logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר גדולת התתק"ס- המכוון ל-960 חלקי הזוהר

 במקווה יש תתק"ס -960 לוגין

בספר הקדוש בני יששכר  (מאמר חודש אלול מאמר א'- מהות החודש) מבאר באריכות, שסך תתק"ס הוא מטהר את האדם, ולכן במקוה יש  נפח של תתק"ס לוגין.

 להורדה/ קריאה של של זוהר תתק"ס: לחץ כאן:  תתקס קטן אינדי-48 עמודים מעודכן

וזה לשונו: הנה הטהרה במקווה היא טהרת ישראל, ופעולתה שישראל מטהרים את עצמן לפני המקום  בעשייתם פעולת המקווה לטבול את עצמם במקווה העשויה כצורת האות "ם", מרועת לרמיזת תשובה עילאה – אם הבנים  נקראת "מי", כנודע דקיימא שלאלה כמו שאמרו בזוהר (ח"א א' ע"ב)  "מי ירפא לך" והנה ימי הרצון וימי התשובה הניתנים מתנה מה' יתברך לישראל עם קרובו לטהרם מעוונותיהם, כמו מקווה טהרה ויתהוו כברייה חדשה הן המה מ' יופ מראש חדוש אלול עד יום הכיפורים, הנה הם תתק"ס שעות, הם גם כן מקווה טהרה לבטיול הבריה י"ו היסודות כל אחד בספק כנ"ל להתהוות ברייה חדשה

 וזה הרצון בזמן הנועד הוא המושפע מה' ית' מעולם התשובה, והם מ' יום, ם' מרובעת- עולם התשובה, אם הבנים הנקרא מי כנ"י.

וזהו שאמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי (עולם התשובה) אתם מטהרין במקווה צורת ם', שזהו מעשיכם ופעולתכם לטהר את עצמכם בסוד ם מרובעת עולם התקובה, אם הבנים הנקראת מי, ולבטל יסודותיכם, בתתק"ס לוגין  מקוה י"ו פעמים ס', וכן  מי מטהר אתכם, עולם התשובה בעצמו מתעורר הרצון, בזמן הארבעים יום לטהר  אתכם ם' עולם התשובה נקרא מי להתבטל בתתק"ס שעות שבהם להתהוות כברייה חדשה

 וזוהר שאמר "מקווה ישראל" מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקב"ה מטהר את ישראל, רצה לומר מטהר את הטמאים (בתתק"ס לוגין) אף הקב"ה מטהר את ישראל בתתק"ס שעות שבארבעים יום ימי רצון ודי בזה.

 ובספר הקדוש מאור ושמש (בראשית פרשת ויקרא) , מבאר באריכות  נפלאה שאותיות "שמע ישראל" הם גם תתק"ס, והם מרמזים אל מקווה עילאה שמטהר את האדם, ומעלה אותו מטומאה לטהרה.

 בירושלים היו תתק"ס בתי מדרשות– בספר הקדוש בני יששכר, מבאר את הסיבה לכך שבירושלים היו תתק"ס בתי מדרשות.  וזה לשונו: " והנה אמרו  רז"ל: "מה טובו אוהליך יעקב, וכו' כנחלים נטיו" (במדבר כ"ד, ה). מה נחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה, כך בתי כנסיות ובתי מדרשות מעלים וכו (ברכות ט"ז א'), כך הכך תתק"ס שעור מקוה וע"י זה מתבטלים הקליפות ללילי"ת רבתא ולילי"ת זעירתא (שניהם בגימטריא  תתק"ס)

 להמשך קריאה והורדה של ספר תתק"ס: לחץ כאן:תתקס קטן אינדי-48 עמודים מעודכן

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*