logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

אוצר ענייני פסח- הלכות פסח – דיניו ומנהגיו, ערב פסח, ביעור חמץ ספרים על פסח, ועוד- מפעל הזוהר העולמי

פסח יציאת מצרים

להורדה:

דרשת שבת הגדול בדיקת וביעור חמץ מחדש,

הלכות פסח ותמונות לחג הפסח 5

הלכות פסח – דיניו – ומנהגיו,

ספרים על פסח חלק ד,

מכירת חמץ ועוד אזהרות,

מצוה אנציקלופדיה פסח,

סדר היום של ערב פסח,

סדר ברכת האילנות,

תזכורת לערב פסח,

שער והקדמות לוזהר לפסח – לפורים 1

פסח- קערת פסח- מפעל הזוהר העולמי

בולעטין וועד הכשרות,

הצלת נפשות חלק ב,

הקדמה לקונטרס קחי רחיים,

מכתב לרבי מאיר,

בראנסדארפער,

מצות געספעלט,

סיפור המציל נפש ר משה לייב מסאסוב,

קובץ קחי רחיים ערוך 3 

פסח- צלחת סדר

להורדה: בקבצי PDF:

אזהרות לפסח בפרעם מחדש אידיש מכירת חמץ 7,

דרשת שבת הגדול בדיקת וביעור חמץ מחדש,

הצלת נפשות חלק ב ערוך תיקונים רמבם,

שבת הגדול 1,

שחיטת עדה נגמרה,

שמן אגוזים לפסחoil,

תזכורת לערב פסח,

ACHILAT_MATZOT_VOL1_E[1,

hamatzil_nefesh_acash_zasev_h,

MATZAH_SHERUYAH-H[1,

MITZVAH_MATZAH_SHELEMUTA-H[1,

MITZVAT_MATZAH-H[1,

Paysach_Halucehsh_sahbesh_Hagudol_H,

Paysach_Keci_racaym_Mazeh secitah_eydah_hacarydis,

SEDER-HAYOM-EREV-PAISACH1[1,

SEGULOT_MATZOT_ISRAEL-H[1]STOP-SALE-FOR-LGUY[1,

שער והקדמות לוזהר לפסח – לפורים 1

שער והקדמות לוזהר לפסח – לפורים

פסח- סדר היום של  ערב פסח

1 2 3 4 5 6 7 8

Hebrewbooks_org_51028

PASSOVER_hagudah_H

PASSOVER_Keci_racaym_Mazeh

PASSOVER_mitzvas_matzah_H

PASSOVER_Shabbos_hagudel_V1_H

PASSOVER_Shabbos_hagudel_V2_H

PASSOVER_Shabbos_hagudel_V4_H..

מצוה אנציקלופדיה
הלכות פסח – דיניו – ומנהגיו

– להמעדעצין קאמפאניס, לברר כשרות התרופות לפסח ולכל ימות השנה, מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין,
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
הלכות נחוצות לפסח
על דבר כשרות הגבינה הקשה לפסח, מהרב צבי שכטר שליט"א מסורה 
– אזהרה חמורה – להסיר מכשול על דבר המכשולות הגדולות בכשרות היין לחג הפסח ולכל ימות השנה וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
דארצות הברית וקנדה
כתבה על הספרים מצוה אנציקלופדיה אפיית המצות ואכילת מצות בישראל י"ג חלקים – שיצאו לאור על ידיהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין,
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
הלכות פסח באנגלית
מועד למשמרת הכשרות בעיר רבתי נוא יארק אזהרה חמורה נגד שמן קטניות בפסח
על המכשולות הגדולות ביין מבושל של האָ יוּי מכתב מאורטדוקס יוניאן על יין מבושל
אנגלית

אבל בחוץ לארץ הרבנים שקוראים לעצמם חרידים, כמו התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה ושותפיהם, צועקים תאכלו חלב בתיאבון, ואין שום בעיה על איסור חֵלֶב זה כשר, כי זה מביא הרבה כסף להרבי מסאטמאר שהוא השותף הראשי, והעיקר 
לצעוק ציונים ימח שמם, ולדבר נגד ארץ ישראל, ונגד הכותל המערבי שזה טמא חס ושלום, וכך מוחקים מה שאומרים בברכת המזון ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, זה הם רוצים למחוק, וזה הסימן האמיתי שהם ראשי הסטרא אחרא והערב רב, שאצליהם טרף וחלב זה מצוה לאכול, חמץ בפסח מצוה, יין נסך מצוה, מקוואות פסולות מצוה, בשר בחלב מותר, ביצים טמאות מותר, עירוב אסור, ערכאות ומסירה מצוה, וכו', וכו', ועכשיו ירא הקהל וישפוט, מי הם ראשי הערב רב?
פקוח ממשלתי על הכשרות
החילוק הגדול בין מדינה הציונית בארץ ישראל – ובין מדינה נגד הציונית שקוראים אותה סאטמאר בארצות הברית – בכל זאת אין בו משהו. ובפרט על הבשר הקפוא המגיע מחו"ל מהווה 80% מתוצרת הבשר בארץ, הבעיה בשחיטה והבעיה הגדולה והעיקרית היא בשלב הניקור, המצב נורא ואיום, סיפורים מדהימים, הבטושער'ס עושים מה שרוצים, ומשחקים על עניני ניקור שהוא איסור כרת. כך צועקים העיתונים (שהם ציונים) בארץ ישראל,
מכתב שנשלח על ידי וועד הכשרות לברר המעדעצינען לפסח ולכל ימות השנה.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
רפואה דראג סטאר 
איבער דעם כשר לפסח נאו-אולא אויל וויכטיגע אויפקלערונג
אזהרה מבית דין צדק דקהל האלמין שנת תשס"ד – על המכשול הגדול שרבני העדה החרדית מצאו שמניחים על הבשר בהמה אחר שחיטה ומליחה כדי שיתקיים זמן רב מעורב בו חמץ ממאלט, ועל כן שומר נפשו ירחיק את עצמו ואת בני ביתו מחשש חמץ.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
להסיר מכשול מאיסור חמץ בפסח
אלפי הלכות בכל מלאכת אפיית המצות.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
אפיית המצות השלם
חלק ג' מספר אפיית המצות השלם, והוא מנהגי צדיקי וגדולי עולם מוסדי דור ודור ודרכי הליכותיהם בקודש.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מנהגי צדיקי ישראל
ה' חלקים.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשנ"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מצוה אנציקלופדיה לפסח חלק י"ד
קובץ גדול מדברי הפוסקים, המקיפים כללים יסודיים ועיקריים הנוגעים לאפיית ואכילת המצות בפסח, ושאר עניני החג. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"אאבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מצות מצה בשלימותה
סגולות והשפעות המרובות הבא על ידי קיום מצוות אכילת מצה כדת וכהלכה. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
סגולות מצות ישראל
דרוש להלכות פסח, טהרת המשפחה, שאלות נשים, כשרות, צניעות, ומצות תיקון עירובין מאת כ"ק הגה"צ רבי חיים יהודה כ"ץ שליט"א האדמו"ר ואבדק"ק ור"מ סערדאהעלי שליט"א. מלפנים דומ"ץ קהל חסידי בעלזא, בארא פארק. י"ל על ידי וועד העירוב ד'בארא פארק ניסן תש"ס לפ"ק דרשת שבת הגדול

ניסן שנת תש"סתשובות בנידון מצות מכונה בפסח. דברי הרבנים האוסרים, חובר ע"י הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל. קונטרס ביטול מודעה דברי הרבנים המתירים, חובר ונערך ע"י הגאון רבי יוסף שאול נאטנזאהן זצ"ל אבדק"ק לעמבערגמודעה לבית ישראל ביטול מודעה

מבאר גודל ההזנחה בכשרות מעדעצינן לפסח. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
שלום לרחוק ולקרוב
דיני מצה שרויה למחמירים בה ולמקילים בה, וההבדל בין שבעת הימים הראשונים של חג לאחרון של פסח. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מצה שרויה
דיני ואכילת מצה כל שבעת ימי החג, אם יש בו מצוה או רשות. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מצות מצה
א. כל תנאי המצוות, דברים ההכרחיים לקיים המצוות כהלכתן בכל פרטיה ודקדוקיה שיעלה לרצון לפני אדון כל.
ב. דינים והדרכה לבדיקת חסא סאלאט, ולבדיקת כרוב –  קרויט.
ג. זהירת כניסת מאכלים ומשקאות מיוצרים בבתי חרושת לבית בפסח. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
קיום המצות כהלכתה

פסח- קערת פסח- מפעל הזוהר העולמי תשמישי קדושה- מפעל הזוהר העולמי  ספר אפיית מצות השלם ספר מנהיגי צדיקי ישראל מצות מצה בשלמותה סגולת מצות ישראל ספר שלום שלוום לרחוק ולקורב ורפאתיו  פסח- הא לחמא עניא

הלכות פסח ותמונות לחג הפסח – מאת קהל האלמין,

מצוה אנציקלופדיה מצות מצה בלשון הקודש,

מצוה אנציקלופדיה מצות מצה באנגלית,

דברי תורה על הגדה של פסח מאת כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א,

קונטרס הצלת נפשות חלק ב' – מאת כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א,

 

אפיית המצות השלם – מאת כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א,

מנהגי צדיקי ישראל,

מצוה אנציקלופדיה לפסח חלק י"ד,

מצות מצה בשלימותה,

פסח- צלחת סדר

תשמישי קדושה- מפעל הזוהר העולמי

סגולות מצות ישראל,

שלום לרחוק ולקרוב,

מצה שרויה,

מצות מצה,

קיום המצות כהלכתה,

 

מדריך לכשרות 

מדריך לכשרות 1,

מדריך לכשרות 7

מדריך לכשרות 13

מדריך לכשרות 13 א

מדריך לכשרות 31

מדריך לכשרות 26

מדריך לכשרות 27

בולעטין  וועד הכשרות

סדר היום של ערב פסח

סימנים על המקומות שמוכרים לגוי – מדבקות לעבעלס – STOP-SALE-FOR-LGUY

מה העבודה הזאת לכם? – "על ביאה ריקנית" למלון בפסח!

שנת ה' תשנ"ו לפ"ק.- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita דברי תורה לשבת הגדול ולפסח

ספר חלב חטים

דברי התעוררות לבני תורה לקראת ימי קציר חטים המשמשים ובאים שיהיו זריזים מקדימין למצוות לקצור החטים בזמן המובחר על פי דעת תורה וחכמיה, סיון תשס"ה לפ"ק.

מספר הפאקס:
732 – 363 – 7417

*   *   *

ספר קציר חטים
חלק ראשון. מלוקט מפי ספרים וסופרים סדר בריאת החטים מתחלת זריעתן עד שנאספו לאוצר, וגם חילוקים שיש בין מקום למקום הן בטבען והן במלאכת העבודה.
חלק שני. ליקוט מדברי הראשונים לבאר מה שאמרו רז"ל דאחמיץ במחובר, ובענין זמן דחיוב שמירה
חלק שלישי. ליקוט מפוסקים אחרונים שנכתבו בקיצור להלכה למעשה ומביאים מנהגי ישראל בענין זמן הקוחובת בשמירה להזהר מחשש חמץ על ידי הגשמים שירד על התבואה בעודן מחובר לאחר שנגמרו כל צרכן.

חלק רביעי. ליקוט מששים ספרי הפוסקים ושאלות ותשובות בענין גשמים שירד על התבואה בעודן מחובר לקרקע אם הם כשרים למצת מצוה לאכילה.
חלק חמישי. בירור אי טל יכול להחמיץ החטים בעודן מחוברים לקרקע, ובענין חטים שהיו מגולין בתחלת הלילה, ובענין זמן קצירת החטים כדי שיתייבש מהטל, ובענין שינוי מראות שנמצאו על חטים.
חלק ששי. קיצור העולה מכל הפוסקים להלכה למעשה, ובנוגע להמציאות שבמדינתינו בטבע גידול והתייבשות החטים והגשמים מצוי בעת הקצירה, וסדר הקצירה שנעשה על ידי קאמביין מאשין, ומעלת ההידור דקצירת יד.
חלק שביעי. ליקוט ממנהגי וסיפורי ומכתבי צדיקים בענין קצירת חטים ושמירתן.
נסדר ונכתב בעזהשי"ת ע"י הרב הגאון רבי יעקב צבי גאלדשטיין שליט"א, ברוקלין ניו יארק שנת תשס"ה לפ"ק.

*   *   *

*   *   *

ספר אפיית המצות השלם

אלפי הלכות בכל מלאכת אפיית המצות.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita

*   *   *

קונטרס "קחי ריחים"

*   *   *

דיני ואכילת מצה כל שבעת ימי החג, אם יש בו מצוה או רשות. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"אאבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מצות מצה

קונטרס "קחי ריחים" מאת כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א

בדורינו דור ששולטים בו הערב רב, ואין לנו רק מיעוט קטן של רבנים שלא שייכים לערב רב, לכן ב"ה שאירגנו חבורות של תלמידי חכמים שעוסקים ובודקים בכל הכוחות ששייך להם לסדר אפיית המצות של חבורות של שומרי תורה ומצוות ומדקדקים במצות, ומכניסים הידורים חדשים כמו שאנו רואים בכמה מקומות שעשו תקנות גדולות ב"ה, אבל לדאבונינו הרב, רוב מבני ישראל סומכים על המאפיות הגדולות, ולפי שארגנו הבני תורה וועד הכשרות מיוחד, ובדקו בהרבה מאפיות ומצאו בעיות גדולות בכשרות המצות, ולא היה להם אפילו למי לדבר, ולהסביר להם הבעיות, והמשגיח לא רוצה לשמוע, המשגיח עונה להקונה, האם לא שמעת מה שהולך בכשרות הבשר, שאף על פי שכולם יודעים שהבשר טריפה מוכרים את זה בריש גליה, ואפילו שכל הרבנים הצדיקים מהעדה החרדית צועקים בקול גדול ובמודעות גדולות על הקירות בירושלים עיה"ק, ובעלי הבשר מורידים את המודעות, וכך רובם אינם יודעים מה הולך, [כך הוא בדיוק במאפיות המצות, ואם אתה רוצה לבוא ולקנות, טוב, ואם אתה רוצה לחפש תיקונים, לך למקום אחר], ולא די זה לבד, אלא בעלי הצדקה שמחלקים מאות אלפים קילא בשר לעניי ארץ ישראל, ישנם עוד שמחלקים דוקא בשר בהמה, כדי להכשיל את אחינו בני ישראל דוקא ביום הקדוש של חג הפסח מחלקים בשר בהמה.

ב"ה לא אלמן ישראל, שכמה ממחלקי הבשר נתנו לחג הפסח דוקא בשר עוף וגם היות ובשר עוף יותר בזול, חילקו כמעט כפול מבשר עוף ובזה עשו קידוש השם גדול, אשרי חלקם, שהם נחשבים ממזכי הרבים.

גם כן שמענו שהרבה ממקבלי הבשר זרקו את הבשר תיכף לפח אשפא, והיו ב"ה בשר די להחתולים בירושלים עיה"ק, שאולי הם באמת אנשים שאכלו טריפות בגלגול הקודש, ועכשיו מתקנים בזה, כי להם מותר לאכול טריפות, והלוואי שכל ישראל היו עושים כך, ומי שיש בידו למחות חייב למחות ולגלות לכל הידידים שלו. ובזה יהיה בין מזכי הרבים ויזכה לבנים צדיקים, כמבואר במשנה ברורה הלכות שבת.

מעשה נורא בשוחט ובודק שהיה לו קבלה מהמגיד ממעזריטש, והשטן תפס אותו והאכיל נבילות וטריפות, ומה נאמר בזמנינו אנו שרואים בעליל איך שהרבנים בארצות הברית מאכילים במזיד ובשאט נפש נבילות וטריפות רח"ל, על אף שכולם יודעים, ואין להם שום בושה, והם כמו הכלבים עזי פנים שבדור, רח"ל, ואין פוצה פה ומצפצף, אוי לנו למה שהגענו!!!

ואנו צועקים! עד מתי תאכילו את העם
נבילות וטריפות חלב ודם!!!

שמן נאט אולא כשר לפסח

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

*   *   *

הלכות פסח לשלשים יום

שלחן ערוך אורח חיים מחבר ורמ"א מחולק לל' יום קודם הפסח

*   *   *

קובץ ספרי שולחן ערוך אורח חיים – כרך ג',


קונטרס רחקי מעושק – ע"י קהילת יטב לב דסאטמאר – חלק א'
,

פסח פרמידות מדבר חבד

ספרי שולחן ערוך- המחבר עם הרמא- כרך שלישי- אורח חיים ספרי שולחן ערוך הפצה הלכות פסח לימוד  שולחן ערוך אורח חיים- הלכות פסח- מחולק לשולושים יום קחי ריחיים חלב חיטים jkc jhyh מכור לגוי פסח- סדר היום של  ערב פסח מדריך לכשרות וחיזוק הדת מדריך לכשרות מדריך כשרות פסח- הא לחמא עניא ספר קיום המצת  כהלכתה ספר שלום שלוום לרחוק ולקורב ורפאתיו סגולת מצות ישראל מצות מצה בשלמותה ספר מנהיגי צדיקי ישראל ספר אפיית מצות השלם ספר מצה השלם- מפעל הזוהר העולמי תשמישי קדושה- מפעל הזוהר העולמי פסח- קערת פסח- מפעל הזוהר העולמי

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*