logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

האמת על תפילין ומזוזות

מזוזההאמת על תפילין ומזוזות

 

KASHRUT_TEFILLIN_MEZUZOT

 

VAAD_STAM_KOLKORE-H

קול קורא מזוזות מחודש לבית דין של מעלה

 

& קריאה לחזרה בתשובה &

בשנים האחרונות התרחשו אסונות רבות גופניות ורוחניות עשרות ספרי תורה נשרפו ונשדדו ר"ל, כמו כן מאות זוגות תפילין והרבה ספרי קודש בשווי של אלפי דולארים, נוסף לכך נשמדו כליל הרבה בתי מדרש, ישיבות ותלמודי תורה, מקומות אשר קול התורה והתפילה לא נדם בהם משעות הבוקר המוקדמות ועד השעות הקטנות של הלילה.

אנו יהודים מאמינים בני מאמינים יודעים כי אין אסון מקרי בעולם בפרט כשמדובר בתשמישי קדושה בהיקף גדול כל כך, ובתדירות גבוהה כזו.

הרמב"ם בתחילת הלכות תענית בהתייחסו לפסוק "אם תלכו עמי קרי" הנכתב בפרשת התוכחה מפרש, כי אם יתלו את המקרים אשר יקרו ביד המקרה ויתעלמו מהאזהרות והקריאות שבדבר, אזי הקב"ה ירבה את העונשים, חס ושלום.

יוצא מקביעתו של הרמב"ם (הידוע כאחד מגדולי ההלכה), שהעונש חמור מאד, כאשר אין מנסים לתקן את המעוות, כאשר קורה מקרה ואין מנסים לחפש אחר התקלה אשר הביאה לטרגדיה, כפי שמופיע בספרים הקדושים בדבר הדרך לתיקון המצב והתשובה, אשר צריך הוא ובני ביתו לקחת על עצמם שמקרה כזה לא יישנה.

לדוגמא: כאשר קורה, חס ושלום, מקרה אסון בילדים אשר לא טעמו טעם חטא, יש צורך לבדוק את המזוזות, כדבר הראשון (שבת לב:), לאחר מכן יש לבדוק את ציציות כל בני הבית כולל הילדים אם הם נעשו לפי ההלכה [טוויה, שזירה לשמה, מצמר (שבת לב:)].

יש גם לבדוק את כשרותם של מוצרי המזון הנכנסים לבית הן לילדים והן למבוגרים ולידע בבירור שלא קיים שום חשש מבחינת הכשרות. למותר לציין את נושא התולעים שהוא אקטואלי מאד ברבים מן המוצרים. בפרט בתקופת הקיץ יש להקפיד לשמור את המוצרים במקום קריר, מפני שהחום מייצר תולעים אף אם האריזה סגורה היטב.

העצה לגבי מוצרי המזון היא: בקיץ לשמרם במקרר ובחורף במיכלי זכוכית סגורים.

סיבה חשובה לא פחות כאשר קורה אסון ר"ל היא הצניעות שהזלזול בנושא זה גורם מקרים חמורים. (חפץ חיים באגרותיו, ר"ה מקאלאמיע בכל ספריו).

 

 

 

& סדר התענית &

כדי שהצבור הרחב יקבל מושג כלשהו מה פשר כל התעניות המובאים בפוסקים, ובספרי המוסר. אחד הדברים הראשונים בתשובה הוא התענית. בפרט כשמודבר בבזיון ספר תורה שנפל או נשרף, חס ושלום, (עיין במג"א או"ח סי’ מ"ד ועיין עוד בשו"ת אבני צדק, אמרי א"ש או"ח סי’ ו’, באר משה ח"ד, באר שבע דף ל"ז, בית היוצר סי’ י"ד, ברכ"י יו"ד סי’ רפ"ב, דברי חיים יו"ד סי’ נ"ט, הרי בשמים מהדו"ת קל"ט, זכור לאברהם ערך ס"ת, חיים שאל סי’ י"ב, מהר"י הכהן סי’ ל"ז, משנה הלכות ח"ד סי’ ק"ל, נפש חי' ועוד), גם לגבי תפילין שנפלו מצדדים להתענות וחלק מהפוסקים אף סוברים שגם לגבי מזוזה.

בכדי להביא בפני הצבור הרחב את דרך התענית ודרכי קבלתו החלטנו כדבר נכון לצטט מדברי חז"ל (תענית דף יב, רמב"ם ה' תענית פ"א ה' י"ז, טור או"ח תקס"ט-תקע"ה) המסבירים לנו מהו הענין לגזירת תענית.

ביום המיועד שגזרו בו תענית ציבור היו מתאספים ובאים לביה"כ חברי בית הדין, הזקנים עם כל הקהל. דבר ראשון חקרו ודרשו חברי הבית דין והזקנים את כל המכשולות שקיימים בעיר, לאחר מכן היו מתקנים תקנות בכדי למנוע מכשולות אשר יביאו את הקהל לעבירה ועי"כ לצרות וכו’.

חברי בית דין צדק דורשים ומזהירים על כל מקרי גניבה ומעילה בכספי ישראל ומחרימים את הגוזלים, לאחר מכן הם מתריעים נגד המנסים להשליט את דעותיהם ורצונם על הקהל. כל הפעולות הללו נעשות בחצי היום הראשון של התענית. החצי השני מוקדש לקריאה בתורה מעניני דיומא, תפילה בציבור, ודוי וקבלת תשובה.

מדברי חז"ל אפשר ללמוד כמה וכמה דברים בקשר לתענית צבור. א) שהתענית היא אך דבר טפל מסדר היום, ב) העיקר היא התשובה כלומר חרטה על העבר וקבלה על העתיד. ג) הנקודה המרכזית של היום הוא תפקידם של ראשי ומנהיגי הקהל לחקור את כל העבירות האקטואליות לזמן שפורענות מצויה בו. ד) לקבל על עצמם כפי נוסח הרמב"ם שלגנוב ולהשתלט אחד על השני בגלל אינטרסים אישיים, ובפרט כשמודבר באנשים מכובדים מנהיגי העדה, שקול כנגד כל העבירות.

 

 

 

& התיקון במקרה שריפת ספרי תורה &

בשו"ת זכרון יהודה מהגה"ק מוהר"ר יהודה גרינוואלד זצ"ל, אבדק"ק סטמר (ח"א סימן מ"ד) במכתבו משנת תרע"א לראשי הקהל שעל העיר טאשנאד לאחר שנשרפו שם שני ספרי תורה, כמה טליתות ותפילין, סידורים ושאר תשמישי קדושה הוא מציע להם לקבל על עצמם שלושה דברים מלבד הצום והם:

א. להקפיד על שמירת כבוד התורה, לא לשוחח בשעת הקריאה.

ב. שבעל קורא יגיה בכל יום ששי את פרשת השבוע באותו ספר שעומדים לקרוא מתוכו.

ג. צריך להזמין סופר סתם שיבדוק את כל המזוזות בכל בתי הקהילה ואם אפשר גם את התפילין. ההוצאות ישולמו מקופת הקהילה.

& ספרי תורה פסולים &

לצערנו, הבזיון הוא גדול לאמר זאת, אבל ההכרח לא יגונה. ידוע שאחוז גדול מבתי הכנסת משתמשים בספרי תורה פסולים ואף חלק מהכשרים טובים רק לשעת הדחק או בדיעבד. לפעמים יוצא שבאי עליה למפטיר, כנהוג בשבוע של ה"יאר צייט", גורמים נחת רוח לאבות יותר מאשר אילו היו עולים לתורה. כי אם ספר התורה פסול אזי שתי הברכות מלפנים ומאחור היו לבטלה. זאת ועוד גם לא יוצאים ידי חובת קריאת ושמיעת התורה. זו גם יכולה להיות סיבה למקרים אשר קורים לספרי תורה רח"ל, כפי שמוכח מהתיקון הראשון מהגה"צ ר"י גרינוואלד שהזכרנו לעיל.

אי לכך הננו פונים בקריאה דחופה לכל הרבנים, שמשים, גבאים וראשי הקהילות שעליהם מוטלת האחריות המלאה לכל הברכות שמברכים על התורה וגם חיוב מצות קריאת התורה, לבדוק ולהגיה לאלתר את ספרי התורה אצל סופר מומחה ויר"ש מאד.

הערה! יכול לקרות שנמנעים מלבדוק ס"ת בגלל מחסור בכסף. לכן העצה היעוצה היא לערוך מגבית בין קהל המתפללים לכיסוי ההוצאות. הם בודאי יתרמו בעין יפה למצוה חשובה זו ונוסף לכך יימנעו מעצמם את ענין הברכות לבטלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 &40,000 יהודים הניחו תפילין פסולים &

בספר שו"ת רב פעלים ח"ד סי’ ב’ מובא שכל היהודים תושבי בגדד, ארבעים אלף במספר, למעלה מגיל בר מצוה, שומרי תורה ומצוות, נכשלו מחוסר ידיעה מספקת בהנחת תפילין שאינם מרובעים, שנים רבותו. עד שהגיע אליהם יהודי ששם לב לדבר ועוררם על כך עד שכל העיר היתה כמרקחה. ננקטו מיד הצעדים הנכונים לתיקון המעוות ע"י הגה"צ ר’ יוסף חיים מחבר ספר בן איש חי זצ"ל המרא דאתרא. מזה אפשר לראות עד לאן הגיעו ע"י הזנחה, עד שכל תושבי העיר הניחו תפילין פסולין.

 

& 1סופרי סת"ם שאינם הגונים &

2 החת"ס (ח"י סי' פ"ג) כותב מכתב לאחד הרבנים בני דורו שהסופרים בזמנם אינם בקיאים בנושא ועל ידי כן מכשילים את הרבים. וישנם מאות יהודים חרדים אשר לא הניחו מעולם תפילין כשרים והרבנים מתעלמים מכך. גם בעל הקסת סופר כותב כגון זה בשם בעל משנת חכמים.

החיי אדם כותב שרוב הסופרים בני זמנו אינם בני תורה ובהרבה מקומות הוא ראה סופרים אשר אינם גם יראי שמים וכל מעשיהם בחזקת פסול ואסור לברך על התפילין והמזוזות שלהם אף שהכתב מהודר ויפה, כי הם חשודים על חק תוכות ושלא כסדרן.

ובכן, מה כבר נותר לנו לומר בזמננו אנו?!

& קריאה לציבור בענין זה &

כל אדם העולה לתורה ושם לב לשינוי כלשהו, לדוגמא: אותיות שצבעם הפך אדום או יותר בהיר, או נגיעה בין שתי אותיות, או אות קטועה או שחסרים תגים או אות שלא נכתבה כראוי, כמו למשל אות ו’ הדומה לאות ר’ או ך הדומה ל ר’, ה’ הדומה ל ק’ וכו’ חייב עפ"י דין תורה הקדושה לעורר את רב בית הכנסת או את ראשי הקהל לתקן את ספר התורה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& דברים אקטואליים &

C 11בעיה: התפילין לפעמים אינם מרובעים.

!1עצה: יש למדוד את כל הקצוות במד מילימטר או אפילו עם פיסת ניר ולודא שכולם שוים. (כמבואר במשנה ברורה סי' ל"ה).

C 21בעיה: התיתורה, כלומר הבסיס התחתון של התפילין אינה מרובעת.

!1עצה: כנ"ל.

C1בעיה: התפירה, (החוט אשר אתו תופרים את התפילין) גם צריך להיות ממוקם בצורה מרובעת.

!1עצה: כנ"ל (החיי אדם אומר שזה יכול לקרות גם אצל סופרים מומחים).

C1בעיה: גם הריבוע של התיתורה וגם הריבוע של התפירה צריכים להיות מדוייקים מלמעלה ולמטה.

במשנה ברורה (סי' ל"ב ס"ק קע"ז) מובא שבעוונותינו הרבים הרבה אנשים אינם מקפידים ושמים לב לתפילין שיהיו מרובעים בצורה מדוייקת ואפילו בין המדקדקים ישנם כאלה אשר שמים לב רק לחלק העליון של הבתים ואינם שמים לב לחלקם התחתון, כלומר לתיתורה ולתפירות שגם זה מעיקר הדין וניתן לתקן זאת בקלות.

C1בעיה: אפילו תפילין שכשהיו החדשים הם היו מרובעים יש לשים לב לכל שינוי, כגון: פינות קטועות, בתים שנתעקמו, תיתורא שהתעקמה, תפירות שנתקלקלו, וצריך מיד לתקנן (מ"ב שם קפ"א).

C1בעיה: לפעמים קורה שהבתים בעצמם אינם מרובעים והסופרים מיישרים אותם ע"י הדבקת סיד אשר משוה לבית צורת ריבוע, (שו"ת נו"ב סי' א', חיי אדם כלל י"ד אות ב).

! 1עצה: רצוי לקנות את התפילין לבנים. כלומר לפני שהשחירו אותם, ובכדי לוודא שאכן הם מרובעים אפשר לפנות לסופר אחר בכדי לבדקן. ישנם אנשים החוששים לקנות בתים לבנים המיובאים מא"י מחשש שמא לא יוכלו להשחירם פה בארה"ב. זאת יש לדעת שכל סופר מקבל תפילין לצביעה.

C1בעיה: לעתים קרובות קורה שהחריצים שבין הבתים בתפילין של ראש מזוייפים, כלומר, מעיקר ההלכה צריך כל בית להיות נפרד מחבירו באופן שיכירו היטב. ישנם הרבה סופרים אשר מועלים בתפקידם ומדביקים את החריצים המקוריים ומציירים חריצים חדשים על הדבק כדי שיראה יפה. תפילין כאלו פסולין (חיי"א ה' תפילין, בה"ל סי' ל"ב, מ) כמו"כ ישנם עשרות בעיות. לכן, העצה היא לקנות תפילין אך ורק אצל סופר מומחה ויר"ש ולאחר מכן למסרם לבדיקה לאחר המבין ומכיר את נושא התפילין.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& 1מקרי הנחת תפילין מניר ומפלסטיק &

2לצערנו ישנם אלפי יהודים המניחים כל חייהם תפילין עשויים מפלסטיק או מקרטון עבה. זה גם יכול לקרות, כפי שידועים לנו מקרים רבים, כאשר קונים זאת אצל קרוב משפחה. לכן העצה היא להשתדל לקנות אצל הסופר בעצמו למסרם לבדיקה אצל סופר מומחה וירא שמים.

& 1תפילין ומזוזות במחיר זול &

2ספר דרשן אחד: כאשר נכנסתי פעם לחנות לתשמישי קדושה ונכנס אדם אשר בקש מהמוכר סט לבר מצוה! המוכר שאל את האיש כמה הוא מוכן לשלם. לאחר שהשתוו נמכר לו סט בסך 52 דולר, שומו שמים! הבתים בודאי עשויים מפלסטיק, הפרשיות מודפסות ע"ג ניר, או לגמרי בלי פרשיות, והטלית הוא צעיף ואפילו שהוא עשוי מחומרים כשרים אין יוצאים בו ידי חובת ציצית (עיין מג"א סי' ח') וכתב שם שציציות הטלית הם חוטים בעלמא ויוצא מכך שסך כל עיסקת החבילה הם שלוש ברכות לבטלה ואי הנחת תפילין לעולם. כי אני יכול לומר בבטחון גמור כאשר יכולים להעיד גם בעלי המקצוע שתפילין ופרשיות אשר משלמים עבורם 3-5 $ ויותר הרי זה בלתי אפשרי שהם יהיו כשרים. כי הסופר והאדם אשר מייצר את הבתים אינם יכולים לעבוד במחיר כזה. לצערנו באים יום יום אנשים לחנויות הכל בו הגדולות היכן שאפשר להשיג תפילין בכל גווני הקשת כך שיתיאמו לחליפה. הבעיה לכך היא הבערות הגדולה שקיימת בתחום זה וכן חוסר עוררות ע"י הרבנים.

& 1קריאה לראשי ישיבות ומנהלים &

2 לצערנו צצים מדי יום מכשולות חדשים ויחד עם זאת גדלה והולכת הבערות במלוא הקצב דבר זה גורם לעליה מסחררת בהפצת תפילין ומזוזות לא כשרים. עם ישראל נזקק לישועה דחופה בכדי לצאת מהסבך אליו נקלע עם סופרים קלים המפיצים תפילין ומזוזות פסולין. מוטלת החובה על כל בן-תורה לנסות ולחפש דרך איך לבער את כל התפילין והמזוזות הפסולים ואיך למנוע כשלונות בעתיד. עצה אחת שאנו חושבים כעילה שינהיגו בכל הישיבות ללמוד עם הבחורים בצד החומר הנלמד, גם הלכות סת"ם בגמרא מנחות, טור או"ח, שו"ע סי' ל"ב עד סי' ל"ז ביסודיות. יש ללמוד את צורת האותיות ע"י סופר מומחה שכאשר קונים זוג תפילין או מזוזות אפשר יהיה, פחות או יותר, לשים לב לכשרותם וזה יכול להיות הישג כביר לעתיד.

 

 

 

 

 

 

 

 

& מדה כנגד מדה &

מקרה אשר קרה לאחרונה עם יהודה תושב וויליאמסבורג (הרוצה בעילום שמו) שהרבה שנים לא היו לו ילדים. יום אחד הוא מסר את התפילין שלו לבדיקה ומה מאד הוא נבהל כאשר נתברר לו שבפסוק למען ירבו ימיכם היתה חסרה המלה 1בניכם. 2לאחר שרכש לעצמו מזוזות חדשות, הוא נפקד ב"ה. 1שמעו עמי בינו זאת!1

2 סיפור דומה קרה ליהודי אחר בא"י כאשר בא לרבי והזכיר את עצמו שהרבי יתפלל עבורו בגלל היותו חולה לב. גם במקרה זה ייעץ הרבי לבדוק את המזוזות שמא אינם כשרות. וכן היה. בדקו את המזוזה ומצאו שהמלה 1לבבך 2חסרה. מיד החליפו את המזוזה והאדם הבריא כליל. הרופאים התפלאו מאד וסרבו להאמין אך זוהי היתה העובדה.

בשני הסיפורים הללו ישנו מוסר השכל לקוראים הנכבדים. לא להתמהמה ולבדוק מיד את התפילין ואת המזוזות.

כי יכול בהחלט לקרות שאצל אדם שפשט את הרגל ישנה בעיה עם המלה 1מאדך2. לאדם אשר סובל מנדודי שינה, יכול להיות שיש בעיה עם המלה 1ובשכבך 2אדם אשר לו צער גידול בנים ל"ע או שנסתלק צעיר מן העולם, אפשר שהפסוק 1למען ירבו ימיכם וימי בניכם 2אינו כשורה. אדם אשר פרנסתו אינה מצויה צריך לבדוק את המלים 1ואספת דגנך 2אדם אשר סובל מהקיבה, אפשר שישנה בעיה עם המלים 1ואכלת ושבעת 2אדם אשר בנו אינו לומד טוב ואינו שם לב ללימודים, זה יכול לקרות כאשר המלים 1ולמדתם אותם את בניכם 2אינו כשורה. אדם אשר פוחד מפני גנבים בביתו, צריך לבדוק את המלים 1בשבתך בביתך2. אדם אשר קרתה לו תאונת דרכים ל"ע והוא פוחד לצאת לרחוב, צריך לבדוק את המלים 1ובלכתך בדרך2. אדם אשר תערערו אצלו עיקר האמונה והבטחון בהשגחה הפרטית, צריך לבדוק את המלים 1פן יפתה לבבכם2. אדם אשר אין לו ילדים, צריך לבדוק אם המלים 1קדש לי כל בכור 2או 1וימי בניכם 2אינם כשורה. אדם אשר אינו חושק ללמוד תורה, צריך לבדוק את המלים 1ודברת בם 2אדם אשר יוצא לו לעתים קרובות לנדוד למרחקים ולהיות מחוץ לבית, צריך לבדוק אם אין לזה קשר עם המלים 1ואבדתם מהרה מעל הארץ. 2אדם אשר סובל מיסורים ביד, יכול להיות שזה נובע מבעיה עם המלים 1על ידך 2או על 1ידכם2. אדם אשר סובל מהעינים, צריך לבדוק את המלים 1בין עיניך 2או 1בין עיניכם, 2כל הכללים שפרטנו אינם כלל. כי על כל תגות ישנם סודות כמוסים. על כל פנים מחוייב כל אחד לבדוק את התפילין והמזוזות שלו.

 

 

 

 

 

 

בס"ד

קול קורא! 

לכל הרבנים  ולכל עם ישראל

 לחצו כאן לשמיעה

ספר "אור הזוהר"

ליקוט מאלף גדולי ישראל

על מעלת וחיוב לימוד הזוהר הקדוש

הורידו למחשב ולימדו ב"אוצר הזוהר הקדוש"

בלחיצת כפתור

תיקוני הזוהר |    אדרא רבא |    אדרא זוטא 

אוצר הזוהר הגדול – 3426 ספרים ומאמרים על כל מקצועות התורה להורדה בחינם  לחצו כאן   רק 640 מגה

 

 

 

           אוצר הזוהר1 |   ספר הזוהר הקדוש  |  פתח אליהו  |   תיקון מ"ח בראשית תמן   |    תיקון מ"ג              

אוצר חכמת הזוהר 2  -104 ספרים |  ספרא  דצניעותא  |    תיקוני הזוהר |    אדרא רבא |    אדרא זוטא 

  | אוצר חכמת הזוהר 3 105-144   |  הערב רב וכל המסתעף |    עלוני "אור הזוהר" 

 ספר "זוהר תהילים" – הורידו ולימדו | זוהר "חוק לישראל" | ספר " שכר ועונש"

גילוי דעת- אין בזה משום היתר לגלוש בכל מכשיר עם אינטרנט ללא סינון

הצטרפו היום ללימוד הזוהר היומי  בלחיצה אחת

  הורידו את האפליקציה הכשרה של לימוד הזוהר בחינם

                לאנדרואיד                                   APPLE  

 פסק האדמו"ר מהאלמין נשיא מפעל הזוהר העולמי

מחברם של יותר מאלף ספרים:

מי הם האחראים על כל האסונות?

כל רב וראש ישיבה שאומר לאנשים נשים וטף לא ללמוד זוהר הקדוש בלשון הקודש דעו לכם! שהוא ערב רב וקליפת עמלק, והוא רוצח נפשות, ועל כל היתומים ואלמנות הוא אשם.

כך פוסק רבי שמעון בר יוחאי בתיקון ל' ומ"ג. והוא בחרם חמור של 153 גדולי ישראל משנת תרע"ד  הוא פסול לעדות ולצרפו למנין ולכל דבר שבקדושה, ואסור לשמוע ממנו דברי תורה ולא שום פסק הלכה!!! ומי שסומך עליו בהלכה עובר על החרם של 153 גדולי ישראל! ראה ספר "כח הזוהר" חלק ז' ו26 ספרי הערב רב והמסתעף.

לקבלת ספרי זוהר בחינם 0527651911

הַלּוֹמֵד דף אחד בזוהר הקדוש –  מֵבִיא גְּאוּלָה לָעוֹלָם

שְׂכַר הַגָּדוֹל שֶׁמְּקַבֵּל כָּל אֶחָד בְּהִשְׁתַּתְּפוּתוֹ עִם מִלְיוֹן הַיְהוּדִים לוֹמְדֵי הַתִּקּוּן הַזֶּה, הוּא כָּךְ:

א. כָּל יִשְׂרָאֵל נִכְנָסִים לְתוֹךְ סֻכַּת הָרַשְׁבִּ”י הַמֵּגֵן הָרָאשִׁי וְהָאֲמִתִּי לְכָל הַדּוֹר כֻּלּוֹ,  כַּנֶּאֱמַר (תְּהִלִּים ק”מ ח’) “סַכֹּתָה לְרֹאשִׁי בְּיוֹם נָשֶׁק”. וְאָמְרוּ חז”ל (יְרוּשַׁלְמִי יְבָמוֹת דַּף ח’), בְּיוֹם נָשֶׁק זֶהוּ יוֹם בֹּא גּוֹג. – ב. יְהוּדִים זִכְרוּ!!! כְּמוֹ נֹחַ בִּשְׁעָתוֹ עַכְשָׁו הַתֵּבָה פְּתוּחָה וְכֻלָּם יְכוֹלִים לְהִכָּנֵס, נָא לְהִזְדָּרֵז לִפְנֵי הַמַּבּוּל. שֶׁהַזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ הוּא תֵּבַת נֹחַ הַמַּצִילָה שֶׁל הַדּוֹר. – ג. כָּל הַמִּשְׁתַּתֵּף בַּלִּמּוּד הַקָּדוֹשׁ הַזֶּה יקַבֵּל שָׂכָר עָצוּם כְּנֶגֶד כֻּלָּם כַּמְּבֹאָר לְהַלָּן. – ד. כָּל אֶחָד יִרְאֶה לְקַיֵּם מַאֲמָר חֲזַ”ל, גָּדוֹל הַמְּעָשֶׂה יוֹתֵר מִן הָעוֹשֶׂה, שֶׁעֲלֵיהֶם הָעוֹלָם עוֹמֵד, וִיקַבֵּל כַּמָּה חוֹבְרוֹת שֶׁרוֹצֶה לְחַלֵּק בְּחִנָּם, כְּדֵי שֶׁיְּזַכֶּה וִיחַלֵּק סִפְרֵי זוֹהַר בְּחִינָם לַחֲבֵרָיו וּבְנֵי מִשְׁפַּחְתּוֹ הַקְּרוֹבִים וְהָרְחוֹקִים, וִיקַבֵּל שָׂכָר כְּנֶגֶד כֻּלָּם, וּכְאִלּוּ בְּרָאָם כַּמְּבֹאָר בְּזוֹהַר (תְּרוּמָה קכ”ח:) וּבְסֵפֶר חֲסִידִים ובגר”א, וְעוֹד.

סוֹד הַמָשִׁיחַ לדף זוהר ביום לָתֶת כְּלֵי נֶשֶׁק וְעֶרְכַּת מָגֵן לְכָל יְהוּדִי בַּאֲשֶׁר הוּא שָׁם, לְהַצְלָחַת עַם יִשְׂרָאֵל לְעִלּוּי שְׁכִינַת עוּזֵּנוּ, וּלְהִיגָלוֹת כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ עָלֵינוּ, בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ יָשׁוּב יְרַחֲמֵנוּ יִרְאוּ עֵינֵנוּ וְיִשְׂמַח לִבֵּנוּ בְּהִגָּלוֹת מְשִׁיחַ צִדְקֵנוּ בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן.

וְכָל הַמִּשְׁתַּתֵּף בלימוד הקדוש הַזֶה של דף היומי של זוהר תורה מְקַבֵּל כָּל אֶחָד וְאֶחָד מֵהֶם שְׂכַר כְּאִילוּ לָמַד 1.5E+26= (1,500,000,000,000,000,000,000,000,000) דפי זוהר הַקָּדוֹשׁ,

הַמְעוּנְיָן לְהִשְׁתַּתֵּף וְלִזְכּוֹת לִזְכֻיּוֹת עֲצוּמוֹת "עַיִן לֹא רָאֲתָה אֱלֹקִים זוּלָתֶךָ” – טֶל:0527-651911.

כל אחד מישראל שילמד/יקרא, ביחד שבטי ישראל כָּל אֶחָד וְאֶחָד מֵהַלּוֹמְדִים מְקַבֵּל אֶת הַשָּׂכָר וְהַזְּכֻיּוֹת שֶׁל כָּל מִלְיוֹן לוֹמְדֵי הזוהר הקדוש (שד"ח, וְעוֹד). בִּזְמַן לִמּוּד דקה אחת נוחל עלום הבא וטועם טעם גן עדן עוד כאן בעולם הזה.

לימוד דף אחד מתיקוני זוהר שווה 10 דפי זוהר (הגר"א), וְכָל אֶחָד שֶׁמִּשְׁתַּתֵּף בַּחֲבוּרַת הלימוד הקדוש הזה [שיוצא במליון עותקים בס"ד] יֵשׁ לוֹ שְׂכַר מיליון לומדי הדף הזה שהם 10 מיליון דפי זוהר (שד"ח), וּמוּכְפַל בְּסַךְ הָאֲנָשִׁים שֶׁמִּתְחַבֵּר אֲלֵיהֶם כְּדִבְרֵי הַבְּאֵר מַיִם חַיִּים (פ' תְּרוּמָה כ"י), כלומר 10 מליון כפול מליון = כפול 15 מליון יהודים שיש בעולם (ספר חסידים) =1.5E+20(1,500,000,000,000,000,000,000) דפי זוהר, וְעוֹד כָּפוּל 1000 הֵם מְזַכֵּי הָרַבִּים הַסּוֹעֲדִים אֶת הַשְּׁכִינָה וְנִקְרָאִים שָׂרֵי נַפְתָּלִי (מד"ר שיה"ש פָּרָשָׁה ח' פִּסְקָה טז, זֹהַר ח"ב דף קכ.), 1.5E+23(1,500,000,000,000,000,000,000,000) וּבְמִנְיַן עוֹד כָּפוּל אֶלֶף שבכל עשרה השכינה שורה ומה שנותנים משמים באלף נותנים (זוֹהַ"ק וַיֵּצֵא), = 1.5E+26= (1,500,000,000,000,000,000,000,000,000) דפי זוהר!!! [הַהֶסְבֵּר עַל הַחֶשְׁבּוֹן הַנַּ"ל רְאֵה בְּכֹחַ הַזוֹהַר חלקים 1-7]. וּבַזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ שִׁיר הַשִּׁירִים כָּתַב שֶׁכָּל הַשָּׂכָר בַּאֲלָפִים שֶׁנּוֹתְנִים מִשָּׁמַיִם זֶה בְּאֹפֶן רָגִיל, אֲבָל הַצַּדִּיקִים לוֹמְדֵי הַזּוֹהַר הַקָּדוֹשׁ הַדְּבֵקִים בְּתוֹרַת הַסּוֹד תּוֹרַת הָרַשְׁבִּ”י, עֲלֵיהֶם אוֹמֵר הַכָּתוּב (יְשַׁעְיָה ס”ד ג’) “עַיִן לֹא רָאָתָה אֱלֹהִים זוּלָתְךָ יַעֲשֶׂה לִמְחַכֵּה לוֹ”, וְאֵין קֵץ לִשְׂכָרָם, וְאֵין כָּל בְּרִיָּה שֶׁיּוּכַל לְשַׁעֵר זֹאת… (וְעַיֵּן כּוֹחַ הַזּוֹהַר חֲלָקִים א-ז, שִׂמְחַת הָרַשְׁבִּ”י, וְעוֹד).

 האזינו לפסק כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א.  מיהם הערב רב שבדורנו המעכבים את גאולת השכינה ועם ישראל

איך זוכים לתפילין ומזוזות ולכתובה כשרה?

ספר "אור הזוהר"  ליקוט מאלף גדולי ישראל על מעלת וחיות לימוד ספר הזוהר הקדוש

 

 

 

לקבלת ספרי הזוהר,סטים לבתי מדרשים,  חוברות ועלונים בחינם "מפעל הזוהר העולמי"

052-717913

052-7651911

 

Walla! Mail – Get your free unlimited mail today

Walla! Mail – Get your free unlimited mail today

Walla! Mail – Get your free unlimited mail today

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*