logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

סדר כוונות ימי בין המצרים – מאת הרה"ג ר' יהושע צבי בוק שליט"א

 סדר כוונות ימי בין המצרים

ימי בין המצרים-  שלושת השבועות - ביס בנות חבד

מאז חורבן בית המקדש השני והיציאה לגלות, מתאבל עם ישראל על החורבן ומייחל לגאולה. עיקר האבלות מתרכזת בימי בין המצרים, שהם שלשת השבועות שבין שבעה עשר בתמוז – בו הובקעה החומה והאויב הרומאי פלש לירושלים והחל לטבוח בעם, לתשעה באב – בו נשרף בית המקדש.

 להורדת דף הכונות מאת הרה"ג ר' יהושע צבי בוק שליט"א–  בקובץ pdf :    כוונות ימי בין המצרים

כוונות בין המצרים- קובץ word

בין המצרים- סדר כוונות להורדה: שני מאמרים לבין המצרים

 

בספר מאור ושמש רמזי בין המצרים איתא וזלה"ק:

"ותרא אותו כי טוב ותצפנהו שלשה ירחים. ואיתא בזוהר הקדוש ששלשה ירחים הם תמוז ואב וטבת. והנה פירוש הזוהר הוא נעלם ונסתר שצריך להבין מה הצפינה והיכן הטמינה, ולמה דוקא בג' חדשים אלו. והנה כי עיקר העבדות להבורא ית"ש הוא התפלה כמאמר חז"ל איזה עבודה שהיא בלב זהו תפלה, וכמו שכתבתי על פסוק ראשית עריסותיכם יעויין שם. והנה עיקר התפלה הוא ג' ברכות ראשונות וג' אחרונות, כמו שדימו חז"ל שג' ראשונות הם כעבד שמסדר שבחו לפני רבו וג' אחרונות הם כעבד שמקבל פרס מרבו ונפטר והולך לו והאמצעיות אינם רק צלותא. והנה בשאר כל ימות השנה החסדים מגולים על כנסת ישראל בלי שום קטרוג ואז התפלות של בני ישראל עולים בלי מסך המבדיל, אך בג' החדשים הנ"ל הם התעוררות הדינים וקטרוג ולזה צריך שיהיה הצנע לכת עם ה' שגם בתפלה צריך להתפלל באופן שהמקטרגים לא ידעו ולא יבינו.

ואיתא בכונת האר"י ז"ל בתפלה שבין המצרים צריך לכוין בברכת אבות באותיות הקודמין לשם הוי"ה דהיינו טדה"ד ובברכה שניה צריך לכוין אותיות המאוחרין לשם הוי"ה דהיינו כוז"ו ובברכה ג' צריך לכוין אותיות הוי"ה בחילוף א"ת ב"ש. והטעם בזה כמו שכתבתי שצריך שיתפלל בצניעות, וצריך להצניע השם הוי"ה ברוך הוא באופן שלא יבינו הסטרא אחרא היכן צפון, ובאמת הוא טמיר וטמון בשמות אלו, דהיינו אותיות הקודמין עולין כ"ב שזה מורה על ט' מכילין דרחמי, שהתפלל משה בפעם שני וי"ג מכילין דרחמי שט' תיקוני דיקנא יונקים ומקבלים האורות מי"ג תיקוני דיקנא. ואותיות המאוחרין עולה ט"ל ושני אותיות הראשונים הם כ"ו כמנין שם הוי"ה ושני אותיות אחרונים עולה י"ג כמנין י"ג מכילין דרחמי תקוני דיקנא. והשם השלישי שהוא בחילוף א"ת ב"ש עולה ש', ושי"ן עולה שס"א עם הכולל כמנין שלשה שמות הנ"ל. וזה פירוש הפסוק ותרא אותו כי טוב ותצפנהו, כי משה עם טוב עולה שס"ב כמנין ג' שמות הנ"ל עם הכולל. גם רמז שהצפינו לשם הוי"ה בשם טוב, כי הוי"ה במספר קטן עולה טו"ב וזה שם אהו"ה גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא. וזה הוא דוקא בג' חדשים הנ"ל כן נראה לי"

בין המצרים- ויקיפדיה

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*