logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

מודעה לחג הפסח – הגיע זמן גאולתכם – מכתב אמת מתורת אמת

 

עבדים היינו לבעל המכשירים שסמכנו עליהם ואכלנו בשר נבילות וטריפות חלב ודם בלא יודעים, ושילמנו עליהם מאות אלפים שקלים.

ליל הסדר העבר הפסיקו עשרות אלפים משפחות מאכילת בשר הטרף, ומצאו בעלי הבשר עצה חדשה ונוראה, שנותנים מאות אלפים בשר לגמחי"ם המחלקים חבילות לפסח ממש חצי בחינם, כדי להרגיל את העולם להתחיל מחדש לאכול הבשר הטרף הזה, בדיוק כמו שעשה המן הרשע לעשות כרצון איש ואיש.

להורדה שלה קונטרס הגיע זמן גאולתכם, לחץ כאן:

לכן, היום זה הזמן לנקות את הבשר הטרף ואפילו שקיבלתם בחינם, נא לזורקו לפח, ולא ח"ו ליתנו לעניים שכן אוכלים בשר, כי כך נהייתם מאכילי טריפות, ותדעו נאמנה, כי כתוב בשלחן ערוך יו"ד סימן כ"ה כי המאכיל טריפות אסור להתעסק בקבורתו.

 נכתב בספרים הקדושים כי בערב מיוחד זה, וביום שלאחריו אנחנו מקבלים כוחות מלמעלה בדמות דחיפה בגב מהקב"ה בכבודו ובעצמו, ואנחנו יכולים לשבור כל חומה ולעבור כל מחסום, בליל הסדר סביב השולחן החגיגי, תפרסמו כל זה לכל אחד מישראל כי כל ישראל ערבים זה לזה

 אם אתם נותנים לקמחא דפסחא, ואם הכסף שלכם קונים ומחלקים בשר טרף למשפחות שלא טועמות כל השנה אפילו בשר עוף ואתם מזכים אותם עם הבשר הטרף, איפו היגעתם?

אתם נהייתם שותפים להמן הרשע שנתן לכל אחד לכאול מה שרצה, ומה קרה אחרי זה, אומר הצדיק הקדוש מרן עובדיה יוסף שליט"א, שהשש מיליון איש שנהרגו בשואה היה חשבון של אנשים בדור של המן שאכלו טריפות רח"ל.

לכן עוד לא מאוחר!

 

לקראת פסח: עבדים היינו במצרים, ולמפעלי הבשר – עתה עתה בני חורין!!!

כשתשאלו השאלה הנוקבת – מה נשתנה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

יהיה התשובה עבדים היינו לפרעה במצרים, ושם גם לא אכלנו בשר טרף, והיום נעשה לכל הפחות לא להיות יותר גרוע ממה שהיינו במצרים, בפסח יורדת הארה רוחנית ענקית אל העולם ועבורנו חג זה יכול להוות פתח ושער לשינוי אמיתי ולרכישת תכונות ומידות יקרות שיכולות לתת לנו כוח למשך כל השנה הקרובה.

 

לכן, מצאתי לנכון לרכז מספר נקודות מרכזיות עליהן נוכל כולנו לדון בליל הסדר יחד עם בני המשפחה. לרגע נזרוק את הבשר הטרף ונאפשר לאור הגדול להיכנס אל חיינו.

ידוע שהמצווה העיקרית של החג היא "והגדת לבינך", ומכאן גם מקור השם – הגדה. אנחנו מצווים להגיד ולספר ביציאת מצרים כל הלילה, וככל המרבה – הרי זה משובח.

נספר את הסיפור מה שקרה בעיר קראקא, והיום כל האטליזים כמעט בארץ ובחו"ל מאכילים טריפות, יש אלפי מאמרים בעיתון ש90 אחוז מהאיטליזים מכרו בשר גוים, [חוץ מזה שהבשר של היהודים גם ואולי יותר גרוע, כי הערבים מביאים לנו בשר חזיר וחמורים ושם אין איסור חלב שזה איסור כרת] וחלק גדול תפסו אותם, הכל בגלוי. ומובא במאמר זה הוא כמובן רק בגדר על קצה קצהו של קצה המזלג.

 

השנה הזאת כולנו בני חורין לעבוד את ה' בכל לבב באהבה לעשות רצונו ואז נהיה בני חורין אמיתיים.

 

http://www.vaadhakashrus.com/

אכילה בכשרות

בשר בהמה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

ספרים ומחברים

ראשי – HOME


1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11 12  13  14  15 16  17  18  19 20  21  22  23 24  25  26  27 28  29  30  31 32  33  34  35 36  37  38  39 40  41  42  43 44  45  46  47 48  49  50  51 52  53  54  55 56  57  58  59 60  61  62  63 64  65  66  67 68  69  70  71 72  73  74  75 76  77  78  79 80  81  82  83 84  85  86  87 88  89  90  91 92  93  94  95 96  97  98  99 100  101 

 

גדולי ישראל הזהירו אותנו במיוחד לבל נכניס בפינו מאכלות אסורות.

רש"י הקדוש כותב על הפסוק:ואנשי קודש תהיון לי (שמות כ"ב) אם אתם קדושים ופרושים מנבילות וטריפות הרי אתם שלי, ואם לאו אתם של נבוכדנצר וחבריו, הפשט הוא כך: הקדוש ברוך הוא אומר כשהיהודים יהיו קדושים, והם לא יאכלו נבילות וטריפות, אז הם יהיו שלי, וכשהם יאכלו נבילות וטריפות הם לא יהיו שלי, ועל המלים לכלב תשליכון אותו אומר רש"י: "שהכלב נכבד ממנו, הכוונה שמישהו אוכל טריפות הוא יותר גרוע מכלב".

 

 

הנשר הגדול הרמב"ם רבינו משה ב"ר מיימון זצ"ל אמר:

האוכל חס ושלום נבילות וטריפות גורם שמחליף נשמת האדם ממאמין בשם ותורתו, לאפיקורסות.

(דגל מחנה אפרים פרשת עקב בשם הרמב"ם)

 

רשכבה"ג מרן רבי אהרן רוקח מבעלזא זי"ע אמר: כל כוחו של הרשע הגרמני היטלר ימ"ש בא על ידי שאכלו מאכלות אסורות שהיו שוחטים קלים ומזה נולד עמלק הגרמני, והיה במדה כנגד מדה מפני שלא השחיזו הסכינים כדבעי השחיז את החרב של הבעל דבר שהוא שר של עמלק ועל ידי זה היה בכוחו לשחוט מיליוני יהודים רח"ל.

 

הגאון החסיד רבן של ישראל רבינו אליהו מווילנא זיע"א
שערוריה גדולה ב"ווילנא"
 

עשרות בשנים נכשלו רח"ל באיסור חלב ודם בזמנו של הגאון החסיד רבן של ישראל רבינו אליהו מווילנא זיע"א
ספר לחם שערים – ספר עתיק יקר המציאות – בפיקוח הגאון החסיד מווילנא זצ"ל
מעשה נורא איך שבעיר ווילנא בזמנו של הגר"א זצ"ל אכלו כל העיר חלב ודם בלא יודעים, ואיך שהגר"א תיקון את המצב

  מאגר הספרים העולמי  

דפי אוצר הספרים העולמי – Torah Books International Pages
תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים
502 דפים – 502 בגימטריא בשר

502 PAGES – 502 GIMATRIA BASA"R
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  6
9
 
 70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83 84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117 118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  < /strong>138  139  140  141  142  143  144  145  146  147 148  149  150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176 177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206 207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  234  235  236  237 238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267 268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298 299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328 329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358 359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388 389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418 419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448 449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478 479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502

 

חג שמח וכשר באמת לכל עם ישראל

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*