logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

אנציקלופדיה העולמית בנושא פסח

שלחן ערוך אורח חיים מחבר ורמ"א מחולק לל' יום קודם הפסח

דברי התעוררות לבני תורה לקראת ימי קציר חטים המשמשים ובאים שיהיו זריזים מקדימין למצוות לקצור החטים בזמן המובחר על פי דעת תורה וחכמיה, סיון תשס"ה לפ"ק, מספר הפאקס:  
732 – 363 – 7417

חלב חטים

חלק רביעי. ליקוט מששים ספרי הפוסקים ושאלות ותשובות בענין גשמים שירד על התבואה בעודן מחובר לקרקע אם הם כשרים למצת מצוה לאכילה. 
חלק חמישי. בירור אי טל יכול להחמיץ החטים בעודן מחוברים לקרקע, ובענין חטים שהיו מגולין בתחלת הלילה, ובענין זמן קצירת החטים כדי שיתייבש מהטל, ובענין שינוי מראות שנמצאו על חטים. 
חלק ששי. קיצור העולה מכל הפוסקים להלכה למעשה, ובנוגע להמציאות שבמדינתינו בטבע גידול והתייבשות החטים והגשמים מצוי בעת הקצירה, וסדר הקצירה שנעשה על ידי קאמביין מאשין, ומעלת ההידור דקצירת יד.
חלק שביעי. ליקוט ממנהגי וסיפורי ומכתבי צדיקים בענין קצירת חטים ושמירתן.
נסדר ונכתב בעזהשי"ת ע"י הרב הגאון רבי יעקב צבי גאלדשטיין שליט"א, ברוקלין ניו יארק שנת תשס"ה לפ"ק. 

קציר חטים
חלק ראשון. מלוקט מפי ספרים וסופרים סדר בריאת החטים מתחלת זריעתן עד שנאספו לאוצר, וגם חילוקים שיש בין מקום למקום הן בטבען והן במלאכת העבודה.

חלק שני. ליקוט מדברי הראשונים לבאר מה שאמרו רז"ל דאחמיץ במחובר, ובענין זמן דחיוב שמירה
חלק שלישי. ליקוט מפוסקים אחרונים שנכתבו בקיצור להלכה למעשה ומביאים מנהגי ישראל בענין זמן הקוחובת בשמירה להזהר מחשש חמץ על ידי הגשמים שירד על התבואה בעודן מחובר לאחר שנגמרו כל צרכן.

מודעות על ספרי כשרות לפסח שחיטה ניקור ושמירת המצות, מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א – וויכטיגע התעוררות וועגען פסח – מודעות, קול קורא'ס ומאמרים בעניני חיזוק הדת שיצאו לאור בבתי מדרשים וישיבות ובכתבי עת, יוצא לאור ע"י הוצאת אמונה, ברוקלין יצ"ו, שנת תשנ"ג.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מלחמות השם חלק ט"ו

כשרות התרופות (מעדעצינען) לפסח ולכל השנה. וויכטיגע התעוררות וועגען די מעדעצינן אויף פסח און אגאנץ יאר. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א – וויכטיגע התעוררות וועגען פסח – מודעות, קול קורא'ס ומאמרים בעניני חיזוק הדת שיצאו לאור בבתי מדרשים וישיבות ובכתבי עת, יוצא לאור ע"י הוצאת אמונה, ברוקלין יצ"ו, שנת תשנ"ג.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita

 

 

 

 

מלחמות השם חלק כ'
רשימה לבדיקת חמץ – טשעק ליסט אויף בדיקת חמץ [לערב פסח]. –מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א – וויכטיגע התעוררות וועגען פסח – מודעות, קול קורא'ס ומאמרים בעניני חיזוק הדת שיצאו לאור בבתי מדרשים וישיבות ובכתבי עת, יוצא לאור ע"י הוצאת אמונה, ברוקלין יצ"ו, שנת תשנ"ג.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מלחמת השם חלק כ"א
חלק כ"ד הוראה לקונה טלית, ומכשולות הגדולות שמצאו בזה – חלק כ"ה – מדור אזהרות לפסח – וויכטיגע התעוררות וועגען פסח.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א – וויכטיגע התעוררות וועגען פסח – מודעות, קול קורא'ס ומאמרים בעניני חיזוק הדת שיצאו לאור בבתי מדרשים וישיבות ובכתבי עת, יוצא לאור ע"י הוצאת אמונה, ברוקלין יצ"ו, שנת תשנ"ג. 
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מלחמת השם חלק כ"ד – כ"ה
ששים הלכות קצרות על הלכות פורים ופסח ממרן הגה"ק רבי שלום קרויז (זקן האדמורי"ם, ראש הרבנים בוויליאמסבורג) האדמו"ר מאודווארי שליט"א מחבר ספרי שו"ת דברי שלום שבע חלקים, וספרי מנוחת שלום עה"ת ומועדים שבע חלקים, ועוד. י"ל לכבוד הנשואין של בת הגה"צ רבי שמואל דוד קרויז שליט"א דומ"ץ אודווארי, ח"י שבט תשס"ב, ברוקלין ניו יארק ותקרא שמו בישראלהלכות פורים ופסח – שנת תשס"ב
הופיע מדריך מספר 13 על פסח בשורה טובה מוועד הכשרות
הלכות אכילת מצה ואפיקומן בלילי פסחים ועוד, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
אכילת מצות בישראל
שנאמרו על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין שליט"א.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
דברי תורה – על הגדה של פסח
שנאמרו על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין, שנת ה' תשנ"ו לפ"ק. דברי תורה לשבת הגדול ולפסח
ה' חלקים, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשנ"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מצוה אנציקלופדיה לפסח חלק י"ד
 מוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות על חשש חמץ בפסח, ובשר שנתעלם מן העין בכל חנותי הבשר שקוראים גלאט כשר בוטשער סטארס שהוא הפקר לכל גוי שעושה משלוח הבשר, ויש לו מפתח מן החנות, וכו'.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מכתב להרבנים
– להמעדעצין קאמפאניס, לברר כשרות התרופות לפסח ולכל ימות השנה, מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין,
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
הלכות נחוצות לפסח
על דבר כשרות הגבינה הקשה לפסח, מהרב צבי שכטר שליט"א מסורה 
– אזהרה חמורה – להסיר מכשול על דבר המכשולות הגדולות בכשרות היין לחג הפסח ולכל ימות השנה וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
דארצות הברית וקנדה
כתבה על הספרים מצוה אנציקלופדיה אפיית המצות ואכילת מצות בישראל י"ג חלקים – שיצאו לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין,
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
הלכות פסח באנגלית
מועד למשמרת הכשרות בעיר רבתי נוא יארק אזהרה חמורה נגד שמן קטניות בפסח
על המכשולות הגדולות ביין מבושל של האָ יוּי מכתב מאורטדוקס יוניאן על יין מבושל
אנגלית

אבל בחוץ לארץ הרבנים שקוראים לעצמם חרידים, כמו התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה ושותפיהם, צועקים תאכלו חלב בתיאבון, ואין שום בעיה על איסור חֵלֶב זה כשר, כי זה מביא הרבה כסף להרבי מסאטמאר שהוא השותף הראשי, והעיקרלצעוק ציונים ימח שמם, ולדבר נגד ארץ ישראל, ונגד הכותל המערבי שזה טמא חס ושלום, וכך מוחקים מה שאומרים בברכת המזון ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, זה הם רוצים למחוק, וזה הסימן האמיתי שהם ראשי הסטרא אחרא והערב רב, שאצליהם טרף וחלב זה מצוה לאכול, חמץ בפסח מצוה, יין נסך מצוה, מקוואות פסולות מצוה, בשר בחלב מותר, ביצים טמאות מותר, עירוב אסור, ערכאות ומסירה מצוה, וכו', וכו', ועכשיו ירא הקהל וישפוט, מי הם ראשי הערב רב?
פקוח ממשלתי על הכשרות
החילוק הגדול בין מדינה הציונית בארץ ישראל – ובין מדינה נגד הציונית שקוראים אותה סאטמאר בארצות הברית 
– בכל זאת אין בו משהו. ובפרט על הבשר הקפוא המגיע מחו"ל מהווה 80% מתוצרת הבשר בארץ, הבעיה בשחיטה והבעיה הגדולה והעיקרית היא בשלב הניקור, המצב נורא ואיום, סיפורים מדהימים, הבטושער'ס עושים מה שרוצים, ומשחקים על עניני ניקור שהוא איסור כרת. כך צועקים העיתונים (שהם ציונים) בארץ ישראל,
מכתב שנשלח על ידי וועד הכשרות לברר המעדעצינען לפסח ולכל ימות השנה.  -מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
רפואה דראג סטאר 
איבער דעם כשר לפסח נאו-אולא אויל וויכטיגע אויפקלערונג
אזהרה מבית דין צדק דקהל האלמין שנת תשס"ד – על המכשול הגדול שרבני העדה החרדית מצאו שמניחים על הבשר בהמה אחר שחיטה ומליחה כדי שיתקיים זמן רב מעורב בו חמץ ממאלט, ועל כן שומר נפשו ירחיק את עצמו ואת בני ביתו מחשש חמץ.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
להסיר מכשול מאיסור חמץ בפסח

אלפי הלכות בכל מלאכת אפיית המצות – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita

אפיית המצות השלם

חלק ג' מספר אפיית המצות השלם, והוא מנהגי צדיקי וגדולי עולם מוסדי דור ודור ודרכי הליכותיהם בקודש – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita

מנהגי צדיקי ישראל
ה' חלקים.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשנ"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מצוה אנציקלופדיה לפסח חלק י"ד
קובץ גדול מדברי הפוסקים, המקיפים כללים יסודיים ועיקריים הנוגעים לאפיית ואכילת המצות בפסח, ושאר עניני החג. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מצות מצה בשלימותה

סגולות והשפעות המרובות הבא על ידי קיום מצוות אכילת מצה כדת וכהלכהמהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita

סגולות מצות ישראל

דרוש להלכות פסח, טהרת המשפחה, שאלות נשים, כשרות, צניעות, ומצות תיקון עירובין מאת כ"ק הגה"צ רבי חיים יהודה כ"ץ שליט"א האדמו"ר ואבדק"ק ור"מ סערדאהעלי שליט"א. מלפנים דומ"ץ קהל חסידי בעלזא, בארא פארק. י"ל על ידי וועד העירוב ד'בארא פארק ניסן תש"ס לפ"ק

דרשת שבת הגדול

ניסן שנת תש"ס

תשובות בנידון מצות מכונה בפסח. דברי הרבנים האוסרים, חובר ע"י הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל. קונטרס ביטול מודעה דברי הרבנים המתירים, חובר ונערך ע"י הגאון רבי יוסף שאול נאטנזאהן זצ"ל אבדק"ק לעמבערג

מודעה לבית ישראל ביטול מודעה

 

 

 

 

 

מבאר גודל ההזנחה בכשרות מעדעצינן לפסח. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
שלום לרחוק ולקרוב
דיני מצה שרויה למחמירים בה ולמקילים בה, וההבדל בין שבעת הימים הראשונים של חג לאחרון של פסח. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מצה שרויה
דיני ואכילת מצה כל שבעת ימי החג, אם יש בו מצוה או רשות. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of  Holmin, Shlita
מצות מצה

א. כל תנאי המצוות, דברים ההכרחיים לקיים המצוות כהלכתן בכל פרטיה ודקדוקיה שיעלה לרצון לפני אדון כל.
ב. דינים והדרכה לבדיקת חסא סאלאט, ולבדיקת כרוב –  קרויט.
ג. זהירת כניסת מאכלים ומשקאות מיוצרים בבתי חרושת לבית בפסח.
 מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ח.
By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

קיום המצות כהלכתה

הגדה של פסח

מכבוד קדושת מורינו ורבינו רשכבה"ג מרן ר' ירחמיאל ישראל יצחק זצ"ל זי"ע מאלכסנדר.

הגדה של פסח – ישמח ישראל

מאת תפארת מהר"ל זצ"ל של הרב הצדיק מהר"ל מפרג על הגדה של פסח.

הגדה של פסח – ליקוטי דיבורים

עם ליקוטים נחמדים מספרי קדושי עליונים תלמידי הרב האלוקי רבינו הבעל שם טוב זצ"ל, מכ"ד תלמידי בעל שם טוב זיע"א.

הגדה של פסח – מתלמידי בעל שם טוב

עם מעינה של תורה שנאספו ונערכו על ידי ר' אלכסנדר זושא פרידמאן זצ"ל.

הגדה של פסח – מעינה של תורה

עם ביאור חדש מדרש אגדה מהרב הגאון האדיר מוהר"ר מאיר ליבוש מלבי"ם זצוק"ל על הגדה של פסח.

הגדה של פסח – פירוש מלבי"ם

עם פירוש מהר"ם שי"ק, מאת האדמו"ר אור עולם ופארו הרב הגאון הצדיק הקדוש ציס"ע רבן של כל בני הגולה, כקש"ת מו"ה משה שי"ק זצ"ל.

הגדה של פסח – מהר"ם שי"ק

ביאור רחב על הגדה של פסח

הגדה של פסח – עולת תמיד

מהגה"ק הרה"צ רבי יהודא ליוואי בר רבי בצלאל זצוקללה"ה

הגדה של פסח – גבורות ה'

עם מתאיים שלושים ושמונה פירושים והוספות מאת מרנן ורבנן גאונים וקדושים זצללה"ה

סדר הגדה של פסח – 238 פירושים

על כל עניני חג הפסח

ילקוט מספר דרך פקודיך

על כל עניני חג הפסח טעמי המנהגים
עם מסגרת השלחן על הלכות פסח קיצור שלחן ערוך
מהגה"צ הרב מיסקי קיצור הלכות ליל הסדר
על הלכות פסח קיצור של"ה
על הלכות פסח שבלי הלקט
והוא על פי סימני הסדר קדש ורחץ וכו' מאת האביר החכמים וגאון הגאונים האמתי כמו"ה ישמעא-ל הכהן זצלה"ה, ממודינא עם דרשת הש"ך על חמשה עשר מעלות. עם מפתח בסוף הספר שבח פסח
ליקוט נפלא מחז"ל ראשונים ואחרונים ספרי חסידות וקבלה, על עניני חד הפסח ספר ירח למועדים
להגר"א ז"ל סדר אמירת קרבן פסח
לשבת חול המועד של פסח מגן אברהם
לשבת הגדול ולכל ימי החג עבודת ישראל
ביאור ההגדה נטע שעשועים
דרוש לשבת הגדול ולחג הפסח, ביאור על שיר השירים דעת משה – מטה משה
פירוש על פסקא חד גדיא ספר מאמר יהונתן
ביאור על קדש בשם הגאון הקדוש השרף ממאגעלניצא זצוקללה"ה השרף ממאגעלניצא
מבגה"ק רבי שלום שאפירא בהרה"ק הר"א מקאזניץ זצוקללה"ה מכתב
עם באר מים, ביאור על הגדה של פסח וספירת העומר, מהגה"ק צי"ע רבי אברהם חיים זצוקללה"ה מזלאטשאב ספר פרי חיים
על הגדה של פסח ושיר השירים הרי בשמים
ביאור על שיר השירים אור פני משה
ביאור על שיר השירים ספר רינת דודים
על הגדה של פסח

דרשת בעל הש"ך ז"ל

העתק מכתב מהגאון הקדוש איש האלוקים ר' שמשון מאוסרפליא זצוק"ל. סגולה נפלאה – אגרת הקודש
36 ניסים וואס ס'איז געווען ביים ים – ארויסגענומען פון פיהל טייערע ספרים ניסי הים
חלק א' ניסי הים – חלק ב' מלוקט מהרמב"ם ז"ל כל הניסים שיעשה לנו הקדוש ברוך לפני ביאת המשיח, ואיך שבעקבתא דמשיחא חוצפה יסגי …אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו… חכמת סופרים תסרח… יראי השם ימאסו… פני הדור כפני הכלב… כל אדם שהוא ירא שמים כל העולם יאמרו עליו שוטה הוא, עיין שם באריכות באות כ"ג – מ. סיפורי נפלאות
פרק ז', ניסי יציאת מצרים, ותיקון ליל שביעי של פסח, מסכת ביצה, ומסכת חגיגה, ושירת הים. תנא דבי אליהו – ותיקון ליל שביעי של פסח
על הגדה של פסח מהר"ם בנעט
לתועלת הרבים – רשימה מכל הדברים הצריכים גניזה, וכן הדברים שאין צריכים גניזה. – דברים הצריכים גניזה בכלי חרס – דברים הצריכים גניזה – דברים שאין צריכין גניזה/ י"ל ע"י ביד"ץ מחזיקי הדת בבעלגי'. דיני גניזת השמות -בלשון אידיש
לתועלת הרבים – רשימה מכל הדברים הצריכים גניזה, וכן הדברים שאין צריכים גניזה. – דברים הצריכים גניזה בכלי חרס – דברים הצריכים גניזה – דברים שאין צריכין גניזה, י"ל ע"י ביד"ץ מחזיקי הדת בבעלגי'. דיני גניזת השמות – בלשון הקודש
מהגה"צ רבי שמעון בצלאל ניימאן זצ"ל מק"ק קראקא, 216 עמודים. הגדה של פסח – ילקוט שמעוני
להגה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע בני יששכר
להגה"ק רבי חיים אלעזר אב"ד מונקאטש זי"ע שער יששכר
להגה"ק מראדאמסק זי"ע תפארת שלמה
להגה"ק מראדאמסק זי"ע חסד לאברהם
להגה"ק מראדאמסק זי"ע כנסת יחזקאל
להגה"ק רבי מנחם מענדל מרימינוב זי"ע מנחם ציון וילקוט מנחם
להגה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע בית אהרן
להגה"ק המגיד מקוזניץ  זי"ע עבודת ישראל
להגה"ק רבי ר' אלימלך זי"ע אור אלימלך
להגה"ק רבי  מנחם מענדל מקאצק זי"ע אוהל תורה
להגה"ק רבי  יחזקאל מקוזמיר זי"ע תורת יחזקאל
להגה"ק רבי  שמעלקא מניקלשבורג זי"ע דברי שמואל
להגה"ק רבי  צבי מליסקא זי"ע הישר והטוב
להגה"ק מוויזניצא זי"ע צמח צדיק
להגה"ק רבי  אברהם יעקב מסאדיגורא זי"ע בנין שלמה
  ספר מטעמים החדש
להגה"ק מציעשינוב זי"ע דברי שמחה
להגה"ק רבי  זאב מזיטאמיר זי"ע אור המאיר
הגדה של פסח – ליקוט מכל גדולי עולם הגדת המבאר
  קדושת לוי
  דעת משה
  זכרון זאת
  זרע קודש
  מאור ושמש
  מגן אברהם
  אוצר החיים
  תפארת שמואל
  קהלת משה
  נוהג כצאן
  ערוך השלחן
  תורת אמת
  הלכות חמץ ומצה מפוסקים ראשונים
  נר ישראל
  גנזי ישראל
  תורת המגיד
  אמרי פנחס
  ילקוט ראשונים
  דגל מחנה אפרים
  ניגון מסידור של"ה

אזהרות נחוצות בענין שריפת חלה שצריך לכל אחד לדעת.

אזהרה בענין שריפת חלה

אזהרות נחוצות מחברת קדם וויין קאמפאני בענין איזה יינות הם מבושל, ועוד.

KEDEM
קדם וויין קאמפאני

יהודים מדקדקים בכשרות – תקיימו מצות מרור בלי שום חשש מתולעים [בהכשרם של הערב רב רבנים שמאכילים את עם ישראל כל השנה ובפרט בפסח במיליוני תולעים, כידוע. – ראה בדף תולעים באריכות ובדפי הערב רב, ובדפי הכשרות, שחיטה וניקור] אידן מדקדקים בכשרות – זייט מקיים מצות מרור אן קיין שום חשש תולעים חלילה, נדפס בדער בלאט ט' ניסן תשס"ו – DER BLATT APRIL 7 06

תולעים – מודעה
יהודים מדקדקים בכשרות התולעים –
אל תאכלו תולעים בהכשרם של רבני הערב רב – הזהרו

פרי וואשד ראמעין לעטוס מאיזה שם קאמפאני שהוא מוחזקים בתולעים, – "פרי וואשד ראמעין לעטוס" פון סיי ועלעכע פירמע זענען מוחזק בתולעים, –  נדפס בדער בלאט ט' ניסן תשס"ו – 
DER BLATT APRIL 7 06

פרי וואשד ראמעין לעטוס מאיזה שם קאמפאני שהוא מוחזקים בתולעים

"גרין האוז ראממאן" פירמע שטעלט צו ריזיגע פראדוקציע פון "סאלאט" אויף פסח, באקאנט מיט די ספעציעלע קוואליטעט און גענצלעך ריין פון תולעים בהכשר גדולי הרבנים שליט"א, –  נדפס בדער בלאט ט' ניסן תשס"ו – 
DER BLATT APRIL 7 06

גרין האוז ראממאן פירמע מארץ ישראל בהכשר גדולי ישראל

על המכשולות הגדולות ביין מבושל של האָ יוּי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
דארצות הברית וקנדה
על קיצור שולחן ערוך הלכות פסח – המחבר הגה"צ שמואל הכהן בארשטין – פיוטרקוב תרס"ח

מעדני שמואל

   
   
   
   
   

 

להורדה של "ספר  זוהר השביעי"- לשביעי של  פסח, לחץ כאן:  ספר-זוהר-השביעי-כרך-ב-לשביעי-של-פסח

 

 זוהר_פסח_כרך_וזוהר_שביעי

 

 

מדריך לכשרות 

ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות מדריך לכשרות 1

 

 

 

 

ירחון דהתאחדות הקהלות – כולל ידיעות, דיונים ובירורים בעניני כשרות מדריך לכשרות 7
ירחון דהתאחדות הקהלות – כולל ידיעות, דיונים ובירורים בעניני כשרות מדריך לכשרות 13
ירחון דהתאחדות הקהלות – כולל ידיעות, דיונים ובירור%

One comment

  1. בס"ד
    ב"ה שזכינו בדורינו דור השפל שיש מי שיאיר עיני ישראל.
    עד עכשיו חשבתי שהאדמו"ר מהאלמין יש לו רק דבר אחד זוהר הקדוש, עכשיו שאני אואה מה שכתב על עניני הלכות פסח וכל הקשור בזה האירו עיני מאוד ושמחתי שמחה גדולה אשרי חלקכם שזכיכם לזה
    ממני הקטן
    אשר פרקאש