logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

אנציקלופדיה לפסח, מועדים, שבת, כשרות, שחיטה, ממון, מוסר, צניעות , הכנסת אורחים, חופה ,כתובה, נישואין ,ביאת משיח ועוד

 מפתח ספרים בלשון הקודש ואידיש

לפי סדר הענינים

 דרך האמת

בו יבואר דרך האמיתי
של הבעל שם טוב הקדוש זי"ע  

בו יבואר יסוד ושיטת ודרך הבעל שם טוב זי"ע, ומה שהעיד ששומע ממתיבתא דרקיע מה עיקר העבודה של הרבנים וראשי ומשגיחי ומנהיגי הדור שצריכים להשגיח, ומה שהעיד רבן של כל ישראל מרן האדמו"ר מסאטמאר זי"ע שנשתכך דרך הבעל שם טוב זי"ע, ומה הם יסודי הדת שצריך כל אחד להשגיח עליו – ויכוח בין תלמידי הבעל שם טוב זי"ע, איזהו הדבר העיקרי שראש ומנהיג הדור צריך להשגיח עליו. בספר ברכות אברהם (פרשת ואתחנן) כתב: שמעתי שתלמידי הרבי ישראל בעל שם טוב ז"ל היו יושבים ביחד ומתווכחים איזהו הדבר העקרי שראש ומנהיג הדור צריך להשגיח עליו. יש מהם אמרו שהעיקר הוא להשגיח על הזביחה שיהיה השו"ב [השוחט ובודק] ירא שמים, וכן בכל שאר ענינים השייכים לזה כי חס ושלום מאכלות אסורים מטמטמים את הלב. ויש שאמרו עירובין הוא העיקר כי הלכות שבת כהררים התלויים בשערה (חגיגה דף י' ע"א) והאיסור חמור מאוד. ויש אמרו מקוה היא העיקר להשגיח שהמקוה תהיה כשרה בלי שום חשש, כי אם יסוד בנין האדם הוא חס ושלום בלי כשרות קשה לו מאוד להתגבר על הרע ר"ל. ואחר זה אמר להם מרן הריבש"ט [הרב רבי ישראל בעל שם טוב] ז"ל בזה הלשון: תיתי לי כי בעת הזאת פלפלו גם כן במתיבתא דרקיע איזה מהם עיקר ואמרו כמר וכמר. והסימן הוא במקרא (חבקוק ג') בזע"ם תצעד ארץ ר"ת [ראשי תיבות]: "זביחה, "עירובין, "מקוה, כל אלה הם יסוד הארץ. עכ"ל. ספר "דרך האמת"לדעת מי הוא המנהיג האמיתי בישראל שיכולים להידבק אליו.בו יתבאר שיטתו ודרכו של הבעל שם טוב זי"ע – הסימן לדעת מי הם הצדיקים האמיתיים? ומי הם הרע- בנים מן הערב רב שהדור סובל מהם, והם הם המעכבים ביאת המשיח והסימן הוא במקרא (חבקוק ג') בזע"ם תצעד ארץ ר"ת [ראשי תיבות]: "זביחה, "עירובין, "מקוה, כל אלה הם יסוד הארץ. עכ"ל.

ראה ברש"י חבקוק פרק ג' פסוק י"ב:

 בזעם תצעד ארץ – לגרש שבעה עכו"ם.

 

מצוה אנציקלופדיה
הלכות פסח
דיניו – ומנהגיו  

24 י"א חלקים –  הלכות פסח – דיניו ומנהגיו מצוה אנציקלופדיה – פסח
 49 הלכות אכילת מצה ואפיקומן בלילי פסחים, שיעורן בכמות ואיכות התחלת וסוף זמנם, דעת הפוסקים להרבות באכילת מצה בלילי פסחים יותר מהשיעור החיוב העיקרי. אכילת מצות בישראל חלק א
18 סגולות והשפעות המרובות הבא על ידי קיום מצוות אכילת מצה כדת וכהלכה סגולות מצות ישראל
40 מבאר גודל ההזנחה בכשרות מעדעצינן לפסח שלום לרחוק ולקרוב
11 בירור מגאוני וקדושי עליון, אם יש מקום להחמיר שלא לאכול מצה רק בלילי פסחים בלבד שמחת החג
10 דיני מצה שרויה למחמירים בה ולמקילים בה, וההבדל בין שבעת הימים הראשונים של חג לאחרון של פסח מצה שרויה
9 דיני ואכילת מצה כל שבעת ימי החג, אם יש בו מצוה או רשות מצות מצה
70 קובץ גדול מדברי הפוסקים, המקיפים כללים יסודיים ועיקריים הנוגעים לאפיית ואכילת המצות בפסח, ושאר עניני החג מצות מצה בשלימותה
 242 אלפי הלכות בכל מלאכת אפיית המצות אפיית המצות השלם חלק ב
28 חלק ג' מספר אפיית המצות השלם, והוא מנהגי צדיקי וגדולי עולם מוסדי דור ודור ודרכי הליכותיהם בקודש מנהגי צדיקי ישראל
28 א. כל תנאי המצוות, דברים ההכרחיים לקיים המצוות כהלכתן בכל פרטיה ודקדוקיה שיעלה לרצון לפני אדון כל.
ב. דינים והדרכה לבדיקת חסא סאלאט, ולבדיקת כרוב –  קרויט.
ג. זהירת כניסת מאכלים ומשקאות מיוצרים בבתי חרושת לבית בפסח.
קיום המצות כהלכתה

אל הקהל!

29 שאלות ותשובות להצלת היהודים מאסימילאצייע בארגאנטינא, שאלות האלו שאלו את הרבי שלום יהודה גראס בארגאנטינא על הראדיא פראגראם של היהודים בארגאנטינא, והזהיר אותם בשנת תשנ"ז שאם לא יעשו להצלת ה  -200 אלף יהודים יפסידו כל כספם. הצלת נפשות בבונאוס איירס ארגאנטינא
324 חלק א'  וב'. בו נקבצו חלק גדול מקרוב לשלשת אלפים מכתבי ברכה ועידוד מגדולי וחכמי דורנו ובני תורה נכבדים שליט"א ידידי ותומכי "ועד הוצאת ספרי שחיטה וכשרות שע"י מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל" הדורשים בשלומו של המחבר שנתקבלו ע"י הוועד "מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל". תוכנן אור מבהיק על תועלת הגדול בהוצאת הספרים הנ"ל לרבנים – בני ישיבות – יושבי אוהל –  וכל איש ישראל בכל קצות תבל.  עדותן של רבנים 3000 מכתבים
15 מכתב לעשירים ולענים להציל אנשים מרדת שחת מכתב הצלה
19 האדמו"ר מהאלמין ארצות הברית, רבי שלום יהודה גראס בראיון לא. ארצי, על: ראוותנות ומותרות המפילות חללים בציבור החרדי, מאבקים על כשרות ושחיטה שהוא עומד בראשם ו – 180 ספרים בלמעלה ממיליון עותקים שנכתבו על ידו. נתפרסם ב"יום הששי" כ"ט באדר תשמ"ח. 3. 18. 88  איש המערכות
4 איש המערכות, כתבה, ראיון לא. ארצי. כתבה מעיתון בארץ ישראל

  ביאת המשיח

29 שאלות ותשובות ששאלו את כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בענין ביאת המשיח.  למה משיח לא בא? מי הם המעכבים את המשיח שיבוא?. מה עשו הצדיקים הקודמים שמשיח יבא? מה אנו צריכים לעשות שיבא תיכף ומיד ממש. מה הם הסימנים האמיתיים לביאת המשיח.הסימנים לדור של עקבתא דמשיחא ספר ביאת המשיח חלק א'הספר מגלה סודות נוראים ונפלאים מה שכתוב בספרים הקדושים בענין ביאת המשיח
36 בו יבואר:
א. המכשולות הגדולות שיעשו מנהיגי הערב רב לפני הגאולה – המנהיגים האלו ישלטו חמשה במינם (סימנם נג"ע ר"ע) ויבנו בתי כנסיות גדולות, רק כדי להתגבר בכך על העם. ומבלבלים את האנשים כאלו עושים את הכל לשם שמים, אבל כל החסד שהם עושים זה רק לטובת עצמם. הראשים בכל אתר ואתר יהיו מהערב רב וישלטון על ישראל רמאים ודייני שקר וערב רב, והמשתחוה והנכנע לו הוא משתחוה לעבודת א-ל נכר, והם העמלקים של הדור (זוהר פ' תצא, זוהר חי בראשית דף קי"ג, שמות דף פ"ו, תיקו"ז עה"פ ויפן כה וכה וירא כי אין איש, תיק"ז צ"ז ע"ב ד"ה עמלקים, ושם דף קי"א, ושם עה"פ באיכה א' היו צריה לראש).
ב. הסימן של צדיק אמת?
ג. ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא
הערב רב בימות המשיח חלק א'
23 הסימנים לדור עקבתא דמשיחא הערב רב בימות המשיח חלק ב'
15 הסימן של צדיק אמת?
ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא
הערב רב בימות המשיח חלק ג'
52 בו יבואר מה שכתוב בזוה"ק ובמדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע שלפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים מן הערב רב, והסמ"ך מ"ם יעשה חסידים לרבבות, והנסיון גדול מאוד לדעת האמת לאמיתו מי הוא באמת הרב שהוא המן האמיתי וצריך לומר עליו ארור המן, ומי הוא באמת הצדיק הקדוש האמיתי שהוא באמת ברוך מרדכי וצריך לומר עליו ברוך מרדכי היהודי. עוד יבואר בו סוד נפלא ונורא בביאור ארור המן וברוך מרדכי היהודי, ועוד כמה גימטריאות בענין הנ"ל, לב יצחק – פוריםברוך מרדכי בגימטרי' 502 כמנין בשר. ארור המן גם כן בגימטרי' 502 כמנין בשר. ה' אופנים על ארור המן וברוך מרדכי

 

דברי תורה

מכ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א

על התורה ומועדים  

 

15 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה אחרי מות
17 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה בחקותי
17 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  דברי תורה עקב
31 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  דברי תורה נשא
10 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה שופטים
19 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ואתחנן
25  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה וישלח
3  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה וזאת הברכה
38  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה שבועות
79  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה דברים
16  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה עקב
18  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה האזינו
4  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה הושענא רבא
18 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – אחרי
21 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – אחרי 2
18 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – במדבר
53 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – בחקותי
16 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – בהר
23 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – בשלח
98 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – בהעלותך
31 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – אמור
15 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – הדרן לסיום הש"ס
182 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – הגדה של פסח
59 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – קדושים
4 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – קרח
7 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – מסעי
7 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – מטות
19 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – משפטים
30 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – נשא
3 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – פקודי
43 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – פנחס
14 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – פרקי אבות
54 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – ראה
11 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – תזריע
25 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – שמיני
32 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – שלח
10 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – תרומה
4 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – תצוה
9 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – ויגש
7 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – וירא
11 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – ויקרא
13 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – וארא
8 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – כי תשא
15 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – לך לך
13 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – שמות
23 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – ויקהל
6  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה כי תצא
20  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה כי תבא
3  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה נצבים
27  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ראה
10 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה חודש אלול
61  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ראש השנה
60  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה שבת הגדול
4  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה סוכות
91  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ואתחנן
11  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה ימי הסליחות
18  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה יום הכיפורים
10 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה חנוכה

מצוה אנציקלופדיה

הכנסת אורחים – דיניו – ומנהגיו  

 

 16 דרוש לפתיחת בית הכנסת אורחים בבראזיל בית אברהם
60 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה שבת הגדול

 

מצוה אנציקלופדיה

כל דיני והלכות חופה וחתונה, סדר כתובה, שמחת נישואין – בר מצוה, ובת מצוה
דיניו – ומנהגיו  

81 על הלכות חופה וחתונה. בו יבואר מעלת כבוד קדושת חתן וכלה ושמחתם, ועניני הנהגת חתן ביום חופתו, וכל דיני ומנהגי חופה וקידושין וברכת אירוסין ונשואין, ושבע ברכות. נישואי ישראל
13 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א סדר כתובה – דיניו ומנהגיו
 33 היות והנסיונות בשמחת נשואין עצומים מאוד, על כן צטטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המכשיל את הרבים כשעושה סעודת מצוה בלי מחיצה כהלכה, שאין מספיקין בידו לעשות תשובה, וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו וכו', והמנהג הזה לילך אנשים ונשים ביחד הוא נהוג בהיכלות של עכו"ם, ועל זה נאמר ובחוקותיהם לא תלכו, והוא נקרא מומר לדבר אחד – וגודל שכר הנזהר בזה שזוכה לבנים הגונים וזוכה להקביל פני השכינה.   ספר השמחה בהלכהבו יבואר איך לעשות שמחת נשואין על פי התורה מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקיים.
א. מסקנת הגדולים שבשמחת בת מצוה אי אפשר שלא להכשל באביזרייהו דגילוי עריות מכמה פנים. ב. המקור בא מהרעפארמער וקאנסעוויטיווער. ג. חגיגת בת מצוה הוא איסור משום חוקות הגויים. ד. עובר משום הולך בחוקי אפיקורסים.

ה. האיסור הגדול מגדולי ישראל לעשות בבית הכנסת חגיגת בת מצוה. – ראה עוד באריכות גדול בספר השמחה בהלכה, ובספר השכר והעונש בשמירת עינים.

קונטרס בת מצוהבו יבואר אם מותר לעשות
שמחת בת מצוה על פי התורה
אם נקרא סעודת מצוה  או לאו  

מדריך לכשרות 

32 ירחון דהתאחדות הקהלות, כולל תשובות, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, י"ל ע"י וועד הכשרות, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות מדריך לכשרות 1
30 ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 2
44 ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 3
14 ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 4
5 ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 5
46 ירחון דהתאחדות הקהלות  מדריך לכשרות 6
32 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 7
24  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 8
63  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 9
30  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 10
31 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 11
64  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 12
63  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 13
40  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 13 א
48  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 14
32 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 15
32  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 16
64 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 31
64  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 32
30 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 33
10  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 34
32 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 34 א
32  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 35
31  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 36
32  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 38
32  ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 39
138 ירחון דהתאחדות הקהלות מדריך לכשרות 40

כשרות אנציקלופדיה
חלב ישראל כהלכתהדיניו – ומנהגיו  

 8   שאלות ותשובות בענייני חלב טריפה
109 חלק ג' מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות, מבוססת להאיר עיני בני ישראל מציאות המצב בנושא חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו, נחוץ מאוד לכל בר ישראל בכלל לרבנים מנהלים ומשגיחים בפרט. חלב ישראל חלק א'
4 מכשול גדול שמכניסים חלב חזיר בפארמולא לתינוקות קול קורא ומכתב להיזהר במאכל לקטנים

כשרות הממון ודיני תורות

18 בענין חומר האיסור והעונש של לקיחת ממון שלא ביושר ממון ישראל כהלכתה
44 ביאור מקיף בענין "דין תורה" בישראל, עובדות מחרידות, זעקת שוד ושבר מדמעת העשוקים הנעשקים ע"י הבוררים הידועים לשמצה, לגלות פניהם של הצבועים ולפרסם החנפים, וליתן סוף למעשיהם הרעים. המשפט בישראל כהלכתו חלק א'
7 תשובה שערכתי לאחד שהתאונן על העול שעשו לו הבוררים רבנים, בערופס בוררות, ליקוט גדול לבאר גודל האיסור של שמיעת בעל דין שלא בפני חבירו. המשפט בישראל כהלכתו חלק ב'
19 קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים קונטרס הפקעת שערים חלק א' 
12 קול קורא'ס שיצאו לאור נגד מפקיעי שערים בכשרות המאכלים קונטרס הפקעת שערים חלק ב'

כשרות התרנגולים

 94 בענין זריקת התרנגולים, מגלה סודות עמוקים של חששות רציניים מאיסור נבילה וטריפה החמורה מאוד שבשבילה עלולים רבבות נפשות הטהורות מישראל להתפטם במאכלות אסורות. אכילת התרנגולים חלקים 1 2 3 4
52 קטעים ממאות המכתבים שקבלנו מהמשרדים הממשלתיים, ומחלקת הפרמצבטיים, ומסמכת יבוא, ורשת תכשירים וטרניים, ובתי גידול עופות בארצות שונות. אכילת התרנגולים כהלכתה חלק ב'
20 האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א. הבשר הכשר?
16 והוא הוראת הגאונים באכילת תרנגולים, חלק תשיעי מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות.
החיבור הזה מלא וגדוש במשפטים מיושרים ומצודקים שנקראו ונשמעו בקרית חוצות ארצינו הקדושה מפום הביד"צ ובראשם הראב"ד הגאון הצדיק בעמ"ח שו"ת מנחת יצחק, ובו ימצא המעיין דעת תורה אמיתית בענין זריקת העופות.
זכרון יוסף
18 חלק עשירי מספר נפש ישעיה על מאכלות אסורות. תוכן החיבור הצעת מכשולות שארעו מלפני עשרים שנה ויותר בענין זריקת התרנגולים, ודעת המורים במכשול ההוא, ומצורף לזה התנהגות כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר זי"ע בביתו והסביב בענין זה. עוד ספחנו דעת הרופאים מצד הבריאות של תרנגולים הנזרקים. שנים קדמוניות חלק ד
80 בו יבואר ענין התקנה הקדומה המוזכרת בפוסקים והיה נהוג בכל תפוצות ישראל להצריך שני שובי"ם עומדים זה ע"ג זה רואים ומשגיחים שהוכשר כדת וכהלכה מתחלתו עד סופו, עם כל המסתעף להלכה ולמעשה, ברוקלין שנת תשל"ח. זבחו זבחי צדק – שלש תשובות
6 בו יבוארו המכשולות הגדולות והבעי' הרצינית בנוגע לכשרות העופות החיים מחשש זריקות העלולים להטריף את העופות, ודין גרמא מכשלה עצומה של ריבוי מאכלות אסורות בישראל חס ושלום. מלחמת השם חלק ג

מצוה אנציקלופדיה

הכשרות בישראל

דיניו – ומנהגיו

20 האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א. הבשר הכשר?
457 בו יבואר כי שמירת הגוף והנפש ממאכלות אסורות הוא יסוד קדושת ישראל וטהרתן, גם יבואו בו דברי התעוררות לבאר גודל הפגם המגיע לנפש וגוף האדם הנכשל בהם ח"ו, והתועלת בזה ובבא למי שנזהר ונשמר ממאכלות אסורות נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק א
83 מכיל חששות האפשריות בכל מיני מאכלות ומשקאות המורכבים ומעורבים בחומר איסור, וכדי להעיד על אמיתותם ואפשרותם, הצגנו עדותה של הממשלה – אגריקולטור דעפארטמענט – כמו"כ עדותן של חברי הבד"ץ דעדה החרדית בירושלים עיה"ק. נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק ב'
145 א. ניקור חלק הפנימי, נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל. ב. בירור ענין חלב. ג. לימוד מלאכת הניקור. נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק ג'
99 תוכן החיבור הוא לייסד יסודי ברזל ועמודי שיש ליזהר במיטב יכולתם ממאכלות אסורות ומפוקפקים. מנוחת שלום
4 דיני בשר שנתעלם מן העין אוכל משומר
120 בו יבואר: הלכות נחוצות ביין ובשר ודג שצריך להיות שני חותמות, חותם בתוך חותם. יין מבושל וחומץ של יין וחלב ופת וגבינה סגי בחותם אחד. חומר איסור עריות, חומר איסור גבינות עובדי כוכבים, גילוח פאות הזקן, אזהרות מחכמי רבני וויניציא שלא לגלח בחולו של מועד. חומר הסכנה השותה יין נסך, והנהנה מהם. סיפורי מעשיות מצדיקי ישראל בענין יין נסך  יין המשמחעל הלכות יין נסך
דניו ומנהגיו
140 ברוקלין תשמ"ט סיפורים נוראים ונפלאים בעניני כשרות חלק א'
5 בענין בשר ודגים שאין עליהם חותם בתוך חותם קונטרס חותם בתוך חותם

מלחמת השם
קול קורא'ס ומאמרים בעניני חיזוק הדת
שיצאו לאור עולם
בבתי מדרשים וישיבות ובכתבי עת

20 קול קורא על מכשולי הניקור בזמנינו מלחמת השם
18 בו יבואר המכשולות הגדולות איך שנכשלו ישראל קדושים בחומר האיסור של יין נסך. מלחמת השם חלק א
6 בו יבוארו המכשולות הגדולות והבעי' הרצינית בנוגע לכשרות העופות החיים מחשש זריקות העלולים להטריף את העופות, ודין גרמא מכשלה עצומה של ריבוי מאכלות אסורות בישראל חס ושלום. מלחמת השם חלק ג
5 ביקורת נשים אצל רופאים מלחמת השם חלק 23
5 פסח מלחמת השם חלק 25
47 מכתב תנחומים לכ"ק האדמו"ר מטאש שליט"א מלחמת השם חלק 29

מלחמה לה' בעמלק מדור דור

מלחמת הצדיקים עם רבני הערב רב (העמלקים)
בשדי הכשרות בד' מאות שנים האחרונים

99 במשך שנים רבות פיטמו את המטבח היהודי בבשר טריפה ונבילה, סיפור מזעזע שאירע בעיר קראקא, בזמן כהונתו של הצדיק הקדוש רבי נתן נטע שפירא זצ"ל, בעל מחבר מגלה עמוקות בעיר קארקא
112 פון מכשיל זיין טויזנטער אידן מיט נבילות וטריפות, דורך דעם הייליגן צדיק קדוש וטהור בעל "מגלה עמוקות". רבי נתן נטע שפירא זצוקללה"ה אב"ד קראקא דער תיקון פארן חטא– אידיש
30 בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב.  לחם שערים 
32 הסתערות הבעל דבר בימי הרידב"ז בשנת תר"ס – תר"ע, ורוח קדשו של הרידב"ז על זמננו היום, שאי אפשר בשום אופן לתקן כשרות הבשר באמעריקא. דרשת הרידב"ז בעיר שיקאגא, השטן יושב וכל כת דלי' לשמור המקום ההוא ממאכלי כשרות – כל מה שיתקנו תקנות יקלקלו יותר – שלוחים נאמנים השטן. לא יאמינו זאת אנשי יורא"פ שבאמעריקא הכח ביד שטרויא אחת להשחית את כל העיר וכל המדינה. אין תרופה ואין עצה – לא תכלו לתקן בשום אופן מעתה ועד עולם. חיבר ספר גדול ונפלא על הירושלמי, שמאז נתפרסם שמו בכל אפסים כבקי בכל מכמני התורה, והגדולים בכל המדינות חרדו לקראתו ולשמו ולזכרו לחם במסירת נפש ממש על הרבה עניני חיזוק הדת וכשרות השחיטה. ספר הרידב"ז והכשרות
31 מתאר רוע מצב השחיטה בניו יארק ובארצות הברית בכלל, על פי מה שראו עיני המחבר בעצמו במשך ח"י שנה היותו שו"ב במדינה זו. דפוס ראשון. שמירה טובה
30 בו יבואר קצת ממלחמתו הגדולה של הגאון הצדיק רבי שרגא פייוועל מענדלוביץ, מייסד ישיבה תורה ודעת לפני שבעים שנה מלחמת הדת – שחיטה
22 קול קורא מהגאון הצדיק רבי שרגא פייוועל מענדאלאביץ שיצא נגד הרבנים המכשירים שמאכילים נבילות וטריפות לישראל במזיד. עד מתי
3 רבי יעקב עמדין, ניקור תורת הקנאות
2 ניקור ווארשא תירוש ויצהר
63 גילוי הזיופים והשקרים שבקובץ חידושי תורה פרי תמרים שיצא לאור על ידי ישיבת תורה ויראה דסאטמאר במדור המיוחד הנקוב בשם תורת הניקור בסדר הניקור הנהוג בחו"ל עם מקורי' וטעמי'. תכלית ומטרת הקונטרס הזה הוא לעורר את הקורא שיראה בעצמו עין בעין שכדי להכשיר את הבשר משתמשים בסילופים ובזיופים נוראים ובעקירת כל תורת הניקור המקובל לנו מסיני דור אחר דור ומהפכים דברי אלוקים חיים, וכל הנוגע בבשר זה ידע שח"ו יכול להכשל באכילת חלב ודם וכו' וידע כי בנפשו הוא, ואנו את נפשינו הצלנו עלבונה של תורה חלק א
13 מתאר גודל ההזנחה ומצב השחיטה בוויליאמסבורג מכתב לרבנים על מצב הכשרות
22 מהגאון הגדול רבי נתן געשטעטנער אבדק"ק קרית אגו"י בני ברק בעל להורות נתן על ד"ח שלחן ערוך. מתאר מצב הנורא בשחיטות בארצות הברית, ובפרט נגד השחיטה בבאקס, ושחיטה תלויה להורות נתן
20 אודות תיקון הניקור, א. פסק שיצא ממרן הגאון הצדיק הקדוש רבי רפאל בלום שליט"א גאב"ד קאשוי יצ"ו לתלמידיו. ב. מכתב שכתב לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר אודות תיקון הניקור ואופני התיקון. ג. מכתב הזיוף שיצא לאור מהאופיס של התאחדות הרבנים שזייפו באופן שיתראה כאילו נכתב על ידי רבינו שליט"א, ושלחו המכתב הנ"ל ל- 50 אלף איש שיתחילו לאכול הבשר החלב והטמא שנאסר ע"י כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א. ד. מכתב מהתאחדות הרבנים שמודים על מכשולי הניקור. תמוז שנת תשמ"ב. כדת של תורה
63 אסיפה דחופה בהתאחדות הרבנים בענין ניקור החלב על פי העתקה מדוייקת מהטעיפ הנפוץ ברבים, ד' בראשית תשמ"ג לפ"ק כדת של תורה 2
159 בענין שחיטה ב"באַקס" (פּע"ן בלע"ז) בו יווכח לעין כל איך ש"הרב" הנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורנו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצות הברית, ממה שהעתקנו מספר "בשבילי השחיטה" להגרש"ב ליבערמאן שליט"א  קונטרס אבן מקיר תזעקוהוא קונטרס מענה על מכתב מאת המתיר איסורים והזייפן "הרב" יצחק אליעזר יאקאב הוצאה שני' – שנת תשנ"ח
232 בו יבורר תשובות מרבנים גדולי ישראל נגד ההיתר הפורח באוויר שכתב ר' יצחק אליעזר יאקאב למחלקת הכשרות של הרבנות הראשית בארץ ישראל בקונטרס "המתיר אסורים". בו יווכח לעין כל איך שהנ"ל משקר במצח נחושה, ומזייף ביודעין דעת רבני וגדולי דורנו ודעת רבני וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה בארצות הברית קונטרס אבן מקיר תזעק חלק ב' – והוא קונטרס "וזבחת כאשר צויתיך" מענה על מכתב – מאת יצחק אליעזר יאקאב "המתיר איסורים" בענין שחיטה בבאקס (פען בלע"ז).
הוצאה שני' – שנת תשנ"ח.
297 על הפירצה הנוראה להפך סדר השחיטה בלונדון, ממה שמקובל אצלינו מדור דור, ואשר פירצה זו גרמה לכפות ידי השוחטים בשאר מדינות אירופא ובארץ ישראל, להנהיג גם כן השחיטה באופן שצריכים לעבור על ה' הלכות שחיטה חס ושלום, שהם הלכה למשה מסיני. אחרי גמר ספרי "אבן מקיר תזעק" חלק א' וספרי "וזבחת כאשר צויתיך" שהוא חלק ב' מספרי "אבן מקיר תזעק" הגיע לידי תכריך מכתבים מגדולי הרבנים, וממשרדים ממשלתיים, וממה שהופיע בעיתונים בא"י ובחו"ל, אודות השחיטה באירופא   כתבים הלל משקפים נאמנה השתלשלות מערכת הריסת יסודי השחיטה הנהוגה בישראל מדור דור, ולהפכה לשחיטת נבילות וטריפות. דעת תורה – השמר לך "פען" חלק ג' מספר אבן מקיר תזעק
32 בקונטרס הזה יתברר בבירור גמור האמת לאמיתו, שבעוה"ר אכן אמת הוא שהיו מכשולות גדולות בענין הבשר הנמכר בחזקת "גלאט כשר למהדרין מן המהדרין", ושלא היה מנוקר כראוי, ושבאמת נכנס לפעמים חתיכות גדולות השייכות לחלקי האחוריים באיטליזי הבשר  הודאת בעל דין –  "כל חלב וכל דם לא תאכלו"
112 עובדות וסיפורים ממצב השחיטה במשחטות החרדיות בניו יארק וברחבי ארצות הברית וקנדה משנת תשכ"ז עד שנת תשל"ז קול השחיטה
40 ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. יצא לאור ע"י בנימין פארקאש בשנת תשמ"ג קול השוחטים חלק 1'
32 ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים חלק 2'
30  ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים  3
33  ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים  4
33  ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים  5
33  ירחון של הכלל ישראל בכל העולם כולו, כולל מכתבי קול קורא, בירורים ותשובות בענין מצב הכשרות והשחיטה בכל העולם כולו. קול השוחטים  6
24 קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. י"ל חודש מנחם אב תשמ"ב לפ"ק. מצב הניקור בארצות הברית חלק א
63 קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. מצב הניקור בארצות הברית חלק ב
9 קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. מצב הניקור בארצות הברית חלק ג
33 סוף סוף נתגלו שליחי הטעראריסטים שמתפוצצים באוטובוסים וברחובות ובמקומות ציבור בארץ? אבל אשמים אנחנו על אחינו! – אני מודה ומתודה על האמת ומעשה שהיה כך היה, בני ברק תשס"ב מצב השחיטה בארצינו הקדושה
64 בפרשות ניקור החלב, ובו מפתח של קובץ כל ספרי ניקור המובהקים, שבו נקבצו תחת גג אחד 78 ספרי ניקור היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר ניקור האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד. וככל שזזו מהנאמר בספרים הללו ע"י תלמידים שלא שמשו כל צרכן מיד נכשלו בעוה"ר. מלחמת קודש
81 נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל. ניקור חלק הפנימי
33 מבאר גודל המכשול בשחיטה תלויה. שחיטה תלויה
18 מפתח הספרים על הספר שחיטת ואכילת בשר חלק א' שחיטת ואכילת בשר כהלכתה מפתח חלק א
18 מפתח הספרים על הספר שחיטת ואכילת בשר חלק ב' שחיטת ואכילת בשר כהלכתה מפתח חלק ב
223 הספר הזה קובץ גדול מספרי הראשונים עד אחרון שבאחרונים תמצית דבריהם בכל הנוגע למעשה בסדר שחיטה – שוחטים ואכילת בשר להמהדרין. אוסף של למעלה מ1500 ספרי יקר המציאות ושאלות ותשובות בענין השחיטה והכשרות. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק א
160 הספר הזה קובץ גדול מספרי הראשונים עד אחרון שבאחרונים תמצית דבריהם בכל הנוגע למעשה בסדר שחיטה – שוחטים ואכילת בשר להמהדרין. אוסף של למעלה מ1500 ספרי יקר המציאות ושאלות ותשובות בענין השחיטה והכשרות. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ב
84 תיאור פרטי במצב השחיטה המתקיים כעת בכל ארצות הברית. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם. שחיטת ואכילת בשר כהלכתה חלק ג
32 עיתון על מכשולי הניקור שיצא לאור בשנת תש"מ, ההיסטארייע מה שהיה עם הרב מלאכי ואיך שרצו להרוג אותו על שגילה המכשולות הנוראות, ובסופו אזהרת החפץ חיים זצ"ל על מכשולי הניקור והטריפות שהבוטשער שותפם של עמלק מכשילים את ישראל רח"ל, וכל אחד ערב בעד חבירו ומחיוב לעורר על מכשולים האלו.   וויכטיג פאר יעדן ניקור
37 שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות כשרות הבשר כהלכתו
16 שאלון ומורה דרך לבעל מכשיר ולמשגיח במשחטות גסות ועופות כשרות הבשר כהלכת וחלק ב
 22 בשר העגלים סכנה בריאותית.אזהרה חמורה ונוראה בענין עגלים לבנים.איסור מהגאון הגדול רבי משה פיינשטיין [שליט"א] זצ"ל-  ארגון רפואי יהודי: – כשאתם אוכלים את הבהמה – הבהמה אוכלת אתכם!!! – בשר בהמה – הסם הגדול לאדם. – בשר עגלים. – אתם חייבים לדעת את מצב העופות!!! – הסכנה באכילת בשר בהמה המפוטמות בשיטות מודרניות, מפטמים את הבהמות בזבל, ספרי טלפון ישנים, ספרים שנזרקים, פלסטיק, ותרופות חריפות ומזיקות, כמו אנטיביוטיקה, הורמונים, ועוד, זה גורם למחלת סרטן ולחץ דם גבוה להאדם, סרטן לילדים קטנים ועוד רח"ל. – לאבא ואמה היקרים. – סקר בריאותי מאלו שהפסיקו לאכול בשר בהמה רפואה קונסומער
גליון מספר 1,
אדר שנת תשמ"ח  
26 יצא לאור אדר שנת תשנ"ח קונטרס כרוזים, מודעות ואזהרות בענין אכילת בשר בהמה

ספרי מוסר

176 ספר נחמד לתועלת הנפש וגוף ונשמה, מחולק לפי פרשיות השבוע, מה שחיבר הרב הגדול הצדיק ומקובל, בקי בחכמות וסודות התורה, מוכיח ובעל מופת מוהר"ר צבי הירש קאיידנאווער זצ"ל קב הישר בראשית
115 ספר נחמד לתועלת הנפש וגוף ונשמה, מחולק לפי פרשיות השבוע, מה שחיבר הרב הגדול הצדיק ומקובל, בקי בחכמות וסודות התורה, מוכיח ובעל מופת מוהר"ר צבי הירש קאיידנאווער זצ"ל קב הישר שמות
299  ספר נחמד לתועלת הנפש וגוף ונשמה, מחולק לפי פרשיות השבוע, מה שחיבר הרב הגדול הצדיק ומקובל, בקי בחכמות וסודות התורה, מוכיח ובעל מופת מוהר"ר צבי הירש קאיידנאווער זצ"ל קב הישר ויקרא במדבר דברים
16 בו יבואר בעזהשי"ת: והיא סדר יום המיתה – כל אחד מעיד על עצמו על כל מה שעשה בעולם הזה – כיצד דין הקבר – המת מקבל מכות נוראות בשלשלאות של אש וברזל – דין חיבוט הקבר קשה יותר מדין של גיהנום – מכים את אביו ואת אמו ואומר להם, מפני מה לא הדרכתם את בניכם ללמוד תורה ומעשים טובים – כל תענוג בעולם הזה מוסיף לו יסורים בחיבוט הקבר – על ידי כמה מצות סגוליות יכולים להיפטר מחיבוט הקבר. מסכת חיבוט הקבר
1 יראת שמים נתגלה על ידי צדיק אחד נסתר
32 הדרכה והוראת דרך למקצועות הראשיים היסודיים שבתורה הנפרצים ברובא דמינכר על העומד. קול יעקב

  הלכות צניעות
דיניו – ומנהגיו

42 בו יבואר ענין הגדר שגדרה התורה לבנות ישראל נשואות להיות שערותיהן מכוסות, גודל העון והעונש שיש עבור זה, וגודל השכר שיש להנזהרים בזה. דינים נחוצים בעניני טהרת המשפחה חפץ חיים גדר עולם
30 בספר הזה קיבצתי פסקי גאוני ורוזני ארץ מדור הישן ומדורנו, שכל אשה תהדר ותתאמץ לילך לאשה הרופאת נשים ולא לאיש כדי להינצל מאיסורי יחוד ושאר מכשולות המתרחשים יום יום. צניעות ישראל

 מצוה אנציקלופדיה
הלכות שבת
דיניו – ומנהגיו  

101 והוא שלחן ערוך לתיקון העירובין, חלק א': גודל המצוה של שמירת שבת קודש ותיקון עירובין. חלק ב: הלכתא גבירתא, פרטי דינים בהלכות עירובין. חלק ג: תשובות ומכתבים מ39 גדולי דורינו. תיקוני עירובין כהלכתה
68 מבאר כי שמירת השבת הוא יסוד קדושת ישראל, וגודל הפגם והנזק המגיע לנפש וגוף האדם המחלל קדושת השבת ח"ו, ושכר הגדול בזה ובבא המעותד לשומרי שבת, עם קונטרס "שמירת שבת כדת" לקוטי דינים השכיחים להלכה ולמעשה. השבת בישראל כהלכתו
35 על גודל מעלת קדושת השבת סיפורים נפלאים
41 מעוטר בפניני קודש אמרות טהורות על סדר הזמירות מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א זמירות לשבת

שכר ועונש על התורה
מחולק לפי סדר הפרשיות
חלק א' בראשית. חלק ב' – ג, שמות (חלק א').
שמות חלק ב' ספר הקדוש אור הזוהר חלק ד'
ויקרא. חלק ה' במדבר. חלק ו' דברים  

231 בו יבואר גודל הלימוד של עניני שכר ועונש, והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם הזה ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, ואין אדם יכול לשער מה שנפש הרשע תסבול בעולם הבא. שידע האדם שהפסיד תענוגי הגן עדן, ויתבונן אז בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה הכל חיי העולם הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה. שכר ועונש בראשית
270 כנ"ל, –  השכר והעונש הוא אחת מיסודות הגדולות בקדושת ישראל וטהרתן, גם יבואר בו עניני יראת שמים והתעוררות, וגודל הפגם המגיע לנפש וגוף האדם הנכשל באי ידיעת עניני יראת שמים ויראת העונש חס ושלום, ואופני תיקוני התשובה. שכר ועונש שמות חלק א'
288 "אור הזוהר", גודל החיוב ללמוד וללמד הזוהר הקדוש ותיקונים, וחכמת האמת, שחיבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, שבו גילה סודות נפלאים אשר בתורתו ושמותיו הקדושים בהם העולם קיים, ועי"ז תמלא הארץ דעה את ה' באמונה. מעלתה – טהרתה –  קדושתה –  סגולתה. קובץ גדול מתלמוד בבלי ירושלמי, מדרשים, זוה"ק, תיקונים, רמב"ם, ראשונים ואחרונים, ספרי שו"ת, ספרי בעשטה"ק ותלמידיו, כללים יסודיים ועיקריים בענין לימוד הזוהר והתיקונים. דבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם, מדריך ומורה דרך, להתמיד בלימוד הזוהר, ולסיים מידי שבוע בשבוע כל פרשת הזוהר. אוסף ענקי במקצוע זה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום. שכר ועונש שמות חלק ב'
418 בו יבואר גודל הלימוד של עניני שכר ועונש, והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם הזה ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, ואין אדם יכול לשער מה שנפש הרשע תסבול בעולם הבא. שידע האדם שהפסיד תענוגי הגן עדן, ויתבונן אז בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה הכל חיי העולם הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה. שכר ועונש ויקרא
414 בו יבואר גודל הלימוד של עניני שכר ועונש, והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם הזה ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, ואין אדם יכול לשער מה שנפש הרשע תסבול בעולם הבא. שידע האדם שהפסיד תענוגי הגן עדן, ויתבונן אז בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה הכל חיי העולם הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה. שכר ועונש במדבר
404  בו יבואר גודל הלימוד של עניני שכר ועונש, והעונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בעולם הזה ובעולם העליון על כל עבירה ועבירה, ואין אדם יכול לשער מה שנפש הרשע תסבול בעולם הבא. שידע האדם שהפסיד תענוגי הגן עדן, ויתבונן אז בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה הכל חיי העולם הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה. שכר ועונש דברים
 44 היות והנסיונות ביוצא לחוץ עצומים מאוד, על כן צטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המסתכל וגם בענין גודל שכר הנזהר. – הספר הזה הוא תועלת גדול לכל היוצא לדרך, ליקח חמשה דקות [מינוטי"ן] ולעיין בה. ובלתי ספק שיהיה לו שמירה גדולה ברוחניות וגם בגשמיות לו ולזרעו אחריו.  – כל זה מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקיים. השכר והעונש בשמירת עיניםבו יבואר מחז"ל כי כל שכר האדם, בריאותו, פרנסתו, אריכות ימיו ובריאות בניו. כולם תלויים בהנהגתו בקדושה בראיית עיניו
384 על שמירת ותיקון פגם הברית חלק ראשון סדר בראשית. בו יבואר מעלת הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית. גם יבואר בו גודל העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם הברית, והפגם הגדול והנורא הנעשה על ידי חטא פגם הברית קודש, ושהוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע, אפילו זהב מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם ברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים. גם יבואר בו סדר התיקון והתשובה להפגם הזה המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי איך דבר העומד בפני התשובה. עוד יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית, ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם הזה. ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. תיקון הברית
 36 והוא: ליקוט מ"חק לישראל" פרשיות שמות – משפטים עם הוספות חדשות שערי קדושה על קדושת ושמירת הברית ספר קדושת הברית  

 תפילה
הלכות תפילה
קדושת בית הכנסת ובית המדרש
דיניו – ומנהגיו  

 42 קובץ קול קורא'ס על קדושת בית המדרש אמן קול קורא'ס
 32 הלכות ומוסר בענין עניית אמן יהא שמיה רבא וקדושת בית המדרש עניית אמן כהלכתה
32 דרשה מוכנת לרבנים לדרוש בגודל קדושת בית המדרש  קדושת בית המדרש
4 בו נקבצו חלק מקול קורא'ס בעניני אמן וקדושת בית הכנסת ובית המדרש, לעורר המון בית ישראל להזהר בקדושת בית המדרש ואמירת אמנים כדבעי קול קורא לקדושת בית המדרש
210 על קדושת בית המדרש, ביאור מקיף על כל הנוגע להתרשלות אמירת אמן יהא שמה רבא, והדרכות נכונות להורים ומלמדים ושאר ראשי העם. מראה באצבע בש"ס ובכל מדרשי חז"ל כי חומר הענין מורכב על ראשי העם, על המלמדים, ועל האבות שאין עושין כפי המוטל עליהם. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם. מקדש מעט הוצאה חדשה
15 מטרת הספר לעורר ולהזהיר על כמה ענינים שיחידים מטריחין על הציבור, והציבור יושבין ושוהין לבטלה, וגורמת הרבה קלקולים כמו: ביטול הזמן, הפסד ממון, קלות ראש בתפילין, ביטול שלום בית, איבוד פרנסה, ביטול תלמוד תורה דרבים, עד 22 איסורים ויותר קונטרס "טירחא דציבורא" 
7 הקונטרס רב גווני הלזה מושיט להקורא בלשון קל וצח כל ענינים השכיחים שנכשלין בהם ומבטלין ציבור המתפללין, ומכיל בתוכו שלל של ידיעות נחוצות בנושא זה קונטרס מבלבלי ציבור המתפללין
7 הדרכה לשליח ציבור על פי שולחן ערוך להיות חלקו בין מזכי הרבים, ולא חס ושלום… שליח ציבור יאמר הברכות בקול רם ומתינות, ועוד. ספר מדריך לשליח ציבור ובו ד' פרקים
1 בענין קדושת בית המדרש, שכל אחד חייב לעורר חבירו על זה קול קורא מחברה מזכי הרבים

  מצוה אנציקלופדיה
סת"ם – ה' חלקים
ספרי תורה תפילין ומזוזות

דיניו – ומנהגיו

78 ה' חלקים –  ספרי תורה תפילין ומזוזות – דיניו ומנהגיו מצוה אנציקלופדיה – סת"ם
27 גילוי ידיעות מבהילות בספרי תורה תפילין ומזוזות תפארת מתתיהו 2
79 דרוש לסעודת הודאה לאחד שניצל בנס נפלא, שלא הצליח לעלות על המטוס טי דאבעליו אי 800 שהתרסק על ידי פצצה. מבאר המכשולות הגדולות איך שנכשלו עם בנ"י בספרי תורה תפילין ומזוזות פסולות, ואין פוצה פה, ובזכות שמעורר אנשים במצות אלו ניצל בדרך נס. עוד מבואר בו, גודל השכר של השומר עצמו ואת אחרים בענין אמן וקדושת בית המדרש. ראש דברך אמת חלק א'
11 נחיצות גילוח השערות מזמן לזמן, זמני גילוח שערות וצפרנים, כונה לקיום המצוה, סדר הקציצה, נטילת ידים לאחריה, וכו'. גילוח שערות וצפרנים כהלכתה חלק ג'
54 סיפורים נפלאים מצדיקי ישראל סיפורי צדיקי ישראל חלק ה
85 איסור גידול בלורית, לכל פרטיהם. ביטול מצות תפילין, למגדלי בלוריות בלוריות לאור ההלכה חלק א'
34 כל דיני חוקות הגוים לכל פרטיהן חוקות עכו"ם בהלכה חלק ב'
8 וויכטיגע כללים מקיים צו זיין מצוות ווי עס באדארף צו זיין דרכי חיים
9 די דינים פון טבילה פארן דאווענען.
די דינים פאר יעדן יחיד, בפרט פאר סופרים און שוחטים
מאירת חיים – טבילה
16 די וויכטיגקייט פון האבן מסירות נפש זיך נישט צו שערן די בארד, לויט 120 פוסקים איז ער עובר פינף לאוין ביי יעדען שערן, וכו'. זקן ישראל כהלכתו
15 בו יבואר המכשולות הגדולות הבאים על ידי שמגדלים בלוריות דער גרויסער איסור
פון אַ טשאָפ
ּ (בלורית – טשוּפּרינ"ע – פריזוּ"ר) דאס מיינט "לאַנגע האָר ביי מענער" בלשון אידיש

מצוה אנציקלופדיה
הלכות צדקה
דיניוומנהגיו  

25 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  דברי תורה וישלח
20  מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה בשלח
30 מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דברי תורה – נשא
11 וויכטיגע הלכות אין הלכות צדקה צדקת יצחק
15 מכתב לעשירים ולענים להציל אנשים מרדת שחת מכתב הצלה

 

מצוה אנציקלופדיה
כשרות השחיטה
אכילת בשר הלכה למעשה 10 חלקים
דיניוומנהגיו  

 

15 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תשמ"ט אכילת בשר הלכה למעשה חלק א'
9 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ב'
14 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ג'
6 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ד'
25 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ה'
13 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ו'
14 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ז'
8 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ח'
40 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק ט'
49 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס אכילת בשר הלכה למעשה חלק י'
6 יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות – הוצאה שביעית שנת תש"ס        סדר קליפת הסירכות חלק א'

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*