logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

זוהר תורה- פרשת ויקהל- דף יומי

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" – הוא מלמד אותם את כל הדברים אותם לימדו ה' בהר-סיני. תחילה לומדים הם על שמירת השבת ואחר-כך על כל ציווי בניית משכן ה'. החל מהתרומה שנצטוו לתת – "קחו מאתכם תרומה לה' כל נדיב לבו", וכלה בפירוט חוזר של מבנה המשכן וכליו. אחרי לימוד זה – "ויצאו כל עדת בני-ישראל מלפני משה".

לקריאה/ הורדה דף יומי  זוהר תורה, מחולק לימות השבוע – פרשת  ויקהל   לחץ כאן: זוהר תורה ויקהל יומי

תוכן הענינים ¡

בתחילה רצה ה ' שהמשכן יעשה גם ע ל ידי הערב רב . . . . . . . . . . ה

לאחר העגל רצה ה ' שהמשכן יעשה רק ע"י בני ישרא ל . . . . . . . . ה

משה הקהיל את בני ישראל מתוך הערב רב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה

כל עדת בני ישראל שכל אלו שמתו היו מן הערב רב . . . . . . . . . . ה

ה ' אמר לבני ישראל אני רוצה לשכון רק ביניכם . . . . . . . . . . . . . . . ה

מלאך המות נמצא בין הנשים בשעת לוית המת . . . . . . . . . . . . . . . . . ו

האיש יטה פניו לצד אחר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו

אדם הנשמר כך זוכה לאריכות ימים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו

תוקעין בשופר בשעת הוצאת המת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו

כשמתו אנשים על דבר העגל נמצא מלאך המות בין הנשים . . . ו

משה רבנו יעץ לבני ישראל שלא ילכו יחד עם הנשים . . . . . . . . . .ז

רק מעשר נשים יחד מקטרג להמית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ז

הערב רב עשו העגל בשביל שנמנע מהם מצות שבת . . . . . . . . . . .ז

לא להדליק אש שלא להראות דין ביום השבת . . . . . . . . . . . . . . . . . .ז

על המזבח יש אש כדי להכניע הדין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ז

כשנכנס השבת מפסיקים לענוש את הרשעים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ט

אלו שלא שמרו שבת לא נכבה מעליהם אש הגיהנם. . . . . . . . . . . ט

כל הרשעים מסתכלים ע ל עונשם בשבת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ט

לפי שעברו על אש התורה לא נכבה אשם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ט

במוצאי שבת חוזרים לדון אותם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ט

כשהגוף נרקב מסתיימים כל דיניו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י

באה שבת באה מנוחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י

שלא להבעיר אש בשבת. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י

כשאש גבורת המלכות מתגלה כל אשים אחרים נגנזים . . . . . . . . . י

אש המלכות סובלת אש אחרת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י

לאחר ברכת האש מקבלים השרים ובעלי הדין כח לשלוט . . . . . . י

צריך להאיר ע ל ד' אצבעות ימינו מהאש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י

יכפוף אצבעותיו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יא

בשאר ברכות צריך לזקוף את אצבעותיו למעלה . . . . . . . . . . . . . . . יא

בכל יום מברכין על האור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יא

בזקיפת האצבעות כל המדרגות מתברכות יח ד . . . . . . . . . . . . . . . . יא

צריך להאיר מהאש על צפרניו שהם רומזים למדרגות

התחתונות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יא

לא יאיר על פנים אצבעותיו מהאש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יג

להריח הדס . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יג

עני _המגיע לאדם הוא מתנה שה' שולח לו להראותו שחפץ

במצוותיו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יג

אברהם שהיה מרחם על בני העולם נחשב כאילו בראם . . . . . . . . יג

יחתוך לחם לפני העני כדי שלא יתבייש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יד

שלא יתן לעני מגז ל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יד

תרומה לה' לא יהיה מגז ל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יד

הרצון לעבוד את ה' מתחיל בלב ומשם מתפשט לכ ל

האברים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יד

על ידי הרצון הזה מושכים השכינה שתשרה עליו . . . . . . . . . . . . . יד

כאשר השכינה שורה היא מביאה עמה כל טוב . . . . . . . . . . . . . . . . יד

ה ' ברא את העולם בשביל התורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יד

ה ' מאזין לקול התורה שהאדם לומ ד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טו

תורה שבכתב ושבעל פה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טו

צריך ליחד את השכינה עם בעלה ולהרים שניהם יח ד . . . . . . . . . טו

כל מי שרוצה להעלות את המלכות יכו ל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טו

על ידי תפלה בכוונה מתקן תיקונים למעלה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טו

ע "י פסוקי דזמרה נכרתים החיצונים והשכינה מתקשטת . . . . . . טז

ביוצר מתקשטות מחנותיה עמה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טז

באמת ויציב כולם מתוקנים ומוכנים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טז

אז יורד המלך העליון להגביה את השכינה לעולם האצילות . טז

באבות מושיט ימינו באתה גבור שם שמאלו תחת ראשה ובאתה

קדוש נשיקין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טז

צריך לכוון לכל אלו הדברים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טז

אז הוא עת רצון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טז

כל נדיב לב יכול להעלות את המלכה למלך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טז

החכמה שלהן שהיו אומרות בשעת עשייתן זה למקדש וכו ' . . יז

מי שמזכיר שם טומאה על דבר גם כן שורה עליו רוח

הטומאה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יז

כשבונה בנין יאמר שבונה לעבוד את ה ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יז

למה הביאו הנשיאים דוקא את זה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יז

אבנים אלו יכפרו עליהם מגסות הרוח שלהם . . . . . . . . . . . . . . . . . . יז

החסד והגבורה וכל שאר קצוות דז"א בנו את המלכות

למעלה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יח

וכמו למעלה כך גם למטה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יח

המטרה של הקרסים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יח

יריעות עיזים שהם קליפה מכסים על יריעות המשכן

שבקדושה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יח

באדרא דמשכנא ביארו סודות המשכן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יט

ארון הוא יסוד דמלכות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יט

יסוד דז "א נכנס ביסוד דמלכות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יט

הכפרת הוא עולם הבינה המכסה על הכ ל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יט

ממראות של הנשים עשו את הכיור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כ

ה ' התנה עם הדג בשעה שבראו שיבלע את יונה . . . . . . . . . . . . . . . . כ

עם כל דבר שברא ה' התנה עמו קודם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כ

עם השמים שיעלו את אליהו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כ

עם המים שיטהרו בהם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כ

עם הים שיבקעו לפני בני ישרא ל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כא

עם הארץ שתבלע את קרח ועדתו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כא

עם השמש שיעמ ד בשמים בימי יהושע והכוכבים שילחמו

בסיסרא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כא

עם העופות שיזינו את אליהו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כא

עם האדם שיצא אשה שתזון את אליהו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כא

האדם מהלך בעולם כאניה בתוך הים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כא

אדם החוטא ה ' שולח רוח סערה שהוא הדין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כב

אפילו ע"י שנעשה חולה אינו מתעורר לשוב בתשובה . . . . . . . . . כב

היצר טוב אומר לאדם מה לך נרדם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כב

דברי מוסר של היצר טוב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כב

הדין תובעת לדון אותם אנשים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כב

אם הדין גובר , מליצי יושר מנסים בכל כחם ואינם יכולים . . . כב

שלשה שלוחים יורדים עליו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כג

מכריזים על המת בשעה שמלוים אותו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כג

כאשר נקבר הדין שוכך מזעפו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כג

שלשה ימים הראשונים בקבר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כג

ל' יום נשארת הנשמה למטה ונידונים יחד הנשמה והגוף . . . . כג

אחר שלושים הנשמה עולה והגוף נרקב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כד

 

One comment

 1. לוי דסקל

  שבוע טוב ומבורך לחבריא קדישא של עוסקים בהפצת תורת הזוהר הקדוש של הצדיק הקדוש רבי יהודה רוזנברג זצ"ל,
  אגיד לכם האמת ברגע זה נכנסתי לאתר שלכם ופתחתי את הדף האחרון של פרשת ויקהל, וראיתי מה שהולך עם הנשמה אחרי הפטירה ומה שקורא כל הדברים ונפל עלי פחד גדל שלא היה לי אף פעם בחיים, והקבר בולע את האדם כמו דג וכו', ממש על המקום החלטתי גמרתי עם כל השטויות, ואתחיל לעבוד את ה' כל ימי חיי, לא יותר כדורגל שזה היה החיים שלי, כי אם אקח את זה לקבר מה יהיה איתי אחר כך, ואיזה מעדנים טובים יתנו לי על זה.
  אשריכם שזכיתם לעורר אותי, ואני כבר יתחיל ללמוד קודם כל הספרים האלו על התורה, ואני רואה שזה הדבר היחיד שיחזיר אותי בתשובה אמיתית.
  תודה רבה

  לוי דסקל

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*