logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר גימאטריות הזוהר- אלול תשרי- חלק ה'


עֶזְרִי מֵעִם הַשֵּׁם עוֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ

סֵפֶר

גִמַטְרְיָאוֹת הַזוֹהַר

חֵלֶק ה'

מֵאֵת

נְתַנְאֵל דאַבוּש

יוֹצֵא לָאוֹר עַל      יְדֵי

 "מִפְעַל הַזֹּהַר הָעוֹלָמִי"

בעיה"ק      בֵּית שֶׁמֶשׁ תובב"א

אֱלוּל      תשע"ב לפ"ק

שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי"

מפעל עולמי להצלת הדת

רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש ארץ ישראל

טל: 054-843-6784 / פקס: 02-995-1300ספר

גִמַטְרְיָאוֹת הַזוֹהַר

חֵלֶק ה

גִמַטְרְיָאוֹת לִימֵי אֱלוּל תִּשְׁרֵי

 

נכתב על ידי איש יהודי מטורונטו מוה"ר נתנאל דאבוש שליט"א, יהודי פשוט, ולכל זה זכה על ידי שהתחיל ללמוד הרבה זוהר הקדוש ופירסם קרוב לחמישים קופסאות של ספרי הזוהר בחינם לכל העיר טורונטו, וכן הכניס שם לעיתונים, וחילק הרבה סטים של 70 כרכים, וספרי הזוהר הקדוש של בעל הסולם, ולא נח ולא שקט עד שכל יהודי ילמוד זוהר הקדוש.

עד שפתחו לו מן השמים את הסודות התורה אשר אתם קוראים כאן.

הלימוד לרפואתה השלמה של האשה מלאכית מזל בת רחל דאבוש בתושח"י, נא להתפלל לרפואתה

א

פצצת אטום 717

לימוד זהר הקדוש 717

רק על ידי לימוד הזהר נציל את עצמינו

ב

נצבים, וילך, האזינו, וזאת הברכה גי׳ 993

נזכה לקבל פני משיח צדקנו בגי׳ 993

בזכות ספר הזהר בגי׳ 993

קריאה בספר הזוהר כל יום עה״כ 993

זאת אומרת, שאנחנו ממש נמצאים לקראת הסוף, אחרית הימים, הסוף של התורה, הסוף של עולם הגשמי.  עוד חדש בערך אנחנו מתחילים בראשית ברא.  והעולם היתה תוהו ובוהו.

כל מי שלומד זוהר כל יום יזכה לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ממש אמן.

ג

 

״אתם נצבים היום כלכם" בגי׳ 804

״כל מי שלומד זוהר כל יום״ בג׳ 804

ראשיכם, שבטיכם, כל איש ישראל…

זאת אומרת שכל אחד יכול לזכות לעמוד ״לפני ה״ שזה הבחי׳ הכי גבוהה!

לא צריך להיות ראש כולל ,או ראש ישיבה, אלא אפילו ״מחוטב עציך עד שואב מימיך״.

אבל זה מתחיל בראשי ישיבות ורבנים.

כל העם מסתכלים בכם ועושים כמוכם.  אם אתם לא תלמדו זוהר, אז אתם גורמים שגם העם לא ילמדו זוהר, וזה ממש ״מחטיא את הרבים״.

הקב"ה לא יגאל אותנו בזכות התורה, ולא בזכות המצוות, כי על זה אנחנו מחוייבים תמיד.  אלא בזכות הענווה, ואין דבר אחר שבעולם שמקטין את הבן אדם כמו לימוד הזוהר.  רק על ידי לימוד הסוד מבינים שהתורה היא ממש בבחי׳ ״מים שאין להם סוף״.

ועל ידי הידיעה שאנחנו לא יודעים כלום, אנחנו ממליכים את הקב"ה עלינו!

שנה טובה ומבורכת

״כל מי שלומד זוהר, נא לומר יהי רצון שזכות הקריאה יהיה לרפואת האשה מלאכית מזל בת רחל דאבוש״.

ד

בחק לישראל היום בפרשת נצבים ליום שני:

מסכת ביצה דף לב ע״א

אמר ר׳ נתן בר אבא אמר רב ״עתירי בבל״ יורדי גיהנום הם.

תרגום:  אמר רב נתן בן אבא בשם רב ״העשירים בבבל יורדי גיהנום״.

עתירי בבל בגי׳ 724

כל מי שלא לומד זוהר 724

ה

ממשיכה הגמרא ״כי הא דשבתאי בר מרינוס אקלע לבבל

תרגום: כמו הסיפור עם שבתאי בן מרינוס שפעם הלך לבבל

בעא מנייהו עסקא ולא יהבו ליה

תרגום: שאל מהם לעבוד עבודה ולא נתנו לו

עסקא בגי עה״כ 232

לימוד הקבלה בגי׳ 232

ו

״מזוני מיזן״ נמי לא זיינוהו

תרגום: לתת לו אוכל נמי לא נתנו לו

מזוני מיזן עה״כ 223

הזוהר 223

ז

או

מזוני מיזן (עם האותיות) 229

זה הזוהר 229

זאת אומרת, שרבי נתן היה עני בתורה לא בגשמי, כי עוד לא מצינו תנא שהתלונן על מצבו הגשמי.  והלך לבקש ללמוד בעומק את סודות התורה, ולא נתנו לו.

אמר בסדר, אולי אני לא ראוי ללמוד.  אז ביקש מהם ללמוד זוהר הקדוש, וגם זה לא נתנו לו!!!!

ממשיכה הגמרא ״אמר הני מערב רב קא אתו״

דכתיב (דברים ג) ונתן לך רחמים ורחמך.  כל מרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו.

יש מוסר עצום ללמוד מהסיפור הזה.  בבל היתה העיר הגדולה ביותר בלימוד התורה.  רק תאר לעצמך איזה קדושה, איזה מתיקות, איזה חידושים, איזה פשטלך, איזה פלפול, ראשונים, ואחרונים, מה שלא יהיה היה שם!

ועוד תנא אלוקי רץ לשם ומבקש מהם ללמוד, ולא נתנו לו.

ובסוף אמר עליהם ״שהם ערב רב״

לא דן לכף זכות?  הם גדולי תורה הגדולה ביותר של ישיבת בבל!!

כך קוראים לגדול הדור ערב רב???????

לומד כל היום ואמר שהוא לא מזרע אברהם אבינו??????????

כן כן כן אמת אמת אמת!!!

מי שלא לומד וגם לא אומר לאחרים ללמוד הוא לא יהודי. הוא ערב רב בלי ספק.

וכל התורה ומצוות שהוא עושה יומם ולילה לא שוה פרוטה אחת.  לא בגלל שהוא כופר, פשוט מאד כי הוא לא יהודי.

רש״י כותב כל הגמרא ״למה הוא הולך לגיהנום ״

״שאינן מרחמין לעדות צדקה״

הזהר מקרב את הגאולה.  מי שלא לומד זוהר הקדוש, פשוט לא מרחם על בני ישראל.

היהודים יש להם רחמנות וענווה.

לא מופיע בשום מקום בחז״ל שאחד מהסימנים של היהודי זה שלומד תורה.

אז כל ראש ישיבה, רבי, משגיח, תלמיד חכם, כדאי לכם לזרז את עצמיכם מהר, ולעשות תשובה לפני ראש השנה ולהתחיל להדריך את עם ישראל מחשוכה לנהורא וללמוד וללמד ספר הזוהר הקדוש

וכבר חתמו כל הרבנים על זה במכתב ששלח האדמור הצדיק יסוד עולם רבי שלום יודא גרוס שליט״א.

חק לישראל ליום רביעי פרשת נצבים

ט

מסכת שבועות דף לח:

תנו רבנו שבועת הדיינים אף היא בלשונה נאמרה.

שבועת הדיינין עה״כ 929

קריאת הזהר עה״א 929

רש״י ״בלשונה״ בכל לשון שהוא מבין

זאת אומרת שאפשר לקרוא את הזוהר הקדוש בכל לשון שהוא מבין.  העיקר שיבין את גדולת הבורא עולם ולבו יכנע לאבינו שבשמים.

י

ומי שעושה כן, ממשיכה הגמרא

״אומרים לו הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע.

איזה כך בזהר הקדוש

חק לישראל פרשת נצבים ליום שלישי

יא

מסכת סוטה דף לח עמוד ב.

ברכת הכהנים כיצד.  אמר רבי יהושע בן לוי מנין שהקדוש ברוך הוא מתאוה לברכת כהנים?

תרגום:  אמר רבי יהושע בן לוי מאיפה יודעים שהקדוש ברוך מתאוה ל״ברכת כהנים״?

ברכת כהנים בגי׳ 747

ללומדי זהר הקדוש בגי׳ 747

שנאמר (במדבר ו) ״ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם״.

רש״י כותב ״הנה הכתוב הדבר בהן להיות ברכה זו שימת שמו על עמו ולא עשה לצורך ישראל אלא צורך המקום״

זאת אומרת שכשאנחנו לומדים זוהר הקדוש, אנחנו מראים את גדולת הקבה וזה לצורכו!  הוא מתאווה ללימוד שלנו שהיא מקור כל הברכות כולם.

יב

וזה סוד ברכת כהנים

ברכת כהנים (עם האותיות וכו׳) 757

ר׳ שמעון בן יוחאי (עה״כו) 757

חק לישראל פרשת נצבים יום שלישי מתוקן

יג

מסכת סוטה דף מח.

״אמר רבי יוחנן השותה בארבעה מיני זמר מביא חמש פורעניות לעולם

״השותה בארבעה מיני זמר בגי׳ 1403

״אדם שלא רצה ללמוד זהר קדוש בגי׳ 1403

תראו איזה קללות ופורעניות ב״מ אדם מביא על עם ישראל בזה שלא לומד זהר קדוש

ממשיכה הגמ׳ שנאמר ״הוי משכימי בבקר וחליל ויין משתיהם ואת פועל ה׳ לא יביטו״

מה כתיב אחריו ״לכן גלה עמי מבלי דעת״ שגורמין גלות לעולם

וכבודו מתי רעב – שמבאין רעב לעולם

והמונו צחה צמא – שגורמין לתורה שתשתכח מלומדיה

וישח אדם וישפל איש – שגורמין שפלות לשונאו של הקב"ה

לרפואת מלאכית מזל בת רחל

טו

מהו הסוד שתלמידי חכמים כל הזמן לומדים תורה, ולמה תלמוד תורה יותר גדול מכל המצוות בתורה כמו שכתוב ״ותלמוד תורה כנגד כולם?

ל י מ ו ד בגי׳ 90

יש חמשה אותיות במילה ל י מ ו ד שהם כנגד הה׳ חושים וכנגד הה׳ מיני נפש שהם

נפש

רוח

נשמה

חיה

יחידה

וגם כנגד הה׳ פרצופים שיש בכל עולם ועולם שהם

אריך אנפין – כתר – קוצו של יוד

אבא – חכמה ובינה – יוד

אמא – ישסות – הי

זעיר אנפין – ישראל ולאה – ויו

נוקבא – יעקב ורחל – הי

אם נכלול את כולם ביחד (כלומר נחשב את הכולל יש לנו חשבון של 91

91 היא מספר השילוב ויחוד קודשה בריך הוא ושכינתה (שהם שני שמות יהו-ה ואדנ-י

י א ה ד ו נ ה י בגי׳ 91

וזה אהד מהכוונות הפשוטות שחייבים לכוון בכל פעם שמזכירים את שם השם.

על ידי הלימוד, יש הנאה במוח, וההנאה הזה יורד לכל הגוף.

אותו דבר קורה בעולמות העליונים.  כשאדם לומד תורה,  יש הנאה עצומה לקודשה בריך בבחי׳ זיווג עליון.  ומזה יורד שפע עצום למטה לכל העולמות כולם.

ובגלל זה, בלימוד בעלמה סגי להיות נחשב ״כנגד כולם״.

יש כמה סוגי הנאה ויחוד.  יש יחוד וזיווג ביום חול, יש ביום, יש בלילה לפני חצות, יש בליל חול אחרי חצות, יש ליל טבילה, והכי מעולה מכולם היא ליל שבת קודש אחר חצות.

גם בלימוד יש פשט, רמז, דרש, וכולם צורך גבוה הם.  אבל הלימוד שגורם הכי הרבה שפע והכי הרבה הנאה זה לימוד הזהר הקדוש.  כידוע שהרשב״י הוא בחינת שבת קודש.

יז

אבל גם ידוע ש״זה לעומת זה עשה השם״

וכמו שיש עשר ספירות, וחמשה פרצופים, וארבע עולמות אביע דקדושה, כן יש הכל בצד הטומאה.

הס״מ וליל׳

כשאנחנו לומדים וקוראים ספרי מינים ודברי חשק, אנחנו גורמים זיווג עצום בין ה״סמך״  60 ובין ה״למד״. ושניהם ביחד נכללים על ידי הלימוד וזה גם 91

ועל ידי זה יורד שפע של טומאה עצום לכל העולמות כולם.

ובגלל זה מונה רבי עקיבא במסכת סנהדרין בכלל ״ואלו שאין להם חלק לעולם הבא״ גם

״אף הקורה בספרי מינות״.  ואומר הברטנורא שכל ספרי חשק, שאין שם שום תועלת אלא איבוד זמן בלבד.

יח

חייבים ללמוד זוהר הקדוש, זה יגרום ירידת שפע שאין כמוהו בכל העולם.  ורק על ידי זה נצא מן הגלות!

 ר' שלום יודא גראס  (עם הכולל ) בגי׳ 862

היא הגלגול דרבי שמעון בן יוחאי בגי׳ 862

נפש משיח בן דוד בו בגי׳ 862

כל מי שמפיץ תורת הרשבי ותורת הסוד, בידוע שיש לו נשמת הרשב״י שעוזר לו תמיד, וגם הנפש של משיח בן דוד כי הוא המקרב את הגאולה על ידי לימוד הזוהר הקדוש.

יט

מי שרוצה לזכות בדין הראש השנה צריך לזרז את עצמו ולקרא יומם ולילה זוהר הקדוש.

הוא, ואשתו, בניו, ובנותיו.

ובזה יזכה לשנה טובה תכתבו לחיים.

תמר – בגי׳ 640

זה הזהר הקדוש בגי׳ 640

——————————-

כ

כרתי – בגי׳ 630

לימוד פתח אליהו בגי׳ 630

——————————-

כא

הרוביא – בגי׳ 224

כל אחד ילמוד סוד עה״כ 224

——————————-

כב

הסילקא – עה״כ בגי׳ 207

אין סוף בגי׳ 207

כלומר תכוונו שרק האין סוף ב״ה יכול לסלק את איובינו.

——————————-

כג

קרא – עה״כ 302

דף זוהר בג׳ 302

כלומר קרא דף זוהר כל יום

——————————-

כד

רימון – בגי׳ 306

ריח הניחוח בגי׳ 306

אשה – בגי׳ 306 ממש נראית כמו אש לה׳

——————————-

כה

תפוח בדבש – בגי׳ 802

סודי הקטורת עה״כ בג׳ 802

——————————-

כו

ראש כבש – בגי׳ עה״כ 823

חיוב ללמוד בכתבי אריז״ל בגי׳ 823

——————————-

כז

ראש הדג בגי׳ 513

רשבי בגי׳ 513

——————————-

כח

אנחנו רוצים לברך את כל הנוסעים לאומן בראש השנה להשתטח בקברו של רבינו נחמן זצוק״ל

לפני שרבי נחמן נפטר אמר:

״אני נ נח נחמ נחמן מאומן״

עד היום אין אף אחד שמבין את הסוד.

״אני נ נח נחמ נחמן מאומן בגי׳ 552

״ספר זהר״ בגי׳ 552

תקראו זוהר הקדוש ויבא הגאולה

כל מי שנוסע לאומן נא להתפלל וללמוד לרפואת האשה מלאכית מזל בת רחל דאבוש

ל

שופר בגי׳ 586

תקיעה עה״כ בגי׳ 586

כח ספר הזהר עה״כ בגי׳ 586

לא

בלבול השטן בגי׳ 434

קול למוד הזהר עה״כ 434

לב

שברים תרועה 1233

ללמוד כל ספרי כתבי האריז"ל מיד 1233

רק לימוד ספרי האר"י ז"ל שובר ומתעורר לאדם את רוב מיעוטו ואת גודל עבודתו.

זאת אומרת שהכלי הוא השופר והוא ספר הזוהר

אבל בלי קולות זה לא עושה כלום – חייבים לקרוא הזוהר הקדוש תמיד בקול רם.

לג

תשליך בגי׳ 760

היא בגלל שלא למדנו זוהר בגי׳ 760

כל הסיבה שתקנו לומר ״תשליך״ היא שכל עם ישראל יאמרו זהר הקדוש שהוא חלק מהאדרא רבה.  אפילו אלו שלא לומדים, בראש השנה אומרים!!!

למה לא תאמרו האדרא רבה וזוטא בכל השנה כולה?

אין לאף אחד פיתחון בה ביום שיתגלה משיח בן דוד.

לרפואת האשה מלאכית מזל בת רחל

לד

יש קבוצה שנוסעים לצדיק בעל ה״פלא יועץ״

להתפלל בראש השנה

כל הישועות כפר רמוזים בשם עצמו

רבי אליעזר פאפו עה"כ בגי׳ 701

למדו זהר הקדש 701

הצדיק צווח ״זה מה שחשוב״

לרפואת מלאכית מזל בת רחל דאבוש

ושבת עד ה׳ אלהיך

לה

איך עושים תשובה?

״ושמעת בקלו״ בגי׳ 954

״ברבי שמעון בר יוחאי ז״ל״ בגי׳ 954

לו

כך עושים תשובה גמורה

תשובה גמורה בגי׳ 967

בן רבי שמעון בר יוחאי בגי׳ 967

כל מי שלומד מי שהוא נחשב האבא שלו.

אם הרשב״י מלמד אותנו אנחנו הבנים שלו.

ורק אם נלמד את תורתו, נזכה לחזור בתשובה גמורה.

לרפואת האשה מלאכית מזל בת רחל דאבוש

ולעילוי נשמת רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו ועל כל עמו ישראל אמן.

לו

אבינו מלכנו עה״כ בגי׳ 217

הזהר בגי׳ 217

אין לנו מלך אלא אתה

כלומר:  רק על ידי לימוד הזוהר הקדוש אפשר להבין שממש ״איו לנו מלך אלא אתה״.

נא ללמוד לרפואת האשה מלאכית מזל בת רחל דאבוש

לז

101 קולות שחייבים לתקוע

101 קולות בגי׳ 643

״דא הזוהר הקדוש בגי׳ 643

כלומר, כל הכח של השופר שמערבב את השטן, אפשר לעשות כל יום על ידי לימוד הזוהר הקדוש.

לרפואת האשה מלאכית מזל בת רחל דאבוש

"בזכותך הגעתי!, לך יש חלק בגאולת העם!"

התבטא פעם צדיק ואמר: בבוא מלך המשיח, עם ישראל נקבצו ובאו לך, ופליטת העם ששים ושמחים, בעת הזאת יתבונן מלך המשיח בעיניו הטהורות יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו, לפתע ירים ידו ויראה באצבעו, כולם ירימו עיניהם בפליאה ויביטו במחזה, אז ישמיע מלך המשיח את קולו ויאמר, בהפנותו אצבע על יהודי מסויים: "בזכותך הגעתי!, לך יש חלק בגאולת העם!". כך יראה על כל יהודי ויהודי שפעל למען ביאתו.

הלואי שנזכה להיות מן הזוכים המאושרים, שהמשיח בכבודו ובעצמו יעיד עלינו – "בזכותך הגעתי".

על כן, יהודים יקרים, תנו לימוד לשם שמים, הקריבו מדקותיכם למען השכינה הקדושה, לעשות נחת רוח ליוצרינו, לגרום לפדות נפשנו, ונלך כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח בב"א.

וכולנו כאחד נזכה שיקויים בנו נבואת הרשב"י "זכאה דרא דהאי אתגליא ביה ובסגולתו "וקראתם דרור" ותחזנה עינינו, בן דוד משיחנו מלך ביופיו יבוא ויגאלינו, ב"עוז" והדר אלוקינו, ובשכר זאת א-ל חי חלקינו, ונחה עליו רוח ה' צורינו מגינינו, יגלה כבוד מלכותך עלינו, ואז ישמח ליבינו, ותגל נפשינו, בישועת מלכינו, אכי"ר.

החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה )ויקרא רבה)

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*