logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

צניעות- סוד הפאה – ספר מדריך הצניעות בישראל- הפאה הנוכרית

צניעות -מדריך הצניעות בישראל

ספר מדריך הצניעות בישראל הפאה הנוכרית:

להורדה:   ספר:  פאה נכרית 32 עמודים     כריכת ספר פאה נכרית

סוד הפאה

למה הסמ"ך מ"ם עובד כל כך קשה על זה?צניעות-איסור פאה נוכרית- דעת  תורה

א. "פאה  – זה  יהרג ואל יעבור" (פוסקים)

ב. רבינו יונה (אבות פ"ג מי"א) עיין שם שהסתכלות באשת איש הוא מתולדות גילוי עריות שיהרג עליהם ואל יעבור (וראייתו מסנהדרין עה. ע"ש), וז"ל הרמ"א בד"מ (יו"ד קנ"ז סק"ג)… "ליהנות מאליל או לאו של גילוי עריות יהרג ואל יעבור דאמרינן סוף בן סורר ומורה [סנהדרין שם] מעשה באחד שנתן עיניו וכו' ואמרו חכמים ימות וכו'" עיין שם באורך. וכן הוא בשו"ע שם ברמ"א וז"ל: "וכל איסור עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים אף על פי שאין בו מיתה, רק לאו בעלמא, צריך ליהרג ולא לעבור" (ר"ן פרק כל שעה ופרק בן סורר ומורה, ועיי"ש בש"ך ס"ק י).

וכשאנו מדברים על אביזרייהו דגילוי עריות, הרי זה כולל גם את ענין צניעות הלבוש, דהנה בגמרא [סנהדרין עד:] איתאהשואה והפאה- מה היה מגרמי נשואה הנוראה? - מפעל הזוהר העולמי

דבפרהסיא ובשעת השמד יש למסור נפש אף על ערקתא דמסאנא, ורוב הראשונים לומדים שערקתא דמסאנא הובא כדוגמא למנהג בעלמא, אך המאירי שם לומד שזה מדין אביזרייהו דגילוי עריות, דכיון ששינוי המנעל יש בו חוסר צניעות ממילא זה אביזרייהו דגילוי עריות.

וזה לשון המאירי: שכל שבפרהסיא כבר ביארנו אפילו בחלקים ממנה יהרג ואל יעבור, ופירשנו בה אפילו למפסק ערקתא דמסאנא, כלומר אפילו שינוי חק שלנו לעשות כחוק שלהם שאנו רגילים להדביק המנעל ברגל על ידי רצועות, והם על ידי חוטין ושלנו מורה צניעות יותר, או שהם נוהגים ברצועות אדומות ואנו בשחורות, וכל שכן בגלוי עריות שמישראלית לגוי. עכ"ל

ודאי שיש בזה כדי להוכיח שצניעות הלבוש הוא סעיף מסעיפי גילוי עריות.

 וכשהיתה גזירת שינוי המלבושים ממלבוש יהודי למלבוש נכרי פסק הגר"א זצ"ל שזה ביהרג ואל יעבור. (חכמת אדם)

"פאה – אין לה חלק לעולם הבא (עפ"י רמב"ם הלכות תשובה – מחטיאי הרבים אין להם חלק לעולם הבא)…

.      מדריך הצניעות בישראל- הפאה הנוכרית - מפעל הזוהר העולמי 2 3 4 5 6 7png 8 10 גהינום- רבנים בגיהנום- מפעל הזוהר העולמי png 12png 13 14 15png 16png 17png 18png 19 20 21 22 23 25 26 27 השואה והפאה- מפעל הזוהר העולמי השואה והפאה- מה היה מגרמי נשואה הנוראה? - מפעל הזוהר העולמי 29png 31 32 33 34png

35

 

 

צניעות- מדריך לצניעות בישראל- פאה נוכרית- רבנים מושלכים לגיהנום

..

..

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*