – חוברת רביעית] וזה לשונו:

ב"ה, אור ליום ג' ראה ת"ק טי"ת אושפיצין,

לחברי הרב הק' מ' מרדכי מטלוסט

למע"ש (למען שמו) תיכף לבוא כי רואה אני דברים לא טובים על הקהלה, וטובים השנים מן האחד ונמתיק סוד, "וסוד ה' ליראיו", בטחוני חזק שתכף תבוא לפה תקח אתך הכתבים הידועים לך ממורינו הק' נ"ע כי נחוצים הם לי. חברך דו"ש באהבה נאמנה. ישראל בע"ש מטלוסט.

 

ועכשיו נתחיל את הספר גילוי פני הערב רב!

מד. כל המנהגים עיניהם אל הדור, ועל ידי זה נשפעים מדעות כוזבות

וקל וחומר בן בנו של קל וחומר בדורינו השפל, אשר מלבד שבעוונותינו הרבים נתקיים הכתוב, ואבדה חכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר במלוא מובן המילה, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, חוץ לזה, הנה כל המנהיגים עיניהם אל הדור והשפעתו, כי צריכים לאותו דבר החזקת טובה, והשפעה מהם ומהמונם, באופנים שונים, ואין ספק שמשפיעים עליהם בדעות כוזבות. (על הגאולה עמוד קע"ז)

מה. על ידי עוון הדור נענשין בסמיות עינים אף המנהיגים הכשרים

ומבואר בזה בהפלאה, שסמיות עינים של המנהיגים שלא להכיר האמת היא בא מאשמת העם שנענשים בכך לסמיות עיני המנהיגים, וברש"י ז"ל שם בבבא קמא דף נ"ב ע"א על אומרם כַּד רָגֵיז רָעֲיָא עַל עָנָא, עָבֵיד לְנַגָּדָא סַמּוּתָא פי' וז"ל לעז המושכת מנקר עיניה, ונכשלת ונופלת בבורות, והעדר אחריה, כך, כשהמקום נפרע משונאי ישראל, ממנה להם פרנסים שאינם מהוגנין, עכ"ל.

ובעוונותינו הרבים תרווויהו איתנהו, שעל ידי עוון הדור נתמנים הרבה פרנסים שאינם מהוגנים, אבל גם הכשרים והמהוגנים באים לידי סמיות עינים, והלשון עביד לנגדא סמותא משמע גם כן כדברי הפלאה שנענשין בסמיות עינים אף שאינו מתכוון להרע. (ויואל משה קנ"ב).

מו. תפלת יעקב אבינו עליו השלום על דורנו, אף על פי שהגדולים יפלו בשכחת התורה, ישארו על כל פנים יהודים פשוטים לפליטה

ובזה יובן, שיעקב אבינו עליו השלום עשה הפועל דמיוני, והתפלל לפני השי"ת, אם יבוא עשו אל המחנה "האחת היינו במיוחדים שבדור, והכהו, במכה של שכחת התורה, וסמיית עינים כנ"ל, על כל פנים, והיה המחנה "הנשאר" שהם סתם יהודים יראים שאינם מן הגדולים, הם יהיו על כל פנים לפליטה, ולא יפלו תחת השפעתם של אלו. (חידושי תורה תש"כ עמוד ל"ב).

מז. בדור האחרון לא יוכלו לידע הנהגה מן המנהיגים, רק מדורות הראשונים

ובאמת כי אלו השתי בחינות מבוארין בהדיא בדברי רש"י ז"ל הנ"ל בשיר השירים, על הכתוב, אם לא תדעי לך וגו', שיהיה דור שלא יוכלו לידע הנהגה מן המנהיגים, אבל זה וודאי שהעקבים ניכרים מדרכי הראשונים, להתבונן בהם, ויוכל לידע משם המתבונן ומבקש האמת. (ויואל משה עמוד קס"א)

מח. נבואת ישעי' על דורנו

וכמו שהנביא ישעי' מקונן על זה (ישעי' א' כג) שָׂרַיִךְ סוֹרְרִים וְחַבְרֵי גַּנָּבִים כֻּלּוֹ אֹהֵב שֹׁחַד, וכל זה הפסוק הוא נבואה על דורנו זה בעוונותינו הרבים, שכולם הם אוהבי שוחד, וכמו שישנם הרבה פסוקים שמתנבאים על העתיד. (חידושי תורה תש"כ עמוד ל"ב).

מט. הוי רועי ישראל

ואוי לעינים שכך רואות ותסמר שערות אנוש בעוונותינו הרבים איך שהם הרועים בדור הזה, וצריכין לסייעתא דשמיא שלא ליפול בהשפעתם. (חידושי תורה תש"כ עמוד ל"ב).

 

ספר מנהיגי הערב רב והסטרא אחרא

ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח הקודש מהזוהר הקדוש ומהאר"י הקדוש ומהבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו הקדושים שבאחרית הימים יהיו רוב המנהיגים והראשים מהערב רב, וסימנים איך להכירם, וגודל החיוב להתרחק מהם ומהמונם, והצורך להתפלל להנצל מהם, וביאורים רבים בענינים אלו

נ. זוהר הקדוש: חמשה מיני ערב רב יש, וסימנם נג"ע ר"ע ה"עמלקים" המה הראשים בגלותא וחומסין את ישראל – ה"גיבורים" המה הבונים בתי כנסיות ובתי מדרשות לא לשם שמים רק להגדיל שמם וגוזלין את ישראל

וחמש מין אנון בערב רב, ואינון (סי' נג"ע ר"ע) נ"פילים ג"בורים ע"נקים ר"פאים ע"מלקים ובגיניהו נפלת ה' זעירא מאתרהא, בלעם ובלק מסטרא דעמלק הוו, טול ע"ם מן בלעם ל"ק מן בלק אשתאר בבל (בראשית י"א) כי שם בלל ה' שפת כל הארץ, ואלין אנון דאשתארו מאלין דאתמר בהון (שם ז') וימח את כל היקום, ומאלין דאשתארו מנהון בגלותא רביעה אנון רישין בקיומא סגי ואינון קיימין על ישראל כלי חמס, ועלייהו איתמר (שם ו') כי מלאה הארץ חמס מפניהם אלין אנון עמלקים.

גיבורים מינא תליתאה עלייהו אתמר המה הגיבורים וגו' אנשי השם ואנון מסטרא דאלין דאתמר בהון (בראשית י"א) הבה נבנה לנו עיר, ונעשה לנו שם, ובנין בתי כנסיות ומדרשות, ושויין בהון ס"ת ועטרה על רישוי ולא לשמא דה', אלא למעבד לון שם, הדא היא דכתיב ונעשה לנו שם, וסטרא אחרא מתגברין על ישראל דאנון כעפרא דארעא וגזלין לון ואחברת עבידתא ועלייהו איתמר (שם ז') והמים גברו מאוד על הארץ. (זוהר בראשית דף כ"ה).

 

גמרנו ב"ה שיעור 18 על הערב רב

 

ב"ה שיעור מספר 19 על הערב רב

לכבוד המאזינים הצדיקים לקו האמת קו התשובה 0772301519

קו סוד החשמל

כאן מדבר האדמור מהאלמין

מספר

גילוי האמת לדור האחרון 19

ילקוט מאמרים מדברי חכמים, רוח הקודש מצדיקים קדמונים,
על עיקבתא דמשיחא

שהובאו בארוכה בספרי הערב רב  [42 חלקים]

מחולק לשלושים יום – לסיימו בכל חודש

סדר הלימוד ליום יב לחודש

נא. ביאור על הזוהר הקדוש: המתמנה על הציבור ומנהיגם ברחמים, בידוע שנשמתו מכנסת ישראל, – אבל המתמנה בכלי חמס נשמתו משורש נחש – הבונים מוסדות התורה לקנות להם שם, ולהתגבר בזה על העם למשול עליהם ביד חזקה, המה ה"גיבורים" מהערב רב

איתא בכתם פז הגאון המקובל האלוקי עיר וקדוש כמורנו הרב רבי שמעון לביא זצוק"ל בעל מחבר זמר בר יוחאי, וז"ל בדף פה: (מזוהר דף דף כח:): בלשון הקודש:

וַהֲרֵי כַּמָּה הֵם עֵרֶב רַב רָעִים בְּהֵמוֹת וְחַיּוֹת, אֲבָל יֵשׁ עֵרֶב רַב מִצַּד שֶׁל הַנָּחָשׁ, וְיֵשׁ עֵרֶב רַב מִצַּד שֶׁל אֻמּוֹת עַכּוּ"ם שֶׁדּוֹמִים לְחַיּוֹת וּבַהֲמוֹת הַשָּׂדֶה, וְיֵשׁ עֵרֶב רַב מִצַּד שֶׁל מַזִּיקִים, שֶׁנִּשְׁמָתָם שֶׁל רְשָׁעִים הֵם מַזִּיקִים שֶׁל הָעוֹלָם מַמָּשׁ, וְיֵשׁ עֵרֶב רַב שֶׁל שֵׁדִים וְרוּחוֹת וְלִילִין, וְהַכֹּל מְעֻרְבָּבִים בְּיִשְׂרָאֵל, הם הם הנקראים ערב רב, הם אשר החריבו מקדשינו, ועוד היום רבים מהם בישראל, הם המראים תומה, ותחתיה תעמוד הבהרת, כאשר יתבאר בהדיא בחמשת מלכי הקליפה אשר יזכור, וְאֵלֶּה אוֹתָם שֶׁנִּשְׁאֲרוּ מֵאוֹתָם שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם (שם ז) וַיִּמַח אֶת כָּל הַיְקוּם. וּמֵאֵלֶּה שֶׁנִּשְׁאֲרוּ מֵהֶם בְּגָלוּת רְבִיעִית, הֵם רָאשִׁים בְּקִיּוּם רַב, וְהֵם מַעֲמִידִים עַל יִשְׂרָאֵל כְּלֵי חָמָס, וַעֲלֵיהֶם נֶאֱמַר (שם ו) כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ חָמָס מִפְּנֵיהֶם. אֵלֶּה אוֹתָם עֲמָלֵקִים, עכ"ל הזוהר הקדוש. אמר כי אלה הרודים בעם ישראל בפרך, לא מבני ישראל המה, וזה להם האות כי כל המתמנה על הציבור ומנהיגם ברחמים, ונותן נפשו עליהם, בידוע שנשמתו "מכנסת ישראל", כי מרחמים ינהגם, אמנם המתמנים על ישראל בכלי חמס, נפשותיהם באה משורש נחש וכו'.

המין השלישי נקרא גבורים, וביאר מי המה אלה, ואמר עלייהו אתמר, המה הגבורים אשר מעולם אנשי השם, הם דור הפלגה, שבאו מנמרוד, הוא היה גבור ציד, כמו שביארו להמריד העולם לפני הקב"ה, בדור הפלגה אנשי "השם", אשר אמרו הבה נבנה לנו וכו', ונעשה לנו "שם", להפרידה מאלוף וכו', ואמר שמהם הם אותם הבונים בתי כנסיות ובתי מדרשות, השמים בהם ספר תורה ועטרת על ראשו, ואין כוונתם רק לקנות להם שם, ולא לשם שמים, כי כן עשו בוני המגדל וכו'. כי לא יבנו הם בתי כנסיות ובתי מדרשות רק להיות חרב בידם, לעשות חפצם ורצונם, להתגבר על העם, המה הגיבורים המתגברים על ישראל, העניים המורדים, ועלייהו איתמר, והמים גבר מאוד מאוד על הארץ, הם מיוחסים אל המים הזדונים מי המבול, לא אל מי התורה הנקרא מים חיים, עכ"ל.

 

נב. בזמן שהערב רב הם ראשים על ישראל כאילו שולטין על הקדוש ברוך הוא

בלשון הקודש:

וּמַה כָּתוּב? קְחוּ מֵאִתְּכֶם תְּרוּמָה לַה', וְלֹא מֵעֵרֶב רַב. שֶׁלֹּא נִקְרָאִים קְהִלָּה וְחִבּוּר עַד שֶׁעָבַר מֵהֶם עֵרֶב רַב. כִּבְיָכוֹל בִּזְמַן שֶׁמִּתְעָרְבִים בֵּינֵיהֶם, כְּאִלּוּ לֹא הָיוּ גוֹי אֶחָד. וּמִשּׁוּם זֶה קְחוּ מֵאִתְּכֶם תְּרוּמָה, וְלֹא מִשֻּׁתָּפוּת אַחֶרֶת, שֶׁאֵינִי רוֹצֶה לְשַׁתֵּף אֲחֵרִים בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם.

 

וְלֹא עוֹד, אֶלָּא כַּאֲשֶׁר עֵרֶב רַב הֵם מְעֹרָבִים בְּיִשְׂרָאֵל, מַה כָּתוּב? (איכה א) הָיוּ צָרֶיהָ לְרֹאשׁ. וְיִשְׂרָאֵל, אַחַר שֶׁעוֹבְרִים מֵהֶם אֵלּוּ, מַה כָּתוּב? שְׂאוּ אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁאָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אֲנִי רוֹצֶה לָדוּר עִמָּכֶם. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (שמות כה) וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם.

 

וְלֹא עוֹד, אֶלָּא כַּאֲשֶׁר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בַּגָּלוּת, עֲלֵיהֶם נֶאֱמַר, מִי מְעַכֵּב? שְׂאוֹר שֶׁבָּעִסָּה. וַהֲרֵי בֵּאֲרוּהוּ בַּעֲלֵי הַמִּשְׁנָה, בִּזְמַן שֶׁעֵרֶב רַב הֵם רָאשִׁים עַל יִשְׂרָאֵל, כִּבְיָכוֹל כְּאִלּוּ (מעבירים שלטון של הקדוש ברוך הוא) עוֹשִׂים שִׁלְטוֹן בְּהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְנִכְנָסִים בְּמִשְׁפְּטֵי כוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת. וּמִשּׁוּם זֶה צוֹעֲקִים וְאוֹמְרִים, (ישעיה כו) ה' אֱלֹהֵינוּ בְּעָלוּנוּ אֲדנִים זוּלָתֶךְ. (זוהר פרשת פנחס רעיא מהימנא דף רל"ח ע"א).

 

 

נג. יותר מעכבין את ישראל בגלותא הערב רב מהאומות העולם

וּמִשּׁוּם שֶׁעֵרֶב רַב הֵם שְׂאוֹר שֶׁבָּעִסָּה, וְאֵלּוּ אֻמּוֹת הָעוֹלָם דּוֹמִים לְמֹץ, יוֹתֵר מְעַכְּבִים בַּגָּלוּת הָעֵרֶב רַב אֶת יִשְׂרָאֵל מֵאֻמּוֹת עוֹבְדֵי כוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת. כְּמוֹ שֶׁפֵּרְשׁוּהוּ חֲכָמִים, מִי מְעַכֵּב? שְׂאוֹר שֶׁבָּעִסָּה מְעַכֵּב. שֶׁהֵם דְּבֵקִים בְּיִשְׂרָאֵל כִּשְׂאוֹר בָּעִסָּה. אֲבָל אֻמּוֹת עוֹבְדֵי כוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת אֵינָם כֵּן, אֶלָּא (תהלים א) כַּמֹּץ אֲשֶׁר תִּדְּפֶנּוּ רוּחַ.  (רעיא מהימנא פרשת פנחס דף רלג:).

 

נד. כל טוב שעושין הערב רב עושין רק לתועלת עצמן

וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה, אִם יֵשׁ מִי שֶׁיִּתְעוֹרֵר בִּתְשׁוּבָה לִשְׁבֹּר אֶת בֵּית הָאֲסוּרִים שֶׁלָּהֶם, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב לֵאמֹר לַאֲסוּרִים צֵאוּ וְלַאֲשֶׁר בַּחֹשֶׁךְ הִגָּלוּ, וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ, אֶלָּא אִישׁ לְדַרְכּוֹ פָּנוּ, לַעֲסָקִים שֶׁלָּהֶם, לַדְּרָכִים שֶׁלָּהֶם, אִישׁ לְבִצְעוֹ מִקָּצֵהוּ, בַּבֶּצַע שֶׁל הָעוֹלָם הַזֶּה, לִירַשׁ אֶת הָעוֹלָם הַזֶּה, וְאֵינָם מִצַּד אֵלּוּ שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם (שמות י"ח) אַנְשֵׁי חַיְל, יִרְאֵי אֱלֹהִי"ם, אַנְשֵׁי אֱמֶת, שנְאֵי בָצַע, אֶלָּא כֻּלָּם צוֹעֲקִים בַּתְּפִלָּה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים כְּמוֹ כְּלָבִים, הַב לָנוּ מָזוֹן וּסְלִיחָה וְכַפָּרָה וְחַיִּים, כָּתְבֵנוּ לְחַיִּים, וְהֵם עַזֵּי נֶפֶשׁ כִּכְלָבִים. שֶׁהֵם אֻמּוֹת הָעוֹלָם שֶׁצּוֹעֲקִים כְּנֶגְדּוֹ וְאֵין לָהֶם בֹּשֶׁת פָּנִים, שֶׁאֵין מִי שֶׁקּוֹרֵא לוֹ בִּתְשׁוּבָה שֶׁיַּחֲזִיר אֶת שְׁכִינָתוֹ אֶל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁהִיא מְרֻחֶקֶת מִמֶּנּוּ, לַחֲזֹּר אֵלָיו, וְנִדְמִים לִכְלָבִים, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם (תהלים ק"ו) וַיִּתְעָרְבוּ בַגּוֹיִם וַיִּלְמְדוּ מַעֲשֵׂיהֶם, וְאוֹתָם עֵרֶב רַב, שֶׁכָּל חֶסֶד שֶׁעוֹשִׂים, הֵם עוֹשִׂים אוֹתוֹ לְעַצְמָם. (תקוני זוהר תקונא שתיתאה דף כ"ב ע"א וע"ב).

מורי ורבותי אתם שומעים מה זה דרך הבעל שם טוב, ולמה משיח לא בא?

אחד שאל אותי ומה זה דרך הרמב"ם למה הרמב"ם לא נלחם על השחיטה?, ואולי משיח לא בא רק מפני שלא לומדים מספיק רמב"ם? כמו שראינו שכ"ק האדמו"ר מליובביץ זצ"ל הנהיג ללמוד רמב"ם ואם כולנו היינו לומדים רמב"ם בוודאי משיח היה מגיע!!!

עניתי לו אותו הדרך של הבעל שם היה גם דרך הרמב"ם! יש הרבה לדבר על גדלותו של הרמב"ם כבר לפני כ30 שנה הדפסתי הרבה מהרמב"ם

מעשה נורא מהרמב"ם אודות אנשי מדינה אחת שכפרו בתחיית המתים מן התורה מפני שנטמטמו במאכלות אסורות

ובא וראה מה שכתב הרמב"ם ז"ל, הובא בספה"ק צפנח פענח ובספה"ק דגל מחנה אפרים (פרשת עקב), ששמע מהבעל שם טוב זי"ע, שפעם אחת שאלו אנשי מדינה אחת[1] במכתב להרמב"ם ז"ל על תחיית המתים לומר להם מן התורה. ומה שדרשו חז"ל בגמרא מן הפסוקים, אמרו שיש לדורשם באופן אחר. ולא רצה להשיבם הוא בעצמו דבר, אך אמר לתלמידו ר' שמואל אבן תבון שהוא ישיבם.

וזה תוכן דבריו בקיצור על פי חכמת הטבע, כי מכל מיני מאכל ומשקה נעשה דם, ומהדם יורד אל הכבד, ומהכבד עולה הברירות אל הלב, ומהלב יורד המובחר והדק אל המוח, ושם שורה השכל וחיות של האדם. ומי ששומר עצמו ממאכלות המותרות והאסור והטמא, נעשו דמיו צלולין וטהורין, ויש לו לב טהור, והמוח והחיות שלו נעשה חיות טהורות להשיג אמיתית החיות שהיא אלקות של כל העולמות המחי' את כולם. ומי ששומר עצמו יותר, ומקדש את אכילתו עפ"י דרכי ד' ותורתו, נעשה מזה בנין אב, והוא השכל לכל רמ"ח איבריו ומתקדשים ומתטהרים.

וכן להיפוך ח"ו, נעשה בנין אב שכל עקור ומעופש בדעות זרות, וחיות שלו נעשה בחינת מת, והוא אבי אבות הטומאה וכו', ורמ"ח איבריו נטמאים וטמא טמא יקרא לכל דבר, ונעלם ממנו אמיתת החיות שהיא אלקות של כל העולמות, ונטמא ונופל לדיעות זרות ואלהים אחרים, הם אלילים אלמים מתים וזבחי מתים יקראו להם.

לכן התנאים ואמוראים ובעלי המדות וחכמי המשנה הם שמרו נפשן שלא יתגאלו בפת בג הזקן וביין משתיו, ולכן האירו שכלם והי' שורה עליהם רוח הקודש, לפרש כל מאמר סתום בדת התורה הקדושה, כי שרתה עליהם כח אלקי, אשר הוא ואורייתא כולא חד ואור נשמתם ג"כ הוא חוט המשולש אשר לא ינתק לעולם ולעולמי עולמים. אבל אנשים הללו בודאי טמאים ונטמאו דמם, ומשם לבם ומוח שלהם נטמטם במאכלות האסורות והטמאות, ולכך החיות שלהם נוטה למינות ואפיקורסות, ולא יכלו לקבל מתיקות נופת צוף דברי מאמרינו הבנוים עפ"י שכל אלקי עולם ומלך עליון. והואיל והעיזו פניהם ויצאו לחוץ, פתאום יבוא עליהם הכורת, וכרות יכרתו אותם וכל אשר להם. וכך עלתה להם, כי לא היו ימים מועטים עד אשר בא עליהם מלך גדול והרג אותם וביזז כל אשר להם, ע"כ תוכן דבריו.

אתם שומעים 70 אלף איש לא מאמינים בביאת המשיח בגלל שאכלו נבילות וטריפות וזה מביא נכד הבעל שם טוב ההצה"ק בעל דגל מחנה אפרים זי"ע.

מה נאמר ומה נדבר שהיום יש לנו עשרות אלפים נושרים רח"ל

אז הרמב"ם מגלה לנו מאיפה זה בא!!!

ואם היו לנו מנהיגים אמיתיים היו מורים לנו את הדרך האמיתי, כמו שגילה לנו מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א שצריך לאכול רק משחיטות קטנות ומי שמחליף משחיטה גדולה לקטנה צריך להגעיל את הכלים, בזכות מנהיגים כאלו יבוא משיח צדקינו אמן

ברוך ה' לעולם אמן ואמן גמרנו ב"ה שיעור 19 על הערב רב

כל זה כבר עלה

22:37

999999

ב"ה לכבוד כל המאזינים

הצדיקים שיחיו

נמשיך שיעור מספר 20 על הערב רב

נמשיך השיעור מספר

גילוי האמת לדור האחרון 19

ילקוט מאמרים מדברי חכמים, רוח הקודש מצדיקים קדמונים,
על עיקבתא דמשיחא

שהובאו בארוכה בספרי הערב רב  [42 חלקים]

סדר הלימוד ליום יג לחודש

נה. אוי להם לישראל כאשר הערב רב הם הראשים

בתיקוני הזהר, (תיקונא חד ועשרין דף נ"ב ע"א).

אוֹי לְיִשְׂרָאֵל כְּשֶׁנִּבְלְעוּ בָּעֵרֶב רַב, שֶׁעֲלֵיהֶם נֶאֱמַר (בראשית מא כא) וְלֹא נוֹדַע כִּי בָאוּ אֶל קִרְבֶּנָה וּמַרְאֵיהֶן רַע כַּאֲשֶׁר בַּתְּחִלָּה.

בִּזְמַן הַגָּלוּת, כָּל הַמְמֻנִּים שֶׁל אֻמּוֹת הָעוֹלָם וְעֵרֶב רַב, נֶאֱמַר בָּהֶם (איכה א ה)  הָיוּ צָרֶיהָ לְרֹאשׁ אוֹיְבֶיהָ שָׁלוּ, צָרֶיהָ וַדַּאי הֵם עֵרֶב רַב, עֲלֵיהֶם נֶאֱמַר  (ישעיה א כג) שָׂרַיִךְ סוֹרְרִם וְחַבְרֵי גַנָּבִים, כֻּלּוֹ אוֹהֵב שֹׁחַד וְגוֹמֵר. אוֹיְבֶיהָ שָׁלוּ, אֵלּוּ עֵשָׂו וְיִשְׁמָעֵאל וְשִׁבְעִים הַמְמֻנִּים, שֶׁהֵם כֻּלָּם בְּשַׁלְוָה וּבְעֹשֶׁר, וְיִשְׂרָאֵל בְּדחַק בַּעֲנִיּוּת, וּמִשּׁוּם זֶה אוֹי לָעוֹלָם כְּשֶׁנִּבְלְעוּ בְּעִרְבּוּב רַע, וּמִי גָרַם שֶׁנִּבְלְעוּ בִּמְעֵיהֶם וְלֹא נוֹדַע כִּי בָאוּ אֶל קִרְבֶּנָה? מִשּׁוּם שֶׁמַּעֲשֵׂיהֶם הָרָעִים בִּידֵיהֶם, זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (תהלים קו לה) וַיִּתְעָרְבוּ בַגּוֹיִם וַיִּלְמְדוּ מַעֲשֵׂיהֶם, (תיקוני הזהר, תיקונא חד ועשרין דף נ"ב ע"א).

נו. הגר"א מווילנא זי"ע: הערב רע דבוקין מאוד בישראל, ולא יהיה הגאולה עד שיתבררו מישראל, על ידי קושי הגלות, חמשה מיני ערב רב, יש ביאור, ה' מיני ערב רב – המה ראשי ישראל בגלות וגורמים כל הצרות

כמו שבתבואה יש שלשה מיני פסולת מוץ ותבן וסובין, כן בישראל שנמשלו לתבואה, כמו שכתוב (ירמיה א') ראשית תבואתו, נמצאו שלשה מיני פסולת שהם ישמעאל ועשו וערב רב, ונגד אברהם ויצחק שמהם יצאו ישמעאל ועשו, יבואו שני משיחים שהם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד (תיקוני זוהר חדש ל"ו א' והם נגד מצוות עשה ולא תעשה), והם יבררו את ישראל ממוץ ותבן וכו', ויהיו כמוץ לפני רוח, ובית עשו לקש, אבל עדיין לא יהיה בירור גמור עד שיבררו מן הערב רב, שהם נגד הסובין שהם דבקים בחטה מאד, והם הפסולת שכנגד יעקב (והם נגד ביטול תורה ופריקת עול מלכות שמים), (תיקוני זוהר נ"ג א').

והם דבוקים מאוד בישראל, וישראל לומדים ממעשיהם (עיין לעיל בהערה ב' פ"ב), והם העשירים עליזי גאוותך (ועליהם אמרו (סנהדרין צ"ח) אין בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח מישראל וכו'), וכמו שאי אפשר להפריד הסובין מהקמח, עד שתטחון התבואה היטב, כן אי אפשר להפריד הערב רב רק על ידי קושי הגלות.

(וזה שאמר (עמוס ט') והניעותי את בני ישראל כאשר ינוע בכברה וכו' בחרב ימותו כל חטאי עמי וכו' ביום ההוא אקים את סוכת דוד וכו') ועל זה נאמר (הושע ב") הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדבר וכו', ושם יתבררו כל רשעי ישראל בשלשה ימי אפילה, (ושם יסבלו צרות גדולות שיאכלו מלוחים ושאר צרות, תיקוני זוהר חדש כ"ז ג'. ועיין מ"ש בזה באריכות בספר אמונה והשגחה דף י"ט כ' כ"א) והם הגורמים כל ביטול תורה ואריכת הגלות, ונקראים נג"ע ר"ע (ראשי תיבות נפילים, גיבורים, עמלקים, רפאים, ענקים). נפילים הם הרודפים אחר התאווה, כמו שכתוב הנפילים היו בארץ וכו', אל בנות האדם וכו', גיבורים הם אנשי השם, שבונים בתי כנסיות ומתנדבין תכשיטין לספר תורה לעשות להם שם, עמלקים, הם ראשי ישראל בגלות, כלי חמס וגוזלים לעניי ישראל, ועליהם נאמר היו צריה לראש (תיקוני זוהר חדש ל"ז ב'),

נאמר לכם הערות שכתבתי על התיקוני זוהר הזה: נפילים הם הרודפים אחר התאווה, כמו שכתוב הנפילים היו בארץ וכו', אל בנות האדם,

כתוב בזוהר הקדוש בראשית דף לז בתוספתא

אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, בְּשָׁעָה שֶׁבָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת הָאָדָם, בָּרָא אוֹתוֹ בְּגַן עֵדֶן, וְצִוָּה אוֹתוֹ עַל שֶׁבַע מִצְווֹת. חָטָא וְגֹרַשׁ מִגַּן עֵדֶן, וּשְׁנֵי מַלְאֲכֵי שָׁמַיִם, עֲזָ"א וַעֲזָאֵ"ל, אָמְרוּ לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: אִלּוּ הָיִינוּ אָנוּ בָּאָרֶץ, הָיִינוּ צַדִּיקִים. אָמַר לָהֶם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: וְכִי אַתֶּם יְכוֹלִים עַל יֵצֶר הָרָע? אָמְרוּ לְפָנָיו: יְכוֹלִים. מִיָּד הִפִּיל אוֹתָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַרהַנְּפִלִים הָיוּ בָאָרֶץ, וְכָתוּב הַגִּבּרִים. וּבְשָׁעָה שֶׁיָּרְדוּ לָאָרֶץ נִכְנַס בָּהֶם יֵצֶר הָרָע, שֶׁנֶּאֱמַר וַיִּקְחוּ לָהֶם נָשִׁים מִכֹּל אֲשֶׁר בָּחָרוּ. חָטְאוּ וְנֶעֶקְרוּ מִקְּדֻשָּׁתָם. ע"כ התוספתא.

ומבואר באריכות בשער ח' שער הגלגולים, ובזהר פרשת תרומה, ובספר

מאירת עינים, מצויין בשער הפסוקים להאריז"ל

ומסופר כך כשקין הרג את הבל אחיו אמרו המלאכים אל הקב"ה למה בראת את האדם שאחד הורג את אחיו, אמר להם הקב"ה יש להם יצר הרע, ואם הייתם שם גם הייתם חוטאים!

והסכימו לרדת, ומצאו את שני הנשים צפורה ובתיה אשת קין והבל וחמדו להם ורצו להתחתן עימהם, והנשים ידעו שהם מלאכים ואמרו להמלאכים מה נעשה כשיהיה לנו ילדים ויהיה מריבה בינינו ואתם תעופו לשמים, תלמדו אותנו את השם מ"ב ונדע לעוף אחריכם, ולמדו אותם, ושתי הנשים עפו לשמים, וכו',

כשהלכו לטייל פרעה ויתרו במצרים ראו שני בנות יפות בשדה אחת קראו לה בתיה ואחת קראו לה צפורה [שהיו הנשים של קין והבל], ופרעה לקח את בתיה ויתרו לקח את צפורה,

 

[רבי שלמה הלוי אלקבץרכז בעל הזמר לכה דודי תלמיד האריז"ל

משה רבינו הוא הבל [כרמוז בשמו מש"ה – ר"ת מ'שה ש'ת ה'בל], ופרעה הוא קין, ובתיה בת פרעה היא התאומה היתירה.

ההבדל בין בתיה וצפורה

והנה בתיה בת פרעה וצפורה בת יתרו שתיהן התאומות של הבל מגלגולו הקודם.

צפורה היא התאומה הראשונה שלא נטמאה על ידי קין, ובתיה היא התאומה היתירה עליה נסב הויכוח ונטלה קין ונטמאה על ידו.

לאור זאת נבין מדוע משה לקח את צפורה ולא את בתיהרמו, היות ובתיה נטמאה על ידי קין, 'לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי אשר הוטמאה', הגם ש'רחצה מגלולי בית אביה', ולכן לא נישאה לשום אדםרמז ונכנסה חיים לגן עדן.

ולעומת זאת צפורה שמה מעיד עליה 'צרופה' ומזוככת, 'צפרה' – 'צפרא' תרגום של בוקר, 'צפרה' בגימטריה 'שמיכה' כפי שדרשו חז"ל על הפסוק ותכסהו בשמיכה 'שְׁמִי-כֹּה', שמי מעיד עליה שלא נגע בה סיסרא, וכל שכן צפורה שלא נגע בה קין (שפתי כהן בראשית א-א).

'צפרה' גימטריה 'למשה' (375), ו'צפורה' גימטריה 'משה הבל' עה"כ (382) ('דבש לפי' ערך צ'). ['צפרה' גימטריה 'צעירה' שנולדה קודמת לבתיה היתירה].

 

ורא באריכות בס' ברית הלוי, הרמ"ע מפאנו בגלגולי נשמות אות ב יב בשם כתבי האריז"לרכח, הרב שפתי כהןרכט פ' בראשית].

 

ועכשיו נספר בקיצור נמרץ מה שכתוב בשער הפסוקים להאריז"ל ובלשם וגם בספר אהבת חיים מביאו לפי זכרוני [אין הספר תחת ידי],

בשער הפסוקים להאריז"ל על הפסוק: כי שבעתים יוקם קין ולמך שבעים ושבעה:

וז"ל:

כבר ביארנו פסוק זה, בפרשת שופטים, במצות ולא ירבה לו נשים. כי ג' גלגולים יש בהבל, וג' בקין. והם ר"ת יק"ם, שהוא חסר ו', והם י"תרו ק"ין מ"צרי, גם דע, כי ר"ת יק"ם, י"תרו, ק"רח, מ"צרי. כי גם קרח היה משרש גלגול נשמת קין, ולכן נתקנא במשה שהוא הבל כנודע, וכו'. ולכן משה שהיה הבל, רצה לתקן את נפש קין אחיו, הטוב המעורב ברע של המצרי, ולכן לא הרגו בחרב, כ"א בשם המפורש כנודע, והכוונה היתה, לבררו מן הרע, ולהעלותו אל הקדושה ע"י שם בן מ"ב, שאין דבר מתברר ועולה למעלה, אלא בכח שם בן מ"ב, כנזכר בפרשת עקב, במצות נטילת ידים של המזון, ובאנא בכח שבקרבנות תפלת שחרית, ובקבלת שבת, וע"ש:

ויש בזה אריכות גדול.

ורוחו של קין, נתגלגלה בקרח, ראש שבט לוי, כנזכר בזוהר, כי הרוח לא נתגלגלה בעכו"ם ועם כל זה נתקנא במשה, ונתקוטט עמו. ונשמתו של קין, נתגלגלה ביתרו חותן משה, ולכן לקח את צפורה בתו, כי אז נשלם תקון קין. וכנזכר בספר התקונים תיקון ס"ט, וכו',

עד כאן הביאור על דברי התיקונים נפילים הם הרודפים אחר התאווה, כמו שכתוב הנפילים היו בארץ וכו', אל בנות האדם.

ועשיו נמשיך בדברי הזוהר הקדוש

רפאים הם שמתרפים לעשות גמילות חסדים וצדקה עם בעלי תורה, ענקים הם המזלזלין תלמידי חכמים (תיקוני זוהר צ"ז ב' ג' ועיין לעיל בהערה ד"ה כמו שניצוצי) וכל עזי פנים ורשעים שבדור, הם מגלגול נשמתן של ערב רב ובני קין, וכל הגלות והצרות וחורבן בית המקדש, הכל על ידי מה שקיבל משה לערב רב, שהוא סבור שהם גירי צדק, מצד הטוב שעליהם אמרו (פסחים פ"ז) לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל וכו', אלא שיתוספו עליהם גרים, אבל הערב רב הם מצד הרע, שהוא הראשי תיבות של הערב רב, וזה שאמר אוי לנו כי פנה היום, כי ינטו צללי ער"ב, הם הערב רב שעשו העגל בזמן הערב, כמו שכתוב כי בושש משה, באו שש (שבת פ"ט) ויש גם כן ערב זעירא, וזה שאמר בין הערבים, ב' ערבים, שהם ערב רב, וזעיר, וכנגד זה, התקינו מנחה גדולה וקטנה, להתיש כח הרע של בין הערבים (תיקוני זוהר חדש ל"ד א).

 

ונקראים ערב רב מפני שהם ראשי העם בגלות ולכן נקראים רב, רב החובל (תיקוני זוהר ס"א א'), וכמו שכתוב זכריה (י"א) לאחד קראתי נועם, ולאחד קראתי חובלים, וזה מרומז במה שכתוב וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, הם הערב רב שהם ראשי העם, ואת לאה וילדיה אחרונים, הם העמי הארץ הטובים, שהם כפופים תחת הערב רב, ואת רחל ואת יוסף אחרונים, הם התלמידי חכמים שהם שפלים מכולם, והם נקראים על שם רחל שהיא עקרת הבית, וכן נקראים ישראל על שם יוסף (תיקוני זוהר חדש). (כל זה כתוב בספר אבן שלמה פרק י"א להגר"א ז"ל).

מתיקוני הזוהר ועוד אנו רואים, שצריכים מאוד להיזהר מהערב רב, ובפרט לא להתחבר איתם, ולא לתת להם הוראת קבע וכדומה, כי אז יש להמחזיק חלק בערב רב, וכשהקב"ה יבוא למחוק את הערב רב לפני ביאת המשיח, אז ימחקו כל אלו שעוזרים לערב רב, ומתחברים איתם, כמבואר בזוהר ובכתבי האריז"ל, ובכתבי תלמידי בעל שם טוב הקדוש זי"ע.

כולנו מחויבים בתוכחה ובערבות כמו שכתב החפץ חיים בספרו נדחי ישראל בהקדמה ובספרו גדר עולם, רציתי לבקש מכולם, שכל מי ששומע דרשות מדרשנים שמדברים בלי מחיצה כשירה בין אנשים לנשים, ומחזיק אותם על ידי תרומות והוראת קבע, לטלפן להרב או לאירגון ולומר להם שיש חרם ואיסורים גדולים מיותר ממאה וחמישים גדולי ישראל על זה, שאם לא מפסיקים עם חטא הרבים שזה גלוי עריות בפרהסיה, יפסיקו תיכף את התרומות, כדי לא להיות שותפים במכשול הרבים, ולא להיענש על זה, וכך אם רבים יתקשרו, הם מיד יפסיקו עם העבירות הכי החמורות בתורה של עשרת הדברות, לא תחמוד אשת ריעך, ולא תתורו לבבכם ואחרי עינכם שאומרים בכל יום בקריאת שמע.

ואם כן רוצים להמשיך בדרשות כאלו לא להיכנס לבית המדרש ולטמא אותו רק יגידו את הדרשות בבתי הכומרים. והכומרים ישמחו על זה.

 

אחד המאזינים שאל אותי מי אומר שכל הצרות באים ממאכלות אסורות דוקא?

תשובה! יש על זה אריכות גדול ובקיצור בספר סיפור

ממרן פאר הדור הגה"צ רבי עובדיה יוסף זי"ע שאמר שהשש מיליון שנהרגו בשואה היו גלגולים שאכלו מסעודתו של אותו רשע המן

ויצאו נגדו, וביארתי כבר באריכות ונדפס בספר טהרת הזוהר, ועכמ"ל.

איתא במסכת (מגילה י"ב) לכן אומרים ארור המן אשר בקש לאבדי כי הוא האכיל את בני ישראל במאכלות אסורות, על ידי כך היה לו את הכח לגזור על היהודים גזירות קשות. וכתב בב"ח (או"ח סי' תר"ע) וזל"ק, בפורים היתה עיקר הגזירה לפי שנהנו מסעודתו, ע"כ נגזר עליהם להרוג ולאבד את הגופים שנהנו מאכילה ושתי' של איסור ושמחה ומשתה של איסור, וכשעשו תשובה עינוי נפשותם כמו שאמרה אסתר "לך כנוס את כל היהודים ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים" לפיכך קבעום למשתה ויום טוב לזכור את עיקר הנס. ולכן אומרים ברוך מרדכי היהודי כי בזכותו היהודים ניצלו מגזירתו של המן, הוא נזהר שיהודים לא יכשלו במאכלות אסורות, ולכן הוא ישב בשער המלך לשמור שאסתר לא תאכל אוכל שאינו כשר.

אז הם באו לגלגול ובמקום לתקן נכשלו ואכלו הלאה מאכלות אסורות כמו שאהמר הצה"ק מרן האדמו"ר מבעלזא זי"ע – אז רואים מזה שמרן הרב עובדיה יוסף צדק, וגם רבי נתן אדלר זי"ע נלחם בגרמניה על תיקון הכשרות וגם כל גדולי ישראל וכל הבתי דינים בווארשא נלחמו ולא שמעו בקולם אלא ציבור קטן – וכל הקול קורא'ת שלהם נדפס בספרים שלי קובץ ספרים בעניני כשרות

וכן כתב בספר "ברית מטה משה" על הגדה של פסח בדף האחרון וזל"ק: ועכשיו שאיתרע חזקתם ראינו למפרע שדבר זה החריב את ביתינו אשר עדיין לא נבנה בימינו, והשכינה בגלות עדיין בעונינו, וכאשר נמצא כמה קלקולים אשר אין להעלות על הספר כי קצר היריעה מלהשתרע, וכו'. ובפרט בשחיטת הכבשים מחמת צמרו קרוב הדבר לפשוע ולקלקל ומחמת שיש להם לשחוט הרבה אינו מדקדקים כ"כ וממהרים לשחוט וקרוב לוודאי שמאכילין נבילות וטריפות כאשר נתברר…ומי שיהי' מותמ' בדבר ולומר מה גבר בגוברין ומה יום מיומים ויקל בדבר הזה בוודאי מנהג אבותיהם בידם ששוחטים את דבריהם לאמר מי יתן לנו לאכול בשר וא"ת וישטחו אלא וישחטו שהיה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה על שבקשו לאכול בשר תאוה היינו בשר נחירה ואבותינו חטאו ואינם ואנחנו אם נעשה כמעשיהם לא טובים להיות נלכדים בעונם ח"ו ואוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה: ואין לנו פה לדבר ומי יוכל להגיד ולספר מה שעבר עלינו עד כה שגרמו לנו השוחטים כמה רעות ולא ידעו ששחטו לעצמם בסכין פגומה כמו כן יהיה מיתתם בכלל נבילה וטרפה לכל הוא הקליפה רח"ל תשליך אותם, ומוכרח להיות מגולגל בכלב וכו' עיי"ש באריכות גדול.

ובזכות שמירת כל מצות יסודי הדת שבת עירובין טהרת המשפחה וצניעות נזכה למה שכתוב הקב הישר כשם שנגאלו אבותינו ממצרים בזכות נשים צדקניות שלא שינוי שמם לשונם ומלבושם כן נזכה בזכות הנשים הצדקניות בימינו אלא לגאולה שלימה ולביאת משיח צדקינו בב"א

ב"ה גמרנו שיעור 20 על הערב רב

 

[1]) בצפנת פענח פ' יתרו: וחתמו על שאלה זו כמספר ע' אלף.

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*