logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ענין פסח- הלכות פסח דיניו מנהגיו, סדר היום ערב פסח, מכירת חמץ- קונטרס דברי תורה הגדה של פסח -מפעל הזוהר העולמי

 

פסח יציאת מצרים

 

להורדה:

דרשת שבת הגדול בדיקת וביעור חמץ מחדש,

בולעטין וועד הכשרות,

הלכות פסח – דיניו – ומנהגיו,

הצלת נפשות חלק ב,

הקדמה לקונטרס קחי רחיים,

מכירת חמץ ועוד אזהרות,

מכתב לרבי מאיר,

בראנסדארפער,

מצוה אנציקלופדיה פסח,

מצות געספעלט,

סדר ברכת האילנות,

סדר היום של ערב פסח,

סיפור המציל נפש ר משה לייב מסאסוב,

ספרים על פסח חלק ד,

קובץ קחי רחיים ערוך 3 

פסח- צלחת סדר

להורדה: בקבצי PDF:

אזהרות לפסח בפרעם מחדש אידיש מכירת חמץ 7,

דרשת שבת הגדול בדיקת וביעור חמץ מחדש,

הצלת נפשות חלק ב ערוך תיקונים רמבם,

שבת הגדול 1,

שחיטת עדה נגמרה,

שמן אגוזים לפסחoil,

תזכורת לערב פסח,

ACHILAT_MATZOT_VOL1_E[1,

hamatzil_nefesh_acash_zasev_h,

MATZAH_SHERUYAH-H[1,

MITZVAH_MATZAH_SHELEMUTA-H[1,

MITZVAT_MATZAH-H[1,

Paysach_Halucehsh_sahbesh_Hagudol_H,

Paysach_Keci_racaym_Mazeh secitah_eydah_hacarydis,

SEDER-HAYOM-EREV-PAISACH1[1,

SEGULOT_MATZOT_ISRAEL-H[1]STOP-SALE-FOR-LGUY[1,

שער והקדמות לוזהר לפסח – לפורים 1

שער והקדמות לוזהר לפסח – לפורים

1 2 3 4 5 6 7 8 Hebrewbooks_org_51028

PASSOVER_hagudah_H

PASSOVER_Keci_racaym_Mazeh

PASSOVER_mitzvas_matzah_H

PASSOVER_Shabbos_hagudel_V1_H

PASSOVER_Shabbos_hagudel_V2_H

PASSOVER_Shabbos_hagudel_V4_H..

מצוה אנציקלופדיה
הלכות פסח – דיניו – ומנהגיו

 

– להמעדעצין קאמפאניס, לברר כשרות התרופות לפסח ולכל ימות השנה, מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין,
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
הלכות נחוצות לפסח
על דבר כשרות הגבינה הקשה לפסח, מהרב צבי שכטר שליט"א מסורה 
– אזהרה חמורה – להסיר מכשול על דבר המכשולות הגדולות בכשרות היין לחג הפסח ולכל ימות השנה וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
דארצות הברית וקנדה
כתבה על הספרים מצוה אנציקלופדיה אפיית המצות ואכילת מצות בישראל י"ג חלקים – שיצאו לאור על ידיהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין,
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
הלכות פסח באנגלית
מועד למשמרת הכשרות בעיר רבתי נוא יארק אזהרה חמורה נגד שמן קטניות בפסח
על המכשולות הגדולות ביין מבושל של האָ יוּי מכתב מאורטדוקס יוניאן על יין מבושל
אנגלית

אבל בחוץ לארץ הרבנים שקוראים לעצמם חרידים, כמו התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה ושותפיהם, צועקים תאכלו חלב בתיאבון, ואין שום בעיה על איסור חֵלֶב זה כשר, כי זה מביא הרבה כסף להרבי מסאטמאר שהוא השותף הראשי, והעיקר 
לצעוק ציונים ימח שמם, ולדבר נגד ארץ ישראל, ונגד הכותל המערבי שזה טמא חס ושלום, וכך מוחקים מה שאומרים בברכת המזון ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, זה הם רוצים למחוק, וזה הסימן האמיתי שהם ראשי הסטרא אחרא והערב רב, שאצליהם טרף וחלב זה מצוה לאכול, חמץ בפסח מצוה, יין נסך מצוה, מקוואות פסולות מצוה, בשר בחלב מותר, ביצים טמאות מותר, עירוב אסור, ערכאות ומסירה מצוה, וכו', וכו', ועכשיו ירא הקהל וישפוט, מי הם ראשי הערב רב?
פקוח ממשלתי על הכשרות
החילוק הגדול בין מדינה הציונית בארץ ישראל – ובין מדינה נגד הציונית שקוראים אותה סאטמאר בארצות הברית – בכל זאת אין בו משהו. ובפרט על הבשר הקפוא המגיע מחו"ל מהווה 80% מתוצרת הבשר בארץ, הבעיה בשחיטה והבעיה הגדולה והעיקרית היא בשלב הניקור, המצב נורא ואיום, סיפורים מדהימים, הבטושער'ס עושים מה שרוצים, ומשחקים על עניני ניקור שהוא איסור כרת. כך צועקים העיתונים (שהם ציונים) בארץ ישראל,
מכתב שנשלח על ידי וועד הכשרות לברר המעדעצינען לפסח ולכל ימות השנה.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
רפואה דראג סטאר 
איבער דעם כשר לפסח נאו-אולא אויל וויכטיגע אויפקלערונג
אזהרה מבית דין צדק דקהל האלמין שנת תשס"ד – על המכשול הגדול שרבני העדה החרדית מצאו שמניחים על הבשר בהמה אחר שחיטה ומליחה כדי שיתקיים זמן רב מעורב בו חמץ ממאלט, ועל כן שומר נפשו ירחיק את עצמו ואת בני ביתו מחשש חמץ.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
להסיר מכשול מאיסור חמץ בפסח

 

אלפי הלכות בכל מלאכת אפיית המצות.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
אפיית המצות השלם
חלק ג' מספר אפיית המצות השלם, והוא מנהגי צדיקי וגדולי עולם מוסדי דור ודור ודרכי הליכותיהם בקודש.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מנהגי צדיקי ישראל
ה' חלקים.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשנ"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מצוה אנציקלופדיה לפסח חלק י"ד
קובץ גדול מדברי הפוסקים, המקיפים כללים יסודיים ועיקריים הנוגעים לאפיית ואכילת המצות בפסח, ושאר עניני החג. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"אאבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מצות מצה בשלימותה
סגולות והשפעות המרובות הבא על ידי קיום מצוות אכילת מצה כדת וכהלכה. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
סגולות מצות ישראל
דרוש להלכות פסח, טהרת המשפחה, שאלות נשים, כשרות, צניעות, ומצות תיקון עירובין מאת כ"ק הגה"צ רבי חיים יהודה כ"ץ שליט"א האדמו"ר ואבדק"ק ור"מ סערדאהעלי שליט"א. מלפנים דומ"ץ קהל חסידי בעלזא, בארא פארק. י"ל על ידי וועד העירוב ד'בארא פארק ניסן תש"ס לפ"ק דרשת שבת הגדול

ניסן שנת תש"סתשובות בנידון מצות מכונה בפסח. דברי הרבנים האוסרים, חובר ע"י הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל. קונטרס ביטול מודעה דברי הרבנים המתירים, חובר ונערך ע"י הגאון רבי יוסף שאול נאטנזאהן זצ"ל אבדק"ק לעמבערגמודעה לבית ישראל ביטול מודעה

 

 

מבאר גודל ההזנחה בכשרות מעדעצינן לפסח. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
שלום לרחוק ולקרוב
דיני מצה שרויה למחמירים בה ולמקילים בה, וההבדל בין שבעת הימים הראשונים של חג לאחרון של פסח. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מצה שרויה
דיני ואכילת מצה כל שבעת ימי החג, אם יש בו מצוה או רשות. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מצות מצה
א. כל תנאי המצוות, דברים ההכרחיים לקיים המצוות כהלכתן בכל פרטיה ודקדוקיה שיעלה לרצון לפני אדון כל.
ב. דינים והדרכה לבדיקת חסא סאלאט, ולבדיקת כרוב –  קרויט.
ג. זהירת כניסת מאכלים ומשקאות מיוצרים בבתי חרושת לבית בפסח. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
קיום המצות כהלכתה

 

 

 

 

פסח פרמידות מדבר חבד

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*