logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

חדשות בעולם הכשרות לפסח- ונסיון הדור האחרון

חדשות בעולם הכשרות לפסח

היות ונתפרסם האמת על ידי הספרים ופרסומת באתר שלנו, נעשה התעוררות גדול בעולם שלצערינו מעשה שטן הצליח, ועשרות בשנים נכשלנו בחמץ על ידי שקצרו את החיטים לא בזמן הנכון, כמבואר להלן בספרים, ולעת עתה נתוודע לנו איזה טעראר גדול עשו איזה מה-סאטמער'יסטען למחברי הספרים "חלב חיטים" ועוד, שעוררו את כל הבעיות, ממש כמו שעשו בפרשת החלב והדם, [והרמז בזה "חלב", "כמו שעשו בפרשת החלב, כמו כן עושים בפרשת "החיטים"], [ראה בספר "חלב חיטים" שהמחבר הקונטרס פחד אפילו לכתוב שמו, וכתב רק מספר פאקס, וממי פחדו? והמבין יבין!], ושלמו הרבה כסף למוצי"ם ולמחברים והכזבנים להדפיס ספר שלם עם שקרים וכזבים וזיופים בכל הנוגע לכשרות המצות, ואינם מעוניינים כלל לתקן, הטעמים: א. כי אין להם אפילו טיפת יראת שמים. ב. ואפילו אם יחשבו לתקן אי אפשר להם, כי מה יאמרו הבריות? עד עכשיו אכלנו חמץ בפסח?, על כן החלטנו, אכלנו ואוכל עוד, ונאכיל את עם ישראל בחמץ בפסח, בדיוק כמו שעושים בקיבוצים במדינת הציונים, החילוק הוא רק דבר קטן, כי שם המאכילי חמץ הם תינוקות שנשבו, שאין יודעים בין ימינם לשמאלם, וכאן מדברים מחַלֶב הטובים שבהכלל ישראל, ועל כן סוף כל סוף מה יהיה הסוף עם כל סאטמאר אחרי שמאכילים אותם חמץ בפסח, מקימים ומאשרים מקוואות פסולות, ולא רק זה אלא ישנו איש אחד קדוש בשם הרה"צ נחום רוזנבערג שליט"א שעוסק בתיקון המקוואות, ומי הם הלוחמים נגדו? אם לא התאחדות הרע-בנים מקהילת סאטמאר?, ראה באתר בדף מקוה]. (י.מ. לעוי) ראה גם כן באריכות בדפי ערב רב 21 ספרים על הערב רב בדור האחרון מה שכתבו הזוה"ק ובכתבי האר"י ז"ל וכל ספרי בעל שם טוב הק' זי"ע, ולפי כל הנ"ל הם הערב רב הכי הגדולים שבדורינו אנו.

נכון לציין כי לפי ידיעתינו שכתבו לנו כי כ"ק אדמו"ר מסאטמאר הגאון הצדיק רבי אהרן טייטלבוים שליט"א החליט לתקן, וקנה חיטים מלאס אנדזש'עלעס, וכמו כן כ"ק אדמו"ר מפאפא ועוד שהורו לאנשיהם העוסקים באפיית המצות לקראת ימי קציר חטים המשמשים ובאים שיהיו זריזים מקדימין למצוות לקצור החטים בזמן המובחר על פי דעת תורה וחכמיה, ואשרי חלקם שזיכו את הרבים בכשרות המצות 

 

סיפורי נפלאות – חלק א' ניסי הים – חלק ב' מלוקט מהרמב"ם ז"ל כל הניסים שיעשה לנו הקדוש ברוך לפני ביאת המשיח, ואיך שבעקבתא דמשיחא חוצפה יסגי … אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו… חכמת סופרים תסרח… יראי השם ימאסו… פני הדור כפני הכלב… כל אדם שהוא ירא שמים כל העולם יאמרו עליו שוטה הוא, עיין שם באריכות באות כ"ג – מ. [ועיין לקמן נסיון הדור האחרון גליון ג': ישעיה נט, טו, ותהי האמת נעדרת וסר מרע משתולל, וברש"י שם וז"ל: מוחזק שוטה על הבריות, עיין שם], ראה גם כן באריכות בדפי ערב רב 21 ספרים על הערב רב בדור האחרון מה שכתבו הזוה"ק ובכתבי האר"י ז"ל וכל ספרי בעל שם טוב הק' זי"ע.

בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל

נסיון הדור האחרון – גליון א' ניסן תשס"ו

נסיון הדור האחרון – גליון ב' ניסן תשס"ו

נסיון הדור האחרון – גליון ג' ניסן תשס"ו

נסיון הדור האחרון – גליון ד' ניסן תשס"ו

נסיון הדור האחרון – גליון ה' ניסן תשס"ו

מצות וקדושת ארץ ישראל ומצות מצה
בתפארת שלמה על מועדים – רמזי פסח, וזה לשונו:

והיה כי יביאך ד' אל ארץ הכנעני כו' ועבדת את העבודה הזאת כו' שבעת ימים תאכל מצות כו' (שמות יג, ה ו). יש להבין הטעם שתלה הכתוב מצות אכילת מצה בביאת הארץ והוא חובת הגוף בכל מושבותם. (ובקדושין לז, א) הקשו שם רק מביאה דכתיב גבי תפילין ופטר חמור ולא הקשו גם כן ממצה שבפרשה הראשונה. אך הנה כתיב (דברים כו, ח) ויוציאנו ד' אלקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול כו' ואמרו רז"ל (ויקרא רבה כג, ב) במורא גדול זהו גילוי שכינה והנה בחינת גילוי שכינה הוא בחינת ארץ ישראל כמבואר ליודעי חן. נמצא כי בשעת הגאולה היה להם לישראל בחינת ארץ ישראל ממש בכל מקום מושבותם כו'. וכך הוא הבטחה לישראל לעולם, שבכל ליל פסח כבואם לאכול המצה והמרור וכל הסדר יזכו לעורר כן למעלה להמשיך עליהם בחינת גילוי שכינה וקדושה של מעלה וזהו בחינת ארץ ישראל כנ"ל. וזה שאמר והיה כי יביאך ד' אל ארץ הכנעני וכו' ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה רמז להעבודה בארץ עליונה, ואז (שמות יב, טו) שבעת ימים מצות תאכלו. וזהו (ויקרא ו, ט) מצות תאכל במקום קדוש בחצר אוהל מועד יאכלוה שקדושת ארץ ישראל ובית המקדש ואוהל מועד בא לכאן. וכן מבואר בתרגום יונתן (שמות יט, ד) שבשעת אכילת הפסח היו בארץ ישראל עיין שם.

הרבנים המכשירים שמכשילים את אחינו בני ישראל עם טריפות חלב ודם וחמץ בפסח הם אחראים על אסונות של אחינו בני ישראל

האור החיים הקדוש מגלה לנו שבאמצעות שמירת מצוה
זו [כשרות המאכלים] לא ישלטו עכו"ם בעם בני ישראל

להיזהר בכשרות בפסח וכל ימות השנה, ובפרט בכשרות התולעים,
ולא לאכול בשר בהמה כי 99%9 הם נבילות וטריפות חלב ודם
והוא איסור כרת רח"ל.

ראה מה שכתב בספר חלב ישראל כהלכתה, ובנפש ישעיה ובמדריך לכשרות להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א, וזה לשונו שם: צא וראה מה דאיתא בגמרא גיטין דף מ"ה עמוד א': דאישתביין בנתיה דרב נחמן ולא רצו שיפדום, ואיך אירע דבר זה להו? אלא דאיתא שם (ס"ז:) דעבדי דריש גלותא הוי רשיעי והוי מצערן לחכמים והיו חשודין להאכיל איסור, ורב נחמן הוי חתניה ובנותיו כשהיו קטנים היו אוכלים בבית זקנם ונכשלו במאכלות אסורות, ותנא דבי ר' ישמעאל (יומא לט.), עבירה מטמטמת לבו של אדם שנאמר (ויקרא י"א) וכו', ועבירה גוררת עבירה עד שנכשל חס ושלום בדברים אסורים, וכתיב והתקדשתם והייתם קדושים ופירשו אם תרצו להיות קדושים, וכו', וכתב שם בתשובה הלכה למעשה דלהציל איש מישראל ממאכלות אסורות ומכל שכן כמה מאות נפשות יש לו דין עוסק במצוה פטור מן המצוה. ועיין באור החיים הקדוש פרשת שמיני שכתב, עוד ירמוז שבאמצעות שמירת מצוה זו לא ישלטו עכו"ם בעם בני ישראל (והנה באור החיים הנדפס עם החומשים חסר כאן שורה, ולפיכך אינו מובן מאי קאמר, אבל באור החיים שנדפס בחיי המחבר איתא שם על נכון),

 

2 comments

 1. ניסן מנדל

  ב"ה
  ערב פסח שנת תשע"ב
  מאוד התעוררתי לראות מה שהבאתם, זאת אומרת השטן לא יושן, רק אנחנו יושנים!
  צריכים להלביש שק ואפר בכותל המערבי על כל המשולות שמכשילים את אחינו בני ישראל ביודעין ובלא יודעים, אני בכלל לא מבין איפו כל הרבנים ששותקים ולא עושים ולא מרעישים את העולם על כל המכשולות שמאכילים את אחינו בני ישראל בחמץ!
  מה? להאכיל חמץ לישראל הקדושים מזה נעשה פאליטיק?
  איפו אנחנו שמשלמים הון תועפות בעד הכשרות, למה אננו שותקים?
  בכבוד רב
  ניסן מנדל
  אינו יודע אם אוכל לישן הלילה הזאת!!!

 2. בנימין ווייס

  בס"ד
  שלום לך ר' ניסן מנדל שיחיה
  בוודאי אתה לא יכול לישון אם גונבים ממך כל יום כל כך הרבה כסף על הדברים שצריך להיות כשר, ונודע לנו שהוא טרף?
  אני גם כן לא יכול לישון!!!!!
  בברכה
  חג כשר ושמח בלי בלי חמץ ובלי בשר טרף שמכשילים אותנו.
  אגב שמעתי מכמה צדיקים גדולים שכולם לא אכלו בכלל בשר, כמו הבאבא סאלי, הצדיק רבי מרדכי אליהו זי"ע, ועוד ועוד

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*