logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

מפתח לספר על המקווה- מקוה ישראל- מפעל הזוהר העולמי

מקוה-  תמונת מעיין

להורדה:

מפתח לספר על מקוה- בקובץ pdf

מקוה ישראל ה כרך א חוברת סופי (1)

כריכה חיצונית ופנימית

כריכה חיצונית ופנימית חלק ב

מקוה ישראל ה כרך  א

מקווה ישראל ה כרך ב  

 מקוה ישראל

 

 

מקוה ישראל ה' – חלק ד' – דף 3

ליקוטי הלכות  בדיני מקוואות מכ"ק אדמו"ר מפאפא זי"ע שנת תש"ס לפ"ק.

ליקוט מספר טהרת יום טוב בענין גודל איסור עשיית פילטע"ר במקוה של אנשים. תשובות ומכתבים מאת הגאונים והצדיקים שליט"א [זצ"ל]: דעת קדשו של רביה"ק רשכבה"ג מרן מסאטמאר זי"ע בנידון פילטער במקוה לנשים וכן לאנשים. שו"ת מנחת יצחק. הרה"ג ר' שמואל הלוי ואזנר. בעל חי-נפש. בעל שו"ת באר משה. הרה"ג ר' אפרים אליעזר הכהן יאלעס. הרה"ג ר' ישכר דוב גאלשטיין. בעל שו"ת ויען יוסף. קול קורא. בעל שו"ת בצל החכמה. הרה"ג ר' משה ניישלאס. בעל שו"ת ויען אברהם. בעל שו"ת מבשר טוב. שו"ת ברכת שמים. הרה"ג ר' שמואל אברהם זעלטענרייך. הרה"ג ר' בן ציון קליין, יסודות. הרה"ג ר' אהרן צבי טויב. בעל שו"ת דברי שלום. בעל אמרי המז"ג. בעל שערי שלום. בעל שו"ת רבבות אפרים. הרה"ג ר' ברוך בהרא"ש הלוי לייזעראווסקי. הרה"ג ר' אברהם יפה שלזינגר. הרה"ג ר' שמואל פר"מ. הרה"ג ר' יחזקאל הורוויץ. הרה"ג ר' ישראל אהרן אונגער הלברשטאם. הרה"ג ר' יהושע כ"ץ סאמבאטהעלי. רבי מאיר בראנסדארפער שליט"א. הרה"ג ר' שמחה הכהן קפלן. הרה"ג ר' שאול ברייש ציריך. הרה"ג ר' אהרן וויעדער. לינץ. הרה"ג ר' משה ניישלאס. הרה"ג ר' משה הלוי שטיינברג. הרה"ג ר' שלום יחזאקל שרגא רבין הלברשטאם. הרה"ג ר' . הרה"ג ר' לוי יצחק גרינוואלד צעהלים. הרה"ג ר' משארמאש. הרה"ג ר' רפאל זילבער. הרה"ג ר' מרדכי גיפטר ר"י טעלז. הרה"ג ר' נתן געשטעטנער. הרה"ג ר' מאיר אייזיקזאהן. וועד לטהרת המקוואות. ברוקלין נוא יארק. שנת תש"ס.

N

מקוה ישראל ה' – חלק ה' – דף 61

שו"ת ברכות שמים מקוה ישראל ה' חלק ה'.

מכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א, בענין גודל איסור עשיית פילטע"ר במקוה גם לאנשים, ועוד הרבה שו"ת בענין המקוואות, י"ל על ידי וועד לטהרת המקוואות  ברוקלין נוא יארק, שנת תשס"א לפ"ק.

N

מקוה ישראל ה' – חלק ו' – דף 77

ענין פילטע"ר במקוה, בכלליות. תשובות הגאונים שליט"א אודות הפילטער בצורה החדשה בהמאור (חודש מרחשון תשל"ו), שגם זה אין להכשירו בשום אופן, והרב החולק צריך לבטל דעתו ולילך אחר דעת רבים כדרכו של תורה מבעל שו"ת מנחת יצחק. בעל שו"ת ויען יוסף. בעל שו"ת ברכת שמים. בעל שו"ת באר משה. הרה"ג ר' אפרים אליעזר הכהן יאלעס. בעל שו"ת ויען אברהם. בעל שו"ת בצל החכמה. בעל שו"ת מבשר טוב. הרה"ג ר' שמואל אברהם זעלטענרייך. רבי מאיר בארנסדארפער שליט"א. הרה"ג ר' יהושע לוי. הרה"ג ר' רפאל זילבער. הרה"ג ר' אהרן וויעדער לינז. הרר"ש וואזנער. הרה"ג ר' משה הלוי א"י. הרה"ג ר' שמחה נתן גרינבערגער. קעזמארק. הגה"צ ר' יקותיאל יהודה האלבערשטאם בארדיוב יע"א. . הגה"צ ר' שמואל בראך. סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם. – עיין בעמוד רל"ט – רמ"א דברים נפלאים ונוראים אצל פטירת הגה"ק רבי שאול בראך זי"ע אב"ד דק"ק קאשוי יע"א. ברוקלין שנת תשס"א.

N

מקוה ישראל ה' – חלק ז' – דף 99

מספר טהרת יום טוב: מכתבי רבותינו הגאונים שליט"א [זי"ע] בדבר המכשולות בטהרת בנות ישראל, בבנין מקוואות טהרה במסננת הנקרא פילטער: דעת קדשו של רביה"ק רשכבה"ג מרן מסאטמאר זי"ע. שו"ת מנחת יצחק. הרה"ג ר' שמואל הלוי ואזנר. הרה"ג ר' אברהם שלמה כ"ץ. הרה"ג ר' חיים צבי קרוגער . הרה"ג ר' אברהם אנגלרד. הרה"ג ר' משה ניישלאס. הרה"ג ר' מאיר זאב גאלדבערגער. הרה"ג ר' שלום משה הלוי אונגאר. הרה"ג ר' משה שטערנבוך. הרה"ג ר' משה נתן נטע לעמבערגער. בית דין צדק דק"ק לונדון והמדינה ארי' ליב גרוסנס ראב"ד. . הרה"ג ר' חנוך דוב פאדווא אב"ד דהתאחדות הקהלות החרדים לונדון. . הרה"ג ר' שלום שניטצלער . הרה"ג ר' דוד בן ציון קליין א"י. בעל שו"ת באר משה. הרה"ג ר' אפרים אליעזר הכהן יאלעס. בעל שו"ת ויען יוסף. בעל שו"ת בצל החכמה. בעל שו"ת ויען אברהם. בעל שו"ת ברכת שמים. הרה"ג ר' שמואל אברהם זעלטענרייך. ברוקלין שנת תשס"ב.

N

מקוה ישראל ה' – חלק ח' – דף 126

מקוה ישראל ה' – בו יבואר התקנה מהבעל שם טוב הקדוש זי"ע איך שיכולים לקיים המצוה של נטילה במקום מקוה (כשאין מספיק הזמן לטבול לפני ברכת התורה וקריאת שמע).

N

מקוה ישראל ה' – חלק ט' – דף 130

מאירת חיים – טבילה – חלק ה' מספר מצות סת"ם השלם דיניו ומנהגיו, והוא לקוטי דינים היותר נחוצים לכל הנוגע לטבילת גברא, ובפרט לשוחטים וסופרים. די דינים פון טבילה פארן דאווענען. די דינים פאר יעדן יחיד, בפרט פאר סופרים און שוחטים. נדפס בספר מצוה אנציקלופדיה סת"ם.

N

מקוה ישראל ה' – חלק י' – דף 139

הלכות בטבילה לשבת ויום טוב

N

מקוה ישראל ה' – חלק י"א – דף 140

מכתב מודעה ואזהרה במכשולי המקוואות – תמוז שנת תשס"ב – אזהרה לחסידי ברסלב – על בעיות המקוואות באומן שנכשלים שם עשרות אלפים אנשים בזמן קצר על ידי רבנים קלים ורקים שאינם יודעים הלכות מקוואות, – נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות – הרה"ג מוהר"ר נחום ראזענבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון – ברוקלין נוא יארק

N

מקוה ישראל ה' – חלק י"ב – דף 151

הזדעזעי בארא פארק ת"ק אמה על ת"ק אמה  על המכשול הנורא של מקוואות פסולות בכל רחבי ארצות הברית שהמתיר אסורים הרב י.ה ביק נותן ההכשר עליהם, [והכל תחת כותרת התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, והאופיס של התאחדות הרבנים יודעים האמת ואינם מוכנים לתקן כלום, וההתאחדות הרבנים שולחים את הקל הזה לתת הכשר בכל ארצות הברית, וכך מכשילים את כל העולם במקוואות פסולות, ואין איש שם על לב

N

מקוה ישראל ה' – חלק י"ג – דף 174

אזהרות נחוצות בענין טבילה לנשים  שהיא יסוד קדושת ישראל וטהרתן רח"ל. – בו יבואר כי על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר" – מי שעובר על איסור עריות, הוא עובר גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת  מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו  מצות לא תעשה שלא לבוא על הנדה. יצא לאור על ידי חברה מעורר ישנים.

N

מקוה ישראל ה' – חלק י"ד – דף 177

בית דין צדק העולמי למחקר טהרת וקדושת המקוואות
קול קורא – עורו התעוררו! – שמע ישראל

י"ל בשנת תשס"ד ע"י וועד להצלת קדושת בנות ישראל, ברוקלין נוא יארק

N

מקוה ישראל ה' – חלק ט"ו – דף 179

ספר שלום בית: אזהרה ובקשה לבנות ישראל הצנועות והכשרות

הנהגות טובות שתתנהג בהם אשה כשרה בנוגע בינה לבין בעלה.

שבט מוסר פרק כ"ד – מנורת המאור – ראשית חכמה – פלא יועץ – על ענייני שלום בית והנהגות בין איש לאשתו

יצא לאור ע"י ועד להצלת קדושת בנות ישראל

N

מקוה ישראל ה' – חלק ט"ז – דף 261

ספר קם רבי שמעון: מכתב גליו אל אחינו בני ישראל בקודש ובחו"ל

מי לה' אלי!

הקריאה הגדולה אשר קרא משה רבינו בשער המחנה באותה שעה שראה את העגל והמחולות… של הערב רב, אותה הקריאה הנני קוראים הפעם אליכם:

שימו כבוד לה' ולתורתו, התעוררו על כבוד קדושת המקואות וטהרת ישראל, כי קדושתה תלויה בסכנה גדולה רח"ל, ולא עת לחשות! ירושלים מר תבכה ואין מוחה דמעותיה!

בזכות דא נפקו ישראל מגלותא – בזכות זה יצאו ישראל מהגלות (זוה"ק שמות דף ג' ע"ב)

יצא לאור ע"י בית דין צדק לענייני מקואות

חודש שבט תשס"ז לפ"ק

ירושלים תובב"א

N

מקוה ישראל ה' – חלק י"ז – דף 302

מכתב מרב המקוואות – פרשת בא, תשס"ד, מהגה"צ רבי נחום ראזנבערג שליט"א, על הבעיות בטבילה בנהרות במקום שאין מקוה, המכשולות הגדולות בהם, החששות בהם.

N

חלק י"ח – דף 311

סיום הזוהר – בית עקד 315 – תיקון ל' – תיקון מ"ג 312 – פתח אליהו 335 – תיקון מ"ח 337

N

חלק י"ט – דף 345

מכתבי הסכמות על ספרי ומחברי ספרים על מקוואות.

 

N N N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעזהי"ת

ספר מקוה ישראל ה'

כרך ב'

והוא: מחלק ד' עד חלק י"ז

מפתח ותוכן הספרים

 

 

מקוה ישראל ה' – חלק ד' – דף 3

ליקוטי הלכות  בדיני מקוואות מכ"ק אדמו"ר מפאפא זי"ע שנת תש"ס לפ"ק.

ליקוט מספר טהרת יום טוב בענין גודל איסור עשיית פילטע"ר במקוה של אנשים. תשובות ומכתבים מאת הגאונים והצדיקים שליט"א [זצ"ל]: דעת קדשו של רביה"ק רשכבה"ג מרן מסאטמאר זי"ע בנידון פילטער במקוה לנשים וכן לאנשים. שו"ת מנחת יצחק. הרה"ג ר' שמואל הלוי ואזנר. בעל חי-נפש. בעל שו"ת באר משה. הרה"ג ר' אפרים אליעזר הכהן יאלעס. הרה"ג ר' ישכר דוב גאלשטיין. בעל שו"ת ויען יוסף. קול קורא. בעל שו"ת בצל החכמה. הרה"ג ר' משה ניישלאס. בעל שו"ת ויען אברהם. בעל שו"ת מבשר טוב. שו"ת ברכת שמים. הרה"ג ר' שמואל אברהם זעלטענרייך. הרה"ג ר' בן ציון קליין, יסודות. הרה"ג ר' אהרן צבי טויב. בעל שו"ת דברי שלום. בעל אמרי המז"ג. בעל שערי שלום. בעל שו"ת רבבות אפרים. הרה"ג ר' ברוך בהרא"ש הלוי לייזעראווסקי. הרה"ג ר' אברהם יפה שלזינגר. הרה"ג ר' שמואל פר"מ. הרה"ג ר' יחזקאל הורוויץ. הרה"ג ר' ישראל אהרן אונגער הלברשטאם. הרה"ג ר' יהושע כ"ץ סאמבאטהעלי. רבי מאיר בראנסדארפער שליט"א. הרה"ג ר' שמחה הכהן קפלן. הרה"ג ר' שאול ברייש ציריך. הרה"ג ר' אהרן וויעדער. לינץ. הרה"ג ר' משה ניישלאס. הרה"ג ר' משה הלוי שטיינברג. הרה"ג ר' שלום יחזאקל שרגא רבין הלברשטאם. הרה"ג ר' . הרה"ג ר' לוי יצחק גרינוואלד צעהלים. הרה"ג ר' משארמאש. הרה"ג ר' רפאל זילבער. הרה"ג ר' מרדכי גיפטר ר"י טעלז. הרה"ג ר' נתן געשטעטנער. הרה"ג ר' מאיר אייזיקזאהן. וועד לטהרת המקוואות. ברוקלין נוא יארק. שנת תש"ס.

N

מקוה ישראל ה' – חלק ה' – דף 61

שו"ת ברכות שמים מקוה ישראל ה' חלק ה'.

מכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א, בענין גודל איסור עשיית פילטע"ר במקוה גם לאנשים, ועוד הרבה שו"ת בענין המקוואות, י"ל על ידי וועד לטהרת המקוואות  ברוקלין נוא יארק, שנת תשס"א לפ"ק.

N

מקוה ישראל ה' – חלק ו' – דף 77

ענין פילטע"ר במקוה, בכלליות. תשובות הגאונים שליט"א אודות הפילטער בצורה החדשה בהמאור (חודש מרחשון תשל"ו), שגם זה אין להכשירו בשום אופן, והרב החולק צריך לבטל דעתו ולילך אחר דעת רבים כדרכו של תורה מבעל שו"ת מנחת יצחק. בעל שו"ת ויען יוסף. בעל שו"ת ברכת שמים. בעל שו"ת באר משה. הרה"ג ר' אפרים אליעזר הכהן יאלעס. בעל שו"ת ויען אברהם. בעל שו"ת בצל החכמה. בעל שו"ת מבשר טוב. הרה"ג ר' שמואל אברהם זעלטענרייך. רבי מאיר בארנסדארפער שליט"א. הרה"ג ר' יהושע לוי. הרה"ג ר' רפאל זילבער. הרה"ג ר' אהרן וויעדער לינז. הרר"ש וואזנער. הרה"ג ר' משה הלוי א"י. הרה"ג ר' שמחה נתן גרינבערגער. קעזמארק. הגה"צ ר' יקותיאל יהודה האלבערשטאם בארדיוב יע"א. . הגה"צ ר' שמואל בראך. סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם. – עיין בעמוד רל"ט – רמ"א דברים נפלאים ונוראים אצל פטירת הגה"ק רבי שאול בראך זי"ע אב"ד דק"ק קאשוי יע"א. ברוקלין שנת תשס"א.

N

מקוה ישראל ה' – חלק ז' – דף 99

מספר טהרת יום טוב: מכתבי רבותינו הגאונים שליט"א [זי"ע] בדבר המכשולות בטהרת בנות ישראל, בבנין מקוואות טהרה במסננת הנקרא פילטער: דעת קדשו של רביה"ק רשכבה"ג מרן מסאטמאר זי"ע. שו"ת מנחת יצחק. הרה"ג ר' שמואל הלוי ואזנר. הרה"ג ר' אברהם שלמה כ"ץ. הרה"ג ר' חיים צבי קרוגער . הרה"ג ר' אברהם אנגלרד. הרה"ג ר' משה ניישלאס. הרה"ג ר' מאיר זאב גאלדבערגער. הרה"ג ר' שלום משה הלוי אונגאר. הרה"ג ר' משה שטערנבוך. הרה"ג ר' משה נתן נטע לעמבערגער. בית דין צדק דק"ק לונדון והמדינה ארי' ליב גרוסנס ראב"ד. . הרה"ג ר' חנוך דוב פאדווא אב"ד דהתאחדות הקהלות החרדים לונדון. . הרה"ג ר' שלום שניטצלער . הרה"ג ר' דוד בן ציון קליין א"י. בעל שו"ת באר משה. הרה"ג ר' אפרים אליעזר הכהן יאלעס. בעל שו"ת ויען יוסף. בעל שו"ת בצל החכמה. בעל שו"ת ויען אברהם. בעל שו"ת ברכת שמים. הרה"ג ר' שמואל אברהם זעלטענרייך. ברוקלין שנת תשס"ב.

N

מקוה ישראל ה' – חלק ח' – דף 126

מקוה ישראל ה' – בו יבואר התקנה מהבעל שם טוב הקדוש זי"ע איך שיכולים לקיים המצוה של נטילה במקום מקוה (כשאין מספיק הזמן לטבול לפני ברכת התורה וקריאת שמע).

N

מקוה ישראל ה' – חלק ט' – דף 130

מאירת חיים – טבילה – חלק ה' מספר מצות סת"ם השלם דיניו ומנהגיו, והוא לקוטי דינים היותר נחוצים לכל הנוגע לטבילת גברא, ובפרט לשוחטים וסופרים. די דינים פון טבילה פארן דאווענען. די דינים פאר יעדן יחיד, בפרט פאר סופרים און שוחטים. נדפס בספר מצוה אנציקלופדיה סת"ם.

N

מקוה ישראל ה' – חלק י' – דף 139

הלכות בטבילה לשבת ויום טוב

N

מקוה ישראל ה' – חלק י"א – דף 140

מכתב מודעה ואזהרה במכשולי המקוואות – תמוז שנת תשס"ב – אזהרה לחסידי ברסלב – על בעיות המקוואות באומן שנכשלים שם עשרות אלפים אנשים בזמן קצר על ידי רבנים קלים ורקים שאינם יודעים הלכות מקוואות, – נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות – הרה"ג מוהר"ר נחום ראזענבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון – ברוקלין נוא יארק

N

מקוה ישראל ה' – חלק י"ב – דף 151

הזדעזעי בארא פארק ת"ק אמה על ת"ק אמה  על המכשול הנורא של מקוואות פסולות בכל רחבי ארצות הברית שהמתיר אסורים הרב י.ה ביק נותן ההכשר עליהם, [והכל תחת כותרת התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, והאופיס של התאחדות הרבנים יודעים האמת ואינם מוכנים לתקן כלום, וההתאחדות הרבנים שולחים את הקל הזה לתת הכשר בכל ארצות הברית, וכך מכשילים את כל העולם במקוואות פסולות, ואין איש שם על לב

N

מקוה ישראל ה' – חלק י"ג – דף 174

אזהרות נחוצות בענין טבילה לנשים  שהיא יסוד קדושת ישראל וטהרתן רח"ל. – בו יבואר כי על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר" – מי שעובר על איסור עריות, הוא עובר גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת  מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו  מצות לא תעשה שלא לבוא על הנדה. יצא לאור על ידי חברה מעורר ישנים.

N

מקוה ישראל ה' – חלק י"ד – דף 177

בית דין צדק העולמי למחקר טהרת וקדושת המקוואות
קול קורא – עורו התעוררו! – שמע ישראל

י"ל בשנת תשס"ד ע"י וועד להצלת קדושת בנות ישראל, ברוקלין נוא יארק

N

מקוה ישראל ה' – חלק ט"ו – דף 179

ספר שלום בית: אזהרה ובקשה לבנות ישראל הצנועות והכשרות

הנהגות טובות שתתנהג בהם אשה כשרה בנוגע בינה לבין בעלה.

שבט מוסר פרק כ"ד – מנורת המאור – ראשית חכמה – פלא יועץ – על ענייני שלום בית והנהגות בין איש לאשתו

יצא לאור ע"י ועד להצלת קדושת בנות ישראל

N

מקוה ישראל ה' – חלק ט"ז – דף 261

ספר קם רבי שמעון: מכתב גליו אל אחינו בני ישראל בקודש ובחו"ל

מי לה' אלי!

הקריאה הגדולה אשר קרא משה רבינו בשער המחנה באותה שעה שראה את העגל והמחולות… של הערב רב, אותה הקריאה הנני קוראים הפעם אליכם:

שימו כבוד לה' ולתורתו, התעוררו על כבוד קדושת המקואות וטהרת ישראל, כי קדושתה תלויה בסכנה גדולה רח"ל, ולא עת לחשות! ירושלים מר תבכה ואין מוחה דמעותיה!

בזכות דא נפקו ישראל מגלותא – בזכות זה יצאו ישראל מהגלות (זוה"ק שמות דף ג' ע"ב)

יצא לאור ע"י בית דין צדק לענייני מקואות

חודש שבט תשס"ז לפ"ק

ירושלים תובב"א

N

מקוה ישראל ה' – חלק י"ז – דף 302

מכתב מרב המקוואות – פרשת בא, תשס"ד, מהגה"צ רבי נחום ראזנבערג שליט"א, על הבעיות בטבילה בנהרות במקום שאין מקוה, המכשולות הגדולות בהם, החששות בהם.

N

חלק י"ח – דף 311

סיום הזוהר – בית עקד 315 – תיקון ל' – תיקון מ"ג 312 – פתח אליהו 335 – תיקון מ"ח 337

N

חלק י"ט – דף 345

מכתבי הסכמות על ספרי ומחברי ספרים על מקוואות.

 

N N N

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*