logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

תיק הישועות במירון – שמע ישראל -שלום בית ומחריבי הבית

93D80207-1835-43FF-B826-0740ED6D2B34

שמע ישראל

שלום בית ומחריבי הבית

שמע ישראל שלום בית 

בית עקד ספרים- הכריכהה (1)

בדרשה לרדיו

שמע ישראל

שלום בית – ומחריבי הבית

ישנם היום מחברים גדולים מראשי הערב רב, והם נראים כצדיקים, והם רוצים למצוא חן בעיני הנשים, ונותנים כוח בעלות לאשה לשלוט על בעלה, כמו שאומרים באמריקא ליידיס פירסט, Ladies First – האשה קודמת, וזה נגד חז"ל, ראה שבט מוסר פרק כ"ד, פלא יועץ ערך שלום בית, מנורת המאור, "אין לך אשה כשרה אלא שעושה רצון בעלה" (הגהות מיימנות פט"ו בשם תנא דבי אליהו רבא פ"ט, אבן העזר סימן ס"ט). ועל ידי זה הרבה נשים מחוצפות לבעליהם עד שהרבה כבר נתגרשו על ידי זה.

ולאחרונה נדפסו כמה ספרים שהולכים בשיטה אפיקורסית הנ"ל וסילף דברי חז"ל והלבישם באצטלא דרבנן לשיטתו המסולפת, והמחברים האלו אין להם שום מסורת ומעולם לא ראו בביתם מסורת האבות, וחדשות בדו מליבם מדרכי הגוים והחילונים לחבל בכרם בית ישראל, המסורה לנו מדור דור, וכל מי שנתגדל בבית יהודי כשר על פי השו"ע יודע שהדרך שלו זר ומנוכר מחיי תורה.

והדרך הנ"ל הם נגד השו"ע וספרי המוסר, ראה: (שבט מוסר, פלא יועץ, מנורת המאור, הגהות מיימנות פט"ו בשם תנא דבי אליהו רבא פ"ט, אבן העזר סימן ס"ט).

ואחר שדברנו עם כמה גדולי ישראל ואמרו לנו שהספרים האלו הם מינות ואפיקורסות ממש שלא היה מכשול גדול כזה לעולם, ואמרנו להרבנים איך יכול להיות דבר כזה? הלא יש להם הסכמות מגדולי ישראל? ואמרו לנו שגדולי ישראל לא מעיינים בכלל בספר, רק רואים כמה דברים, ולא הראו את המאמרים האלו להרבנים, וכך יצא העגל הזה שהחריב אלפי משפחות בישראל. ולפי חז"ל הם לא יצאו מהגיהנום לעולם.

 

ובנוסף כאשר הבעל פונה בדברים לילדיו, והאשה מיד סותרת דבריו ואומרת ההפך, כי היא חושבת שהיא בעלת הבית, ואיך יתכן שאומר דברים בניגוד לדעתה ובלי לשאול אותה, כי היא מאמינה כדעת עמי ארצות כדעת הפמינסטיות רח"ל, ב"שחרור האישה", ושאין כלל הבדל בין גבר לאישה, כי הכל נובע מאפליה חברתית, וזה גורם למחלוקות גדולות שתסמרנה שערות אנוש. ועוד נגרם שאסור לבעל ליקח אוכל לבד כי הוא מפחד ממנה שלא תקפיד ותצעק עליו, כי היא בעלת הבית, ועוד שאינה מכינה לו אוכל כי הוא אצלה כמו.."פודל"/ כלבלב קטן. העיקר שהוא יעבוד מצאת החמה עד "צאת הנשמה" ויפרנס ויביא הכסף לבית.

ומה יהיה העתיד של אלו הילדים? האמא לימדה אותם, שהשליטה בבית היא בידיים של האשה, בוודאי שיכולה להגיד דברים היפך מרצון בעלה וכך על פי הדוגמא בבית, הבנות מתחנכות להיות בעתיד מחוצפות לבעליהן וכו', זאת אומרת שהאמא הזאת מלמדת ומחנכת את ילדיה לסיכסוך בין איש לאשתו, ומהווה דוגמא אישית להתנהלות לקויה, שמתבטא בחוסר כבוד הדדי, חוסר ענווה, מחלוקת וחוצפה לכל ימי חייהם ­– ו"השכר" הגדול שהיא מקבלת על זה שלא תצא מהגיהנום לעולם, לא הם ולא ילדיהם, כי כל הילדים הולכים בדרכי אמותם. ועוד מעט לא יהיה מקום בגיהנום, כי כל אלו שלומדים הספרים הללו הם ובניהם ובני בניהם לא יעלו מהגיהנום לעולם, ואפילו שיתפללו כל היום וילכו במטפחת וגרביים עבות – לא יעזור להם כלום, וגם מקיימים על ידי זה – מלבין פני חבירו [בעלה] ברבים [נגד כל הילדים, והרבה פעמים נגד חמיו וחמותו ושאר אנשים שנמצאים בבית], ומתכבד בקלון חבירו [כי בזה שהיא צועקת עליו נגד הילדים וכו', זה נקרא מתכבד בקלון חבירו]. והאשה הזאת לא תצא מהגיהנום לעולם!!!

: 

מדוע אישה כשירה צריכה לעשות רצון בעלה? (ע"פ מדרש)

על פי המדרש אגדה ( תלמוד בבלי מסכת חולין דף ס, ע"ב  ) הוא סיפור "מיעוט הלבנה" (כמשל למיעוט עצמאותה של הנקבה ביחס לזכר) , "ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים ",כלומר ה'  ברא  את השמש והלבנה (המשולים לזכר ונקבה) ,שוים בגודלם. וביום הרביעי למעשה בראשית,

קטרגה הלבנה ואמרה: ": רבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד .?

אמר לה (הקב"ה) : לכי ומעטי את עצמך!

אמרה לפניו: רבש"ע, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, אמעיט את עצמי?

אמר לה: לכי ומשול ביום ובלילה, (

 

וידוע על פי התורה, שבגלל חטא אדם הראשון, נתקללה האישה ולצורך תיקונה , נאמר "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך", ולכן בזמן תיקון,  (בזמן 6000 שנה של עולם הזה,) הגבר צריך להנהיג את האישה, כי הוא מקור לכל שפעה הרוחני והגשמי, ולכן אישה כשרה צריכה לעשות את רצון בעלה, וצריכה להיות עזר כנגדו.

לצורך המחשה על פי הסוד, האישה משולה ללבנה, ובעלה לשמש, וידוע שאין ללבנה אור משל עצמה, וכל האור, שהיא מקבלת בא מהשמש. (בגלל שהלבנה המעיטה עצמה ( ע"פ מדרש אגדה שהוזכר לעיל)

ולכן ברגע שהאישה מנסה לשנות סדרי עולם ולשלוט בבעלה, ופועלת נגד רצונו, היא הופכת סדרי הטבע מביאה על עצמה בסופו של דבר נזק, ובעצם "כורתת את הענף שעליה היא יושבת", ולכן אישה ששולטת בבעלה, שלא עושה רצונו, היא כמורדת, ונחשבת על פי הסוד לאישה שבאה מצד הקליפה והסטרא אחרא.

לעומת זאת בעתיד לבוא, לאחר שתתוקן הנקבה, תתעלה הנקבה, תהיה עצמאית, לא תהיה תלויה בו, כי שניהם יקבלו את אורם באופן שווה ממקורם – מהקב"ה, ותהיה בשויון מוחלט עם הזכר, ואפילו תתעלה עליו, ותחשב ככתר לבעלה, ומכאן גם בא הביטוי "אשת חיל עטרת בעלה".

ידוע שבראשי חודשים יש מעלה יתרה לנשים, שאז הנקבה היא עצמאית, ומתעלה לשיויון מוחלט עם הזכר ושניהם מקבלים את אורם בשיויון מוחלט מהקב"ה, ולכן נתבקשו הנשים , בגלל מעלתם הגדולה (בראשי חודשים) לא לעשות מלאכה

בראשית חכמה שער היראה (פרק י"ג) מסכת גיהנם:

פרק ג', תניא שלושה יורדין ואינם עולים, הבא על אשת איש, והמלבין פני חבירו ברבים, והנשבע בשם ה' לשקר, ויש אומרים אף המתכבד בקלון חבירו, והמסכסך בין איש לאשתו להביא מריבה ביניהם, בכל ערב שבת מוליכין אותו בין שני הרים של שלג, ומניחים אותו שם, ובמוצאי שבת מחזירים אותו למקומו, ומלאך יוצא ודוחק אותם למקומם לגיהנם, ומשם נוטלים שלג ונותנים בין תחת שיחיהם כדי לצנן עצמן בימות החול, והקדוש ברוך הוא אומר להם רשעים, אוי לכם שאף בגיהנם גוזלין, שנאמר (איוב כד יט) ציה גם חום יגזלו מימי שלג, שאול חטאו, כלומר אף בשאול חטאו.

בואו ונקיים מה שהתורה אומרת כי "לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה… אלא השלום."

חוה"מ פסח ג' לעומר ניסן תשע"ו

ועד העולמי להצלת משפחות ממחלוקות וגירושין

הרב אשר גליק – הרב יוסף לוי – הרב נחמן ווייס

מצד ימין תמונה של הכותל

ולכתוב מתחת התמונה

כל מי שגורם מחלוקת בין איש לאשתו

מסלק את השכינה וגורם לחורבן בית המקדש

מצד שמאל תמונה של שני יונים

 

 

 

מדרש הלבנה

אחד ממדרשי האגדה הוא סיפור "מיעוט הלבנה" כפי שמובא בבלי מסכת חולין דף ס, ע"ב,

רצ"ב האגדה כפי שהיא מובאת במקור ובגרשיים מרובעים תרגום של החלקים הארמיים.

רבי שמעון בן פזי רמי,[שואל]

כתיב: ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים

וכתיב: את המאור הגדול ואת המאור הקטן!

אמרה ירח לפני הקב"ה: רבש"ע, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד?
אמר לה: לכי ומעטי את עצמך!

אמרה לפניו: רבש"ע, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, אמעיט את עצמי?

אמר לה: לכי ומשול ביום ובלילה,

אמרה ליה: מאי רבותיה, דשרגא בטיהרא מאי אהני? [נר בצהרים – מה זה מועיל]

אמר לה: זיל, לימנו [יקבעו] בך ישראל ימים ושנים,

אמרה ליה: יומא נמי, אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא,[השמש גם, אי אפשר שלא יקבעו באמצעיתה את תקופות השנה] דכתיב: והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים,

זיל, ליקרו [לך, יקראו] צדיקי בשמיך: יעקב הקטן שמואל הקטן דוד… הקטן.

חזייה דלא קא מיתבא דעתה,[ראה שאינה מתיישבת דעתה]

אמר הקב"ה: הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח!

והיינו דאמר ר"ש בן לקיש:

מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר לה' –

אמר הקב"ה: שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח.

שמע ישראל

תכירו את רבני הערב רב, מי הם!!!

רבני הערב רוצים למצוא חן בעיני נשים – איזה "אשה כשרה אלא שעושה רצון בעלה" נמחק אצל רבני הערב רב

אהה – אני אוהב את הרב הזה, איזה צדיק הוא? הוא מבין אותי, לא צריך להקשיב לבעל שלי החמור הזה – הרב הזה מבין אותי טוב – כך יהיה לי כל יום בגדים חדשים וכו', ואני המלכה!!!

כל מי שגורם מחלוקת בין איש לאשתו

מסלק את השכינה וגורם לחורבן בית המקדש

שלום בית – ומחריבי הבית

ישנם היום מחברים גדולים מראשי הערב רב, והם נראים כצדיקים, והם רוצים למצוא חן בעיני הנשים, ונותנים כוח בעלות לאשה לשלוט על בעלה, כמו שאומרים באמריקא ליידיס פירסט, Ladies First – האשה קודמת, וזה נגד חז"ל, ראה שבט מוסר פרק כ"ד, פלא יועץ ערך שלום בית, מנורת המאור, "אין לך אשה כשרה אלא שעושה רצון בעלה" (הגהות מיימנות פט"ו בשם תנא דבי אליהו רבא פ"ט, אבן העזר סימן ס"ט). ועל ידי זה הרבה נשים מחוצפות לבעליהם עד שהרבה כבר נתגרשו על ידי זה.

ולאחרונה נדפסו כמה ספרים שהולכים בשיטה אפיקורסית הנ"ל וסילף דברי חז"ל והלבישם באצטלא דרבנן לשיטתו המסולפת, והמחברים האלו אין להם שום מסורת ומעולם לא ראו בביתם מסורת האבות, וחדשות בדו מליבם מדרכי הגוים והחילונים לחבל בכרם בית ישראל, המסורה לנו מדור דור, וכל מי שנתגדל בבית יהודי כשר על פי השו"ע יודע שהדרך שלו זר ומנוכר מחיי תורה.

והדרך הנ"ל הם נגד השו"ע וספרי המוסר, ראה: (שבט מוסר, פלא יועץ, מנורת המאור, הגהות מיימנות פט"ו בשם תנא דבי אליהו רבא פ"ט, אבן העזר סימן ס"ט).

ואחר שדברנו עם כמה גדולי ישראל ואמרו לנו שהספרים האלו הם מינות ואפיקורסות ממש שלא היה מכשול גדול כזה לעולם, ואמרנו להרבנים איך יכול להיות דבר כזה? הלא יש להם הסכמות מגדולי ישראל? ואמרו לנו שגדולי ישראל לא מעיינים בכלל בספר, רק רואים כמה דברים, ולא הראו את המאמרים האלו להרבנים, וכך יצא העגל הזה שהחריב אלפי משפחות בישראל. ולפי חז"ל הם לא יצאו מהגיהנום לעולם.

 

ובנוסף כאשר הבעל פונה בדברים לילדיו, והאשה מיד סותרת דבריו ואומרת ההפך, כי היא חושבת שהיא בעלת הבית, ואיך יתכן שאומר דברים בניגוד לדעתה ובלי לשאול אותה, כי היא מאמינה כדעת עמי ארצות כדעת הפמינסטיות רח"ל, ב"שחרור האישה", ושאין כלל הבדל בין גבר לאישה, כי הכל נובע מאפליה חברתית, וזה גורם למחלוקות גדולות שתסמרנה שערות אנוש. ועוד נגרם שאסור לבעל ליקח אוכל לבד כי הוא מפחד ממנה שלא תקפיד ותצעק עליו, כי היא בעלת הבית, ועוד שאינה מכינה לו אוכל כי הוא אצלה כמו.."פודל"/ כלבלב קטן. העיקר שהוא יעבוד מצאת החמה עד "צאת הנשמה" ויפרנס ויביא הכסף לבית.

ומה יהיה העתיד של אלו הילדים? האמא לימדה אותם, שהשליטה בבית היא בידיים של האשה, בוודאי שיכולה להגיד דברים היפך מרצון בעלה וכך על פי הדוגמא בבית, הבנות מתחנכות להיות בעתיד מחוצפות לבעליהן וכו', זאת אומרת שהאמא הזאת מלמדת ומחנכת את ילדיה לסיכסוך בין איש לאשתו, ומהווה דוגמא אישית להתנהלות לקויה, שמתבטא בחוסר כבוד הדדי, חוסר ענווה, מחלוקת וחוצפה לכל ימי חייהם ­– ו"השכר" הגדול שהיא מקבלת על זה שלא תצא מהגיהנום לעולם, לא הם ולא ילדיהם, כי כל הילדים הולכים בדרכי אמותם. ועוד מעט לא יהיה מקום בגיהנום, כי כל אלו שלומדים הספרים הללו הם ובניהם ובני בניהם לא יעלו מהגיהנום לעולם, ואפילו שיתפללו כל היום וילכו במטפחת וגרביים עבות – לא יעזור להם כלום, וגם מקיימים על ידי זה – מלבין פני חבירו [בעלה] ברבים [נגד כל הילדים, והרבה פעמים נגד חמיו וחמותו ושאר אנשים שנמצאים בבית], ומתכבד בקלון חבירו [כי בזה שהיא צועקת עליו נגד הילדים וכו', זה נקרא מתכבד בקלון חבירו]. והאשה הזאת לא תצא מהגיהנום לעולם!!!

בראשית חכמה שער היראה (פרק י"ג) מסכת גיהנם:

פרק ג', תניא שלושה יורדין ואינם עולים, הבא על אשת איש, והמלבין פני חבירו ברבים, והנשבע בשם ה' לשקר, ויש אומרים אף המתכבד בקלון חבירו, והמסכסך בין איש לאשתו להביא מריבה ביניהם, בכל ערב שבת מוליכין אותו בין שני הרים של שלג, ומניחים אותו שם, ובמוצאי שבת מחזירים אותו למקומו, ומלאך יוצא ודוחק אותם למקומם לגיהנם, ומשם נוטלים שלג ונותנים בין תחת שיחיהם כדי לצנן עצמן בימות החול, והקדוש ברוך הוא אומר להם רשעים, אוי לכם שאף בגיהנם גוזלין, שנאמר (איוב כד יט) ציה גם חום יגזלו מימי שלג, שאול חטאו, כלומר אף בשאול חטאו.

מדוע אישה צריכה לעשות רצון בעלה?

על פי מדרש אגדה, 2 המאורות הגדולים, השמש והלבנה (המשולים לזכר ונקבה) ,היו שוים בגודלם. וביום הרביעי למעשה בראשית, קטרגה הלבנה ואמרה: " אין שני מלכים יכולים לשלוט תחת כתר אחד" ואז הקב"ה אמר ללבנה, לכי מעטי את עצמך.

וידוע על פי התורה, שבגלל חטא אדם הראשון, נתקללה האישה ולצורך תיקונה , נאמר "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך", ולכן בזמן תיקון, בזמן 6000 שנה של עולם הזה, הגבר צריך להנהיג את האישה, כי הוא מקור לכל שפעה הרוחני והגשמי, ולכן אישה כשרה צריכה לעשות את רצון בעלה, וצריכה להיות עזר כנגדו.

לצורך המחשה על פי הסוד, האישה משולה ללבנה, ובעלה לשמש, וידוע שאין ללבנה אור משל עצמה, וכל האור, שהיא מקבלת בא מהשמש.

ולכן ברגע שהאישה מנסה לשנות סדרי עולם ולשלוט בבעלה, ופועלת נגד רצונו, היא הופכת סדרי הטבע מביאה על עצמה בסופו של דבר נזק, ובעצם "כורתת את הענף שעליה היא יושבת", ולכן אישה ששולטת בבעלה, שלא עושה רצונו, היא כמורדת, ונחשבת על פי הסוד לאישה שבאה מצד הקליפה והסטרא אחרא.

לעומת זאת בעתיד לבוא, לאחר שתתוקן הנקבה, תתעלה הנקבה, תהיה עצמאית, לא תהיה תלויה בו, כי שניהם יקבלו את אורם באופן שווה ממקורם – מהקב"ה, ותהיה בשויון מוחלט עם הזכר, ואפילו תתעלה עליו, ותחשב ככתר לבעלה, ומכאן גם בא הביטוי "אשת חיל עטרת בעלה".

ידוע שבראשי חודשים יש מעלה יתרה לנשים, שאז הנקבה היא עצמאית, ומתעלה לשיויון מוחלט עם הזכר ושניהם מקבלים את אורם בשיויון מוחלט מהקב"ה, ולכן נתבקשו הנשים בגלל מעלתם הגדול בראשי חודשים לא לעשות מלאכה

בואו ונקיים מה שהתורה אומרת כי "לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה… אלא השלום."

חוה"מ פסח ג' לעומר ניסן תשע"ו

ועד להצלת משפחות ממחלוקות וגירושין

הרב אשר גליק – הרב יוסף לוי – הרב נחמן ווייס

 בית עקד ספרים- הכריכהה (1)

כרי כה בית עקד ספריםd

שלום- זוג יונים- מפריס

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*