logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר התשובה והאמונה – לבעלי תשובה וכל עם ישראל

ספרים בעניני התשובה ואמונה בשכר ועונש

כולל גודל ענין הלימוד של עניני תשובה ואמונה בשכר ועונש,
והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם הזה
ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, עניני יראת השם ואהבת השם

התשובה ואמונה בשכר ועונש הוא אחת
מיסודות הגדולות בקדושת ישראל ובטהרתן

יוצא לאור

בהשתתפות עוסקי בצרכי ציבור לשם שמים בלבד
שהקדוש ברוך הוא משלם שכרם

ספר התשובה

 

350

סדר בראשית

מדריך ומורה דרך להרוצים לעלות מעלה מעלה בדרך התשובה, שאי אפשר להגיע לתורה לשמה בלי 
שיעשה תשובה מקודם.

 

ספר התשובה

6

שערים

ספר התשובה שערים

60

אמונה – גאולה – תשובה

ספר התשובה הקדמה

28

·        בפרשה זו יבואר:

·        שהתשובה קדמה לעולם.

·        שבעה דברים נבראו קודם בריאת העולם ואחד מהם התשובה.

·        תשובה רפואה למכה

·        עיקר התשובה להתבונן בשפלותו

·        תשובה נתנה רק לישראל

·        אלמלא עולם התשובה לא היה העולם מתקיים

ספר התשובה פרשת בראשית

24

·        בפרשה  זו יבואר:

·        כפי ערך התשובה כן תגדל היחוד והאהבה.

·        סוכות ראשון לחשבון עונות.

·        קין למד את אדם הראשון כחה של תשובה.

·        סוד התשובה.

·        דרך הטוב שיעשה תשובה קודם שיבואו עליו יסורים.

·        צריך שיהא זהיר מאוד לבל יחטא עוד.

 

ספר התשובה פרשת נח

22

·        כחה של תשובה.

·        בתשובה נדרשת רק פתח כחודו של מחט.

·        תשובה של יום אחד מביאה את הגאולה.

·        תשובה מועילה גם לכופר בעיקר.

·        ספק עבירה צריך יותר חיפוש מעברה.

·        כחה של התשובה עד סוף כל הדורות.

ספר התשובה פרשת לך לך

30

·        בפרשה זו יבואר:

·        גדול כחה של תשובה אף בהרהור.

·        כל הרהור תשובה מגיע עד כסא הכבוד

·        המהרהר בתשובה נעשה צדיק גמור

·        כל בר דעת מרגיש בהרהורי תשובה

·        רפואת העוונות רק על ידי תשובה

·        התשובה רפואה לעולם

ספר התשובה פרשת וירא

24

·        בפרשה זו יבואר:

·        סוד רפואת הנפש.

·        בלי הכנעת הלב ופשפוש מעשים לא יבוא לידי תשובה.

·        לא שק ולא תענית גורם, אלא תשובה ומעשים טובים גורמים.

·        השרוי בתענית יהא דואג ואונן.

·        כל יום התענית יהא בתשובה ותפילה וצדקה ותלמוד תורה כנגד כולם.

ספר התשובה פרשת חיי שרה

24

·        בפרשה  זו יבואר:

·        במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו.

·        בעל תשובה אהוב ונחמד לפני הבורא ושכרו הרבה.

·        יש להקדוש ברוך הוא תענוג גדול מהבעל תשובה.

·        הקדוש ברוך הוא מעטר את הבעל תשובה בכתרים.

·        בית יש לו לבעל תשובה בגן עדן.

 

ספר התשובה פרשת תולדות

22

·        בפרשה זו יבואר:

·        היסורים הופכים את האדם לטוב מאוד יותר מהצדיק גמור.

·        אין עושין תשובה אלא על ידי יסורים.

·        יסורין מנקין החטא.

·        לקבל יסורים באהבה כדי שיכפרו על העוונות.

·        סיפור מזעזע.

ספר התשובה פרשת ויצא

18

·        בפרשה זו יבואר:

·        תשובה על העוונות שדש בעקביו.

·        צריך ליתן דין על כל אחד ואחד שדש בעקביו.

·        ישוב אפילו מספק עבירה.

·        תשובה על ידי כח התורה.

·        התורה רפואת הנפש.

·        שהתשובה קדמה לעולם.

ספר התשובה פרשת וישלח

14

·        בפרשה זו יבואר:

·        מי שהוא מלא סרחון צואת עוונותיו אין תורתו נחת רוח לבוראו.

·        יש לעשות תשובה קודם הלימוד ואחר הלימוד.

·        סור מרע – ואחר כך – ועשה טוב .

·        כל המעשים שאדם עושה והוא רשע מוסיף כח בקליפה והוא נענש על לימודו .

ספר התשובה פרשת וישב

14

·        בפרשה זו יבואר:

·        הגאולה השלימה בתשובה תלויה .

·        כך ישראל כיון שטעמו טעם גלות, אם יחזרו בתשובה יחשב עליהם כאילו עברו עליהם כל אלו דברים שכתובים בתורה .

·        החוטא – מסתלקת ממנו רוח קדושה ושורה עליו רוח דמסאבא במקום קדושה

·        שהתשובה קדמה לעולם.

ספר התשובה פרשת מקץ

18

·        בפרשה זו יבואר:

·        באור "שני אלפים ימות המשיח"

·        אילו ישראל זוכים על ידי תשובה אפשר שיבוא המשיח בתחילת חלק האחרון .

·        בתשרי נגאלים על ידי תשובה .

·        מסגולת הוידוי הוא לסלק ממנו כל המקטרגים .

·        אין השכינה שורה על האדם אלא אם כן הוא  נמצא שלם בקיום התרי"ג מצוות .

ספר התשובה פרשת ויגש

20

·        בפרשה זו יבואר:

·        רשע! אל יאוש!

·        מי שמזכה את הרבים, נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית.

·        103 עצות לתשובה מושלמת .

·        המחזיר בני אדם, בתשובה זוכה ויושב בישיבה של מעלה, והקדוש ברוך הוא מבטל הגזרה בשבילו .

·        מצוה להזהיר את בני אדם על כל דבר פשע.

 

ספר התשובה פרשת ויחי

26

מפתח ותוכן הענינים על כל סדר בראשית

במפתח הזה מובא בעזהי"ת ראשי פרקים מהענינים המבוארים בכל הפרשיות.

ספר התשובה מפתח ותוכן הענינים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*