logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

1032-1140 שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן ריג

1032-1140 שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן ריג שנה ד' גליון תתשמ, 1140 ל חשון

 

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,140שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן ריג שנה ד' גליון תתשמ, 1140 ל חשו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:57

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,139שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן ריא שנה ד' גליון תתשלט, 1139 כט ח

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:23

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,138שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן ריא שנה ד' גליון תתשלח, 1138 כח ח

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:23

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,137שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן רט שנה ד' גליון תתשלז, 1137 כז חש

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:43

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,136שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן רז שנה ד' גליון תתשלו, 1136 כו חש

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:46

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,135שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן רז שנה ד' גליון תתשלה, 1135 כה חש

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:27

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,134שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן רז שנה ד' גליון תתשלד, 1134 כד חש

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:18

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,133שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן רה שנה ד' גליון תתשלג, 1133 כג חש

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:11

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,132שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן רד שנה ד' גליון תתשלב, 1132 כב חש

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:55

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,131שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן רג שנה ד' גליון תתשלא, 1131 כא חש

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:27

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,130שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן רג שנה ד' גליון תתשל, 1130 כ חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:28

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,129שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן רב שנה ד' גליון תתשכט, 1129 יט חש

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:21

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,128שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן ר שנה ד' גליון תתשכח, 1128 יח חשו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:33

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,127שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן ר שנה ד' גליון תתשכז, 1127 יז חשו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:45

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,126שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן קצח שנה ד' גליון תתשכו, 1126 טז ח

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:33

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,125שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן קצח שנה ד' גליון תתשכה, 1125 טו ח

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:01

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,124שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן קצו שנה ד' גליון תתשכד, 1124 יד ח

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:03

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,123שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן קצה שנה ד' גליון תתשכג, 1123 יג ח

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:40

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,122שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן קצב שנה ד' גליון תתשכב, 1122 יב ח

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:59

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,121שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מקח וממכר סימן קצא שנה ד' גליון תתשכא, 1121 יא ח

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:28

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,117שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות שלוחין סימן קפה שנה ד' גליון תתשיז‏, 1117 ז חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:07

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,116שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות שלוחין סימן קפג שנה ד' גליון תתשטז‏, 1116 ו חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:59

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,115שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות שלוחין סימן קפב שנה ד' גליון תתשטו, 1115 ה חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:55

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,114שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות שותפים סימן קעט שנה ד' גליון תתשיד‏, 1114 ד חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

9:03

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,113שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות שותפים סימן קעו שנה ד' גליון תתשיג‏, 1113 ג חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

4:00

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,111שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות שותפים סימן קעו שנה ד' גליון תתשיא‏, 1111 א חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:31

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,110שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות שותפים סימן קעו שנה ד' גליון תתשי, 1110 ל תשרי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:44

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,109שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות שותפים סימן קעו שנה ד' גליון תתשט, 1109 כט תשרי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:09

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,108שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות שותפים סימן קעו שנה ד' גליון תתשח, 1108 כח תשרי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:48

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,107שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מצרנות סימן קעה שנה ד' גליון תתשז, 1107 כז תשרי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:18

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,106שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מצרנות סימן קעה שנה ד' גליון תתשו, 1106 כו תשרי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:44

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,105שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מצרנות סימן קעה שנה ד' גליון תתשה, 1105 כה תשרי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:26

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,103שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מצרנות סימן קעה שנה ד' גליון תתשג, 1103 כג תשרי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:21

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,102שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מצרנות סימן קעה שנה ד' גליון תתשב, 1102 כב תשרי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:48

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,101שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות מצרנות סימן קעב שנה ד' גליון תתשא, 1101 כא תשרי

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

3:32

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,100שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חלוקת שותפות סימן קעב שנה ד' גליון תתש, 1100 כ ת

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

8:20

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,099שולחן ערוך היומי, רב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חלוקת שותפות סימן קעא שנה ד' גליון תתרצט, 1099 י

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:52

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,098שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חלוקת שותפות סימן קעא שנה ד' גליון תתרצח, 1098 י

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:17

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,097שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חלוקת שותפות סימן קעא שנה ד' גליון תתרצז, 1097 י

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:29

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,096שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות שותפים בקרקע סימן קסח שנה ד' גליון תתרצו, 1096 ט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

4:19

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,095שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות שותפים בקרקע סימן קסד שנה ד' גליון תתרצה, 1095 ט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:43

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,094שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות שותפים בקרקע סימן קסד שנה ד' גליון תתרצד, 1094 י

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:06

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,093שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות שותפים בקרקע סימן קסג שנה ד' גליון תתרצג, 1093 י

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:22

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,092שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות שותפים בקרקע סימן קסא שנה ד' גליון תתרצב, 1092 י

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:11

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,090שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות שותפים בקרקע סימן קנח שנה ד' גליון תתרצ‏, 1090 י

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:10

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,089שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות שותפים בקרקע סימן קנז שנה ד' גליון תתרפט‏, 1089

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:12

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,088שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות שותפים בקרקע סימן קנז שנה ד' גליון תתרפח, 1088 ח

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:49

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,087שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנו שנה ד' גליון תתרפז‏, 1087 ז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:33

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,086שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנה שנה ד' גליון תתרפו‏, 1086 ו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:46

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,085שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנה שנה ד' גליון תתרפה‏, 1085 ה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:19

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,084שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנה שנה ד' גליון תתרפד‏, 1084 ד

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:15

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,083שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנה שנה ד' גליון תתרפג‏, 1083 ג

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:58

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,082שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנד שנה ד' גליון תתרפב‏, 1082 ב

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:58

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,081שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנד שנה ד' גליון תתרפא‏, 1081 א

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:00

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,080שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנד שנה ג' גליון תתרפ, 1080 ל אל

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:01

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,079שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנד שנה ג' גליון תתרעט, 1079 כט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:23

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,078שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנד שנה ג' גליון תתרעח, 1078 כח

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:35

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,077שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנג שנה ג' גליון תתרעז, 1077 כז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:53

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,076שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנג שנה ג' גליון תתרעו, 1076 כו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:25

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,075שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנג שנה ג' גליון תתרעה, 1075 כה

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:00

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,074שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חזקת קרקעות סימן קנ שנה ג' גליון תתרעד, 1074 כד

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

4:27

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,073שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חזקת קרקעות סימן קמט שנה ג' גליון תתרעג, 1073 כג

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

8:10

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,072שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חזקת קרקעות סימן קמט שנה ג' גליון תתרעב, 1072 כב

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:48

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,071שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חזקת קרקעות סימן קמט שנה ג' גליון תתרעא, 1071 כא

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:03

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,070שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חזקת קרקעות סימן קמז שנה ג' גליון תתרע, 1070 כ א

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:19

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,069שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חזקת קרקעות סימן קמו שנה ג' גליון תתרסט, 1069 יט

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:19

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,068שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חזקת קרקעות סימן קמו שנה ג' גליון תתרסח, 1068 יח

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:46

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,067שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חזקת קרקעות סימן קמו שנה ג' גליון תתרסז, 1067 יז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:27

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,066שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חזקת קרקעות סימן קמה שנה ג' גליון תתרסו, 1066 טז

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:21

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,065שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חזקת קרקעות סימן קמד שנה ג' גליון תתרסה, 1065 טו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:24

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,064שולחן ערוך היומי,הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חזקת קרקעות סימן קמב שנה ג' גליון תתרסד, 1064 יד

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:01

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,062שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חזקת קרקעות סימן קמ שנה ג' גליון תתרסב, 1062 יב

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:33

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,061 שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חזקת קרקעות סימן קמ שנה ג' גליון תתרסא, 1061 יא

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:50

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,060שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חזקת מטלטלין סימן קלט שנה ג' גליון תתרס‏, 1060 י

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:16

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,059 שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חזקת מטלטלין סימן קלז שנה ג' גליון תתרנט‏, 1059

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:34

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,058שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חזקת מטלטלין סימן קלד שנה ג' גליון תתרנח, 1058 ח

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:34

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,057 שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות חזקת מטלטלין סימן קלד שנה ג' גליון תתרנז‏, 1057

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

4:58

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,052 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות ערב סימן קכט שנה ג' גליון תתרנב‏, 1052 ב אלול

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:16

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,050 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות הרשאה סימן קכו שנה ג' גליון תתרנ, 1050 ל אב

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:56

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,049 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות הרשאה סימן קכו שנה ג' גליון תתרמט, 1049 כט אב

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:06

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,047שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות הרשאה סימן קכה שנה ג' גליון תתרמז, 1047 כז אב

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:25

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,046 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות הרשאה סימן קכה שנה ג' גליון תתרמו, 1046 כו אב

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:15

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,045 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות הרשאה סימן קכג שנה ג' גליון תתרדמ, כד אב

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:26

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,044שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, חשן משפט הלכות הרשאה סימן קכג שנה ג' גליון תתרדמ, 1044 כד אב

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:06

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,043 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות הרשאה סימן קכב שנה ג' גליון תתרמג, 1043 כג אב

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:39

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,042שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, הלכות העושה שליח לגבות חובו סימן קכא שנה ג' גליון תתרמב, 1042 כ

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:14

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,041שולחן ערוך יומי, הרב אריה ברדה, הלכות העושה שליח לגבות חובו סימן קכא שנה ג' גליון תתרמא, 1041 כ

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:33

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,040שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות אפותיקי ימן קיט שנה ג' גליון תתרמ, 1040 כ אב

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

4:23

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,039שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות אפותיקי סימן קיח שנה ג' גליון תתרלט, 1039 יט אב

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:29

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,038שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות אפותיקי סימן קיז שנה ג' גליון תתרלח, 1038 יח אב

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

5:38

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1037שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים סימן קטו שנה ג' גליון תתרלז, 10

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:47

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,036שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה,הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים סימן קיד שנה ג' גליון תתרלו, 10

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:43

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,034שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה,הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים סימן קיא שנה ג' גליון תתרלד, 10

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

7:17

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,033שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה,הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים סימן קיא שנה ג' גליון תתרלג, 10

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

6:24

עוד

o        העבר לראש הרשימה

o        העבר לתחתית הרשימה

o        הוסף/ערוך הערות

o        קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

o        הפעל את הבא

o        הפעל עכשיו

1,032שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה,הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים סימן קיא שנה ג' גליון תתרלב, 10

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*