logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

חשיפה על כשרות הבשר האדמור מהאלמין בדרשה בהר המנוחות בציון הרבנית טובא עליה השלום-מי אשם על 6 מיליון יהודים? מי הם האשמים על מלחמת העולם הראשונה?

חשיפה על כשרות הבשר האדמור מהאלמין בדרשה בהר המנוחות בציון הרבנית טובא ע"ה

מי אשם על 6 מיליון יהודים? מי הם האשמים על מלחמת העולם הראשונה? מי הם אשמים על מלחמת העולם השלישית?

תשובה: הבדצי"ם שנותנים הכשר על נבילות וטריפות חלב ודם וכל הרבנים השותקים ולא פותחים פיהם לומר האמת, ובפרט שאומרים שהכל כשר אפילו שלא יודעים את הא-ב של השחיטה,

ומה נוראים דברי המדרש רבה איכה – עה"כ ויצא מבת ציון, וזל"ק: היו גדולי ישראל רואין דבר עבירה והופכים פניהם ממנו, אמר להם הקב"ה תבא שעה ואני עושה לכם כן, עכ"ל. ובאדר"נ (פכ"ט) וז"ל: מפני מה מתים ת"ח בלא זמנם מפני שהם בוזים בעצמם שאינם נוקמים ונוטרים כנחש על דברי תורה ויראת שמים, עכ"ל. ולסיום הדברים: אעתיק מ"ש הלוחם הגדול מוהר"ר חיים סופר זצ"ל בספרו הבהיר שערי חיים דף ו, ע"ב, וז"ל: אוי מיום הדין ואוי מיום התוכחה בבוא עת מועד לכל חי, וכי יפקוד ד' על מעשי אנוש ועל פעולות אדם שיחופש וימצא כתוב: צדיק זה חלל שבת, חסיד זה עבר על נדה, ירא אלקים זה עבר על נבילה וטריפה ושעטנז, קדוש זה עבר על אשת איש, וישתוממו כל אנשי אמונה וישאלו הלא הצור תמים פעלו, ויענהו ד' בסערה: הלא הי' בכחך למחות באיש פלוני אלמוני רשע. מדוע לא זכרת אותו ולא פקדת עליו אשמו וכו' עכ"ל. ונוסיף על זה שעכשיו קדוש זה רוצה להרוג עוד שש מליון יהודים רח"ל.

 

חשיפה על כשרות הבשר האדמו"ר מהאָלמין בדרשה בהר המנוחות בציון הרבנית טובא ע"ה חלק ב

 

https://www.youtube.com/watch?v=OMsZgMyjRCw

  00779 חשיפה על כשרות הבשר האדמור מהאלמין בדרשה בהר המנוחות בציון הרבנית טובא ע"המאת מפעל הזוהר העולמי חדש 12:37עוד
 נצפה 00778 חשיפה על כשרות הבשר האדמור מהאלמין בדרשה בהר המנוחות בציון הרבנית טובא ע"המאת מפעל הזוהר העולמי חדש 12:37עוד

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*